Sköta ärenden för minderåriga

Sköta ärenden för minderåriga

Vårdnadshavare kan småningom sköta ärenden för alla minderåriga på Mina Kanta-sidor.

Det blir möjligt för vårdnadshavare till barn över 10 år att se uppgifterna på Mina Kanta när den avsedda organisationen inom hälso- och sjukvården gjort erforderliga ändringar i patientdatasystemet. Ändringsarbetena framskrider enligt de beslut som fattas vid hälso- och sjukvårdens verksamhetsenheter.

En minderårig har möjlighet att påverka utlämningen av sina uppgifter för vårdnadshavaren på Mina Kanta. 

 • Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer en minderårig vara mogen att besluta om sin vård har den minderåriga rätt att förbjuda att uppgifter om ett besök lämnas ut till vårdnadshavaren. 
 • Mogenheten bedöms separat på varje vårdbesök och bedömningen påverkas bl.a. av barnets ålder, utvecklingsnivå och orsaken till vårdbesöket. 
 • En minderårig kan inte förbjuda vårdnadshavarens tillgång till samtliga uppgifter, utan beslut fattas och mogenheten bedöms separat under varje vårdbesök.

Den egna vårdenheten kan svara på frågan när det blir möjligt för vårdnadshavaren att sköta ärenden för alla minderåriga på Mina Kanta. 

Gamla uppgifter som införts på Mina Kanta efter det att barnet fyllt 10 år, men före den ändring som nu håller på att genomföras i hälso- och sjukvårdens patientdatasystem kommer inte heller i fortsättningen att vara tillgängliga för vårdnadshavaren.

Av de gamla uppgifterna på Mina Kanta kan vårdnadshavaren endast se uppgifter som registrerats om det minderåriga barnet innan han eller hon fyllt 10 år (från 1.8.2016). 

På vilket sätt sköter man ärenden för minderåriga på Mina Kanta?

En vårdnadshavare som sköter ärenden för sitt barn ska

 1. logga in på Mina Kanta-sidor med sina egna inloggningskoder
 2. välja länken Sköta ärenden för någon annan upptill på sidan
 3. välja det barn vars uppgifter han eller hon vill se.

Vårdnadshavarens rätt att se barnets uppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet. Skötseln av ärenden för ett minderårigt barn grundar sig på vårdnad. Det går inte att sköta ärenden för en minderårig med fullmakt.

På Mina Kanta kan vårdnadshavaren sköta följande ärenden för sitt minderåriga barn

 • se recept och hälsouppgifter
 • begära att få ett recept förnyat
 • kvittera att han eller hon fått information om Kanta-tjänsterna
 • meddela tillstånd för utlämnande angående Kanta-tjänsterna.

När det gäller ett nyfött barn kan vårdnadshavaren kvittera att han eller hon fått information samt meddela eller återkalla tillstånd för utlämnande först efter det att barnets namn har anmälts till befolkningsdatasystemet.

Sköta ärenden på apotek och inom hälso- och sjukvården

Vårdnadshavaren kan sköta alla ärenden för sitt minderåriga barn på apotek och inom hälso- och sjukvården samt be att få se den minderårigas journalhandlingar och få en kopia av dem, om inte ett beslutskapabelt minderårigt barn har förbjudit att uppgifterna lämnas ut.

Vårdnadshavaren har rätt att agera på en minderårigs vägnar på basis av vårdnadsförhållande. Om vårdnadshavaren sköter ärenden för barnet på apoteket utan barnets FPA-kort eller utan patientanvisning, kontrolleras vårdnadsförhållandet i fullmaktstjänsten Suomi.fi. Vårdnadshavarens identitet ska kontrolleras och vårdnadshavaren ska uppge barnets personbeteckning.

Varför syns inte barnets uppgifter på Mina Kanta?

Om barnets uppgifter inte syns på Mina Kanta-sidorna kan det bero på att: 

 • En bedömning av mogenheten inte har registrerats i uppgifterna för barn i åldern 10–17 år, eftersom det inte ännu är möjligt i patientdatasystemen för den ifrågavarande organisationen inom hälso- och sjukvården. 
 • Visningen av uppgifter för vårdnadshavarna kan ha förhindrats, om man inom hälso- och sjukvården har bedömt att den minderåriga är mogen att besluta om sin vård för den ifrågavarande vårdperiodens del.
 • Visningen av uppgifterna har fördröjts inom hälso- och sjukvården.

Det är inte möjligt att sköta ärenden för ett barn på Mina Kanta-sidor om Kanta-tjänsterna inte automatiskt kan kontrollera rätten att sköta ärenden. Exempel på sådana situationer:

 • En intressebevakare har förordnats för vårdnadshavaren själv.
 • Barnet har spärrmarkering.

De här uppgifterna finns i befolkningsdatasystemet och det är bra att kontrollera dem hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (suomi.fi).

Skötsel av ärenden för minderåriga och gemensam vårdnad

Om det har ingåtts ett avtal om delad vårdnad av barnet kan detta inverka på möjligheten att sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för barnets räkning.

Sedan hösten 2020 har uppgiftsfördelningen i avtalet om delad vårdnad kunnat registreras i kodad form i befolkningsdatasystemet. Från och med januari 2022 kan Mina Kanta-tjänsten utnyttja dessa avtal om delad vårdnad. Om avtalet om delad vårdnad har registrerats i kodad form kan vårdnadshavarna sköta sitt barns ärenden på Mina Kanta-sidor.  

Om avtalet om delad vårdnad har registrerats i textform och inte i kodad form finns det två andra sätt att göra det möjligt för vårdnadshavaren att sköta barnets ärenden på Mina Kanta-sidor.

 • Om det i befolkningsdatasystemet inte har gjorts någon kodad anteckning om vad man kommit överens om i fråga om vårdnaden kan man uträtta ärenden på Mina Kanta-sidor genom att båda vårdnadshavarna befullmäktigar varandra att sköta ärenden för barnets räkning i tjänsten Suomi.fi.
 • I vissa fall kan myndigheten omregistrera gamla avtal om delad vårdnad i kodad form i befolkningsdatasystemet. 

Du kan höra dig för hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata huruvida ditt avtal är registrerat i kodad form.

Spärrmarkeringar påverkar möjligheten att sköta barnets ärenden

Om barnet eller vårdnadshavaren har spärrmarkeringar påverkar det möjligheten att sköta barnets ärenden på följande sätt:

 • Om en vårdnadshavare själv har spärrmarkering kan den andra vårdnadshavaren inte sköta ärenden för barnets räkning på Mina Kanta-sidor. I sådana fall kan vårdnadshavarna befullmäktiga den vårdnadshavare som inte har spärrmarkering att sköta ärenden för barnets del. Bägge vårdnadshavarna måste bekräfta fullmakten. 
 • Om båda vårdnadshavarna har spärrmarkering kan ingen av dem sköta ärenden för barnet. I dessa fall kan vårdnadshavarna befullmäktiga den ena av eller båda vårdnadshavarna att sköta ärenden för barnets räkning. Båda vårdnadshavarna måste bekräfta fullmakten.
 • Om barnet har spärrmarkering kan vårdnadshavaren inte sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för barnets räkning. Spärrmarkering för barnet förhindrar också ett befullmäktigande av föräldern att sköta ärenden.

Hur kan vårdnadshavarna befullmäktiga varandra att sköta ärenden på Mina Kanta-sidor?

Vårdnadshavarna kan befullmäktiga varandra med hjälp av webbtjänsten Suomi.fi. 

 1. Gå till Suomi.fi-fullmakter.
 2. Identifiera dig med dina bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.
 3. Välj som ärendehanteringsroll En annan persons fullmakter och det minderåriga barn vars ärenden fullmakten gäller.
 4. Välj Ge fullmakter.
 5. Välj den eller de vårdnadshavare som får fullmakten som fullmaktstagare.
 6. Definiera fullmaktsärendena. Välj fullmakten Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården och definiera giltighetstiden.
 7. Fullmakten är i kraft när båda vårdnadshavarna har bekräftat den.

Rätt att få information på Mina Kanta-sidor

En person som har rätt att få information om sitt minderåriga barns hälsotjänster kan se barnets uppgifter på Mina Kanta-sidor. En person med rätt att få uppgifter kan till exempel kontrollera undersökningsresultat eller uppgifter om besök och recept.

En person med rätt att få uppgifter kan inte vidta åtgärder på Mina Kanta-sidor för barnets räkning. Hen kan t.ex. inte skicka en begäran om att få ett recept förnyat. 

Rätt att få information beviljas genom beslut av tingsrätten eller de sociala myndigheterna. Rätten att få information måste finnas registrerad i kodad form i befolkningsdatasystemet för att man ska kunna sköta ärenden på Mina Kanta-sidor. 

En person med rätt att få information kan vara t.ex. en förälder till barnet som inte har vårdad eller rätt att fatta beslut i frågor som gäller hälso- och sjukvård. Det kan också vara någon annan stödperson för barnet.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 27.1.2022