Testiympäristöt

Testiympäristöt

Kanta-asiakastestipalvelu sisältää kaksi testiympäristöä: asiakastestiympäristön ja tuotannonkuvaympäristön. Kun asiakas liittyy asiakastestipalveluun, hänelle avataan yhteydet testiympäristöön ja annetaan ympäristössä käytettäviä testihenkilötunnuksia. Asiakastestipalvelun testiympäristöjä ei ole tarkoitettu koulutuskäyttöön.

Asiakastestiympäristö

Asiakastestiympäristö (AT-ympäristö) on tekninen asiakastestiympäristö. Liittyminen asiakastestiympäristöön tarkoittaa teknistä liittymistä liittyjän omasta testiympäristöstä. Asiakastestiympäristössä on tuotantoympäristöstä seuraava kehitysversio. Se on ensisijaisesti tarkoitettu yhteistestauksiin valmistautuvaan omatoimiseen testaukseen ja yhteistestausten läpivientiin tietojärjestelmätoimittajille sekä asiakasorganisaatioille.

Asiakastestiympäristössä suoritetaan myös jo yhteistestattujen toiminnallisuuksien muutostestausta. Asiakastestiympäristöön tuotettavan sisällön tulee olla GDPR:n mukaista. 

Tuotannonkuvaympäristö

Kanta-asiakastestipalvelun tuotannonkuvaympäristö (TK-ympäristö) on tuotannon kaltainen testiympäristö, jossa tietojärjestelmätoimittajat ja niiden asiakasorganisaatiot voivat suorittaa omatoimista testausta Kanta-palveluja vasten. Tuotannonkuvaympäristössä on tuotantoa vastaavat sovellusversiot. Sovellusversioita lukuun ottamatta tuotannonkuvaympäristö vastaa asiakastestiympäristöä.

Tuotannonkuvaympäristössä tapahtuva testaus on tietojärjestelmätoimittajan ja asiakasorganisaation omatoimista testausta. Kanta-palvelujen tuotannonkuvaympäristöt on lähtökohtaisesti tarkoitettu yhteistestauksen ulkopuoliseen testaukseen. Tuotannonkuvaympäristöä voidaan kuitenkin Kanta-palvelujen päätöksestä käyttää osana yhteistestauksen läpivientiä, jos asiakastestipalvelun kehitysversio poikkeaa oleellisesti tuotannon versiosta.

Tietojärjestelmätoimittajat ja terveydenhuollon organisaatiot voivat käyttää tuotannonkuvaympäristöä testatakseen potilastietojärjestelmiinsä tekemiään muutoksia samanlaisessa ympäristössä, joka on muutosten käyttöönottohetkellä tuotannossa. Ympäristöä voi käyttää myös jo sertifioitujen järjestelmien käyttöönottojen ja eri konfiguraatioiden testaamiseen sekä tuotannossa esiintyvien virheiden selvittelyyn. Tuotannonkuvaympäristöä ei kuitenkaan ole tarkoitettu koulutuskäyttöön.

Kanta-asiakastestipalvelun palveluaika, päivitykset ja huoltokatkot

Testiympäristöjen tuettu palveluaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00. Ne ovat käytettävissä muinakin aikoina, mutta varsinaisen palveluajan ulkopuolella ympäristössä voi olla päivitys- ja huoltokatkoja. Palvelun huoltoikkuna on kuukauden ensimmäisenä torstaina. Tällöin palvelussa voi olla katkoksia myös klo 8.00–16.00. Testiympäristöihin liittyvät ohjelmistopäivitykset tehdään tarpeen mukaan.

Liittyneitä organisaatioita tiedotetaan edellä ilmoitettuun palveluaikaan ajoittuvista palvelukatkoksista ja mahdollisuuksien mukaan myös muista Kanta-testipalvelujen katkoista. Päivityksistä ja huoltokatkoista ilmoitetaan sähköpostitse vähintään kaksi vuorokautta ennen suunniteltua käyttökatkoa. Tiedotuksessa käytettävät yhteystiedot kerätään asiakastestipalvelun liittymishakemuksella. Jos yhteystietoihin tai yhteyshenkilöihin on tullut muutoksia, voi ne ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi.

Suunnitelmallinen häiriötilanteiden testaus Kanta-asiakastestipalvelussa

Kanta-palvelut tukee järjestelmätoimittajien omatoimista testausta tarjoamalla mahdollisuuden suunnitelmalliseen häiriötilanteiden testaamiseen Kanta-asiakastestipalvelussa. 

Reseptin ja Potilastiedon arkiston tuotannonkuvaympäristöt kytketään ohjelmallisesti pois päältä jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 12-15 väliseksi ajaksi. Tällöin tietojärjestelmätoimittajat voivat testata oman järjestelmäänsä toimintaa suhteessa katkotilanteisiin.

Pyydämme huomioimaan, että kaikissa Kanta-asiakastestipalvelun testiympäristöissä, myös tuotannonkuvaympäristössä, testattaessa tulee käyttää ainoastaan Kanta-palveluista saatuja 900-sarjan potilaan testihenkilötunnuksia. Muiden kuin 900-sarjan henkilötunnusten käyttäminen Kanta-palvelujen testiympäristöissä on ehdottomasti kielletty.

Vaatimukset asiakkaan testiympäristöille

Kanta-asiakastestipalvelun testiympäristöihin voi liittyä vain tietojärjestelmätoimittajan tai asiakasorganisaation omasta testiympäristöstä. Tuotantoympäristöstä ei voi liittyä Kanta-asiakastestipalveluun.

Yhteistestattavaan pääjärjestelmään mahdollisesti liitettävien erillisjärjestelmien tulee olla integroituna testiympäristöön viimeistään siinä vaiheessa, kun järjestelmä ilmoittautuu yhteistestaukseen. Pää- ja erillisjärjestelmän muodostamasta kokonaisuudesta testataan se versio, jota ollaan viemässä tuotantoon. Täten voidaan varmistua, että yhteistestaus kohdistuu oikein.  

Tietojärjestelmätoimittajan tulee omalta osaltaan varmistaa, että sen asiakasorganisaatiot tuntevat Kanta-palvelujen testauskäytännöt ja noudattavat niitä Kanta-palvelujen ylläpitämissä testiympäristöissä.

Omatietovarannon sandbox-ympäristöt

Omatietovarannon sovelluskehittäjille suunnatulla sivulla kerrotaan sovelluskehittäjille tarjottavista sandbox-ympäristöistä ja niiden käyttöönotosta (vain englanniksi).

Arkistonhoitajan käyttöliittymä

Arkistonhoitajan käyttöliittymä on internetissä toimiva web-käyttöliittymä, joka tarjoaa näkymän rekisterinpitäjän tietoihin Potilastiedon arkistossa ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa. Arkistonhoitajalla on pääsääntöisesti oikeus käsitellä oman organisaationsa rekistereissä olevia tietoja, joita ovat:

  • rekisterinpitäjän omassa toiminnassa arkistoon liittymisen jälkeen tuotetut potilas- ja asiakasasiakirjat
  • asiakirjat, jotka muu palveluntuottaja on arkistoinut ostopalvelutilanteessa rekisterinpitäjän rekisteriin
  • Vanhojen tietojen arkistointi -palvelun avulla rekisterinpitäjän rekisteriin arkistoidut tiedot.

Arkistonhoitajan käyttöliittymän päätarkoitus on auttaa virheiden selvittelyssä. Käyttöliittymässä voi hakea, tarkastella ja vertailla asiakirjoja ja niiden metatietoja.

Lisäksi kaikkia tarkasteltavissa olevia asiakirjatyyppejä on mahdollista mitätöidä Arkistonhoitajan käyttöliittymässä silloin, kun muita keinoja virheellisten tietojen korjaamiseen ei ole käytettävissä. Käyttöliittymässä tehdyt toiminnot lokitetaan henkilötasolla.

Asiakastestipalvelun Arkistonhoitajan käyttöliittymän pääsyä voi pyytää osoitteesta kanta@kanta.fi. Viestissä tulee kertoa

  • testiammattikortin numero
  • julkisen terveydenhuollon osalta se testirekisterinpitäjä, jolle testiammattikortti luvitetaan
  • yksityisen terveydenhuollon osalta se testiorganisaatio, jolle testiammattikortti luvitetaan.
Sivua päivitetty 30.8.2021