Införande av Arkivet över bildmaterial

Införande av Arkivet över bildmaterial

Kanta-tjänsterna ger hälso- och sjukvårdsaktörerna stöd vid införandet av Arkivet över bildmaterial. En förutsättning för införande av tjänsten är att Patientdataarkivet har tagits i bruk tidigare.

Vid införandet behövs ett patientdatasystem som stöder bilddiagnostiska handlingar och ett system som sparar handlingar i Arkivet över bildmaterial. Den införande organisationen ska lämna in administrativa dokument för införandet och genomföra ett ibruktagningsprov. 

Tillhandahållaren av hälso- och sjukvårdstjänster är skyldig att senast från och med 31.12.2019 arkivera bildmaterial av diagnostisk undersökning som uppstått i samband med undersökning och vård av patienten (SHM:s förordning 1257/2015).

För närvarande är det möjligt att arkivera radiologiskt och EKG-informationsinnehåll. Aktörer som redan använder Arkivet över bildmaterial för produktion har kunnat spara EKG-undersökningar sedan ingången av 2021.

Införandeprojektet

Införandet av tjänsten inleds genom att hälso- och sjukvårdsaktören

  • kommer överens med sina systemleverantörer om genomförandet av sitt eget projekt och om vad som ska göras i samband med det
  • tar kontakt med FPA via kanta@kanta.fi för att inleda stöd vid införandet.

Om införandeprojektet sker 2021 eller senare ska organisationen anmäla sig till en lämplig införandeperiod. Tjänsten kan tas i användning för produktion efter att hälso- och sjukvårdsaktören har

  • anslutit sig till Patientdataarkivet
  • tagit i bruk ett certifierat system som lämpar sig för användning av tjänsten Arkiv över bildmaterial för att kunna arkivera och hämta handlingar i arkivet
  • lämnat in nödvändiga bakgrundsdokument till Kanta-tjänsterna
  • öppnat nödvändiga dataförbindelser för egen del
  • genomfört ibruktagningsprovet. 

Tjänsten kan endast användas med certifierade system

En förutsättning för införande av tjänsten är att den används med certifierade system av klass A. Det här kravet gäller såväl de egentliga bilddiagnostiska systemen (PACS, RIS, visare) som de system i vilka de bilddiagnostiska CDA-handlingarna och servicehändelsen skapas och sparas (patientdatasystemet eller RIS-systemet).

Införandeprojektets innehåll och längd varierar beroende på dels den tekniska beredskapen hos hälso- och sjukvårdsaktörens bilddiagnostiska systemhelhet och dels läget i fråga om certifieringen av systemen. 

Organisationerna som inför tjänsten samt systemleverantörerna bör tänka på att inleda certifieringsprocessen i tillräckligt god tid, om det bilddiagnostiska systemet ännu inte är certifierat. Mer information om certifieringsprocessen finns på sidan Certifiering.

Som ett led i certifieringen ska system som tekniskt ansluter sig till Arkivet över bildmaterial genomgå FPA:s samtestning. Det kan också krävas att patientdata- eller RIS-systemen ändringstestas, för att man ska kunna försäkra sig om att ändringshanteringen av de bilddiagnostiska handlingarna är kompatibel med Arkivet över bildmaterial.

Mer information

Lue lisää

Sidan har uppdaterats 26.03.2021