Införande av Arkivet över bildmaterial

Införande av Arkivet över bildmaterial

En förutsättning för införande av Arkivet över bildmaterial är att det används med certifierade system av klass A och att Patientdataarkivet redan har införts.

För närvarande är det möjligt att arkivera bildmaterial med datainnehåll från radiologi, EKG-undersökningar och optometri samt intraorala bilder från mun- och tandvården. Mer information om tjänsten:

Förberedelser för införandet

Innan Arkivet över bildmaterial kan införas ska hälso- och sjukvårdsaktören

Systemkrav

En förutsättning för införande av Arkivet över bildmaterial är att det används med certifierade system av klass A. Kravet gäller de egentliga bilddiagnostiksystemen (PACS, RIS, bildvisningsprogram) och de system i vilka bilddiagnostikhandlingarna och servicehändelsen skapas och sparas (patientdatasystemet eller RIS-systemet).

Möjligheten att se bildmaterial ingår i tjänsten Arkivet över bildmaterial. Därmed är det möjligt att se och utnyttja bildmaterial över organisatoriska gränser. Möjligheten att se bildmaterial kan också införas utan att eget bildmaterial arkiveras. Detta kräver ett separat bildvisningssystem. Det lönar sig att be om mer information av den egna systemleverantören. 

Systemleverantören måste registrera informationssystemet i Valviras register över informationssystem innan Arkivet över bildmaterial kan tas i bruk med systemet i fråga.

Införandeprojektets innehåll och längd varierar beroende på dels den tekniska beredskapen hos hälso- och sjukvårdsaktörens systemhelhet för bilddiagnostik, dels läget i fråga om certifieringen av systemen.

Som ett led i certifieringen ska system som tekniskt ansluter sig till Arkivet över bildmaterial genomgå FPA:s samtestning. Det kan också krävas ändringstestning av patientdata- eller RIS-systemen för att man ska kunna försäkra sig om att ändringshanteringen av bilddiagnostikhandlingar är interoperabel med Arkivet över bildmaterial.

Införandeprocessen

Arkivet över bildmaterial kan tas i användning för produktion när hälso- och sjukvårdsaktören har

  1. anmält sig till införande
  2. skickat en arkitekturbeskrivning till FPA
  3. gjort det administrativa ibruktagandet av tjänsten och godkänt tjänstebeskrivningen på Extranätet
  4. gjort de tekniska förberedelserna och öppnat de teleförbindelser som behövs
  5. utfört ibruktagningsprov.

Anmälan till införande

Den aktör som ska införa tjänsten bekantar sig med de allmänna anvisningarna om utvidgning av användningen av Kanta-tjänster och anmäler sig till införande.

Skicka arkitekturbeskrivningen till FPA

När en aktör inom hälso- och sjukvården har anmält sig för införande, ska den lämna in en fritt formulerad arkitekturbeskrivning till FPA, av vilken systemhelheten framgår. Arkitekturbeskrivningen fungerar som grund för planeringen av införandet.

Åtgärder i Kanta Extranätet

Det administrativa ibruktagandet av tjänsten görs på Kanta Extranätet senast en månad före ibruktagningsprovet.

På Extranätet gör tjänstetillhandahållaren följande

Läs mer om att sköta ärenden på Extranätet: 

Teleförbindelser och tekniska förberedelser

I samband med införandet av tjänsten meddelar kunden via vilken teknisk anslutningspunkt (en eller flera) tjänsten kommer att användas. Om kunden börjar använda en helt ny anslutningspunkt måste den först upprättas.

Ändringar ska också alltid anmälas till FPA:

Som ett led i de tekniska förberedelserna ska kunden lämna in blanketten Tekniska uppgifter (pdf) till FPA senast en månad före ibruktagningsprovet.

Mer information om de tekniska förberedelserna:

Ibruktagningsprov

Innan Arkivet över bildmaterial börjar användas för produktion ska hälso- och sjukvårdsaktören utföra ett ibruktagningsprov. Datum för ibruktagningsprovet överenskoms med FPA och de övriga parter som behövs vid provet. En rapport över framgångsrikt utfört prov lämnas in till FPA.

Kontakt

Läs mer

Sidan har uppdaterats 7.3.2024