Införande av Arkivet över bildmaterial

Införande av Arkivet över bildmaterial

En förutsättning för införande av Arkivet över bildmaterial är att det används med certifierade system av klass A och att Patientdataarkivet redan har införts.

För närvarande är det möjligt att arkivera bildmaterial med radiologiskt och EKG-informationsinnehåll. Mer information om tjänsten:

Förberedelser för införandet

Innan Arkivet över bildmaterial kan införas ska hälso- och sjukvårdsaktören

Systemkrav

En förutsättning för införande av Arkivet över bildmaterial är att det används med certifierade system av klass A. Kravet gäller de egentliga bilddiagnostiksystemen (PACS, RIS, bildvisare) och de system i vilka bilddiagnostikhandlingarna och servicehändelsen skapas och sparas (patientdatasystemet eller RIS-systemet).

Införandeprojektets innehåll och längd varierar beroende på dels den tekniska beredskapen hos hälso- och sjukvårdsaktörens systemhelhet för bilddiagnostik, dels läget i fråga om certifieringen av systemen.

Som ett led i certifieringen ska system som tekniskt ansluter sig till Arkivet över bildmaterial genomgå FPA:s samtestning. Det kan också krävas ändringstestning av patientdata- eller RIS-systemen för att man ska kunna försäkra sig om att ändringshanteringen av bilddiagnostikhandlingar är interoperabel med Arkivet över bildmaterial.

Systemkrav vid arkivering av EKG-undersökningar

Sedan ingången av 2021 har organisationer som använder Arkivet över bildmaterial för produktion kunnat börja arkivera EKG-undersökningar i Arkivet över bildmaterial.

Den arkiverande systemhelheten ska ha godkänts vid samtestning av bilddiagnostik och vara certifierad. För nya system kan samtestning med enbart EKG-innehåll utföras tidigast under hösten 2021.

Stöd vid införandet

FPA stöder hälso- och sjukvårdsaktörerna vid införandet av Kanta-tjänsterna och de olika funktionerna. Utbildningsinspelningarna innehåller mycket information om Arkivet över bildmaterial och införandet av det.

Införandeprocessen

Arkivet över bildmaterial kan tas i användning för produktion när hälso- och sjukvårdsaktören har

  1. anmält sig till en införandeperiod
  2. lämnat in nödvändiga bakgrundsdokument till FPA
  3. gjort det administrativa ibruktagandet av tjänsten och godkänt tjänstebeskrivningen på Extranätet
  4. gjort de tekniska förberedelserna och öppnat de teleförbindelser som behövs
  5. utfört ibruktagningsprov.

Anmälan till en införandeperiod

Den aktör som ska införa tjänsten bekantar sig med de allmänna anvisningarna om införandet av Kanta-tjänster och anmäler sig till en införandeperiod.

Lämna in bakgrundsdokumenten till FPA

När en hälso- och sjukvårdsaktör har anmält sig till en införandeperiod ska den lämna in de nödvändiga bakgrundsdokumenten (bakgrundsinformation och en fritt formulerad arkitekturbeskrivning) till FPA. Bakgrundsdokumenten fungerar som grund för planeringen av införandet.

Teleförbindelser och tekniska förberedelser

I samband med införandet av tjänsten meddelar kunden via vilken teknisk anslutningspunkt (en eller flera) tjänsten kommer att användas. Om kunden börjar använda en helt ny anslutningspunkt måste den först upprättas.

Ändringar ska också alltid anmälas till FPA:

Som ett led i de tekniska förberedelserna ska kunden lämna in blanketten Tekniska uppgifter (pdf) till FPA senast en månad före ibruktagningsprovet.

Mer information om de tekniska förberedelserna:

Åtgärder i Kanta Extranätet

Det administrativa ibruktagandet av tjänsten görs på Kanta Extranätet senast en månad före ibruktagningsprovet.

På Extranätet godkänner kunden tjänstebeskrivningen för Arkivet över bildmaterial (pdf) och anmäler

  • bildvisarens anslutningspunkt och det system som används
  • uppgifter om kunden
  • kontaktpersoner.

Läs mer om att sköta ärenden på Extranätet: 

Ibruktagningsprov

Innan Arkivet över bildmaterial börjar användas för produktion ska hälso- och sjukvårdsaktören utföra ett ibruktagningsprov. Datum för ibruktagningsprovet överenskoms med FPA och de övriga parter som behövs vid provet. En rapport över framgångsrikt utfört prov lämnas in till FPA.

Kontakt

Läs mer

Sidan har uppdaterats 03.09.2021