Sköta ärenden för minderåriga

Sköta ärenden för minderåriga

Vårdnadshavaren till ett minderårigt barn kan sköta alla ärenden som ansluter sig till barnets recept på apoteket och inom hälso- och sjukvården.

Vid behov ska vårdnaden bevisas med ämbetsbetyg, som fås från magistratet.

På Mina Kanta-sidor

Vårdnadshavare får sköta ärenden på sina barns vägnar på Mina Kanta-sidor. Funktionen tas i bruk stegvis. I den första fasen kan vårdnadshavaren sköta ärenden på sina barns vägnar, om de är under 10 år.

Vårdnadshavaren kan

  • se recept och hälsouppgifter som har sparats i Kanta-tjänsterna från och med 1.8.2016
  • förnya recept
  • kvittera att han eller hon fått information om Kanta-tjänsterna
  • ge samtycke som gäller Kanta-tjänsterna.

Vårdnadshavaren loggar in med sina egna koder, klickar på länken Mitt barns uppgifter uppe på sidan och väljer sedan det barn vars uppgifter han eller hon vill se. Vårdnadshavarens rätt att se sitt barns uppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet.

När det gäller ett nyfött barn kan vårdnadshavaren på Mina Kanta-sidor kvittera att han eller hon har fått informationen samt ge sitt samtycke först då befolkningsdatasystemet har fått uppgift om barnets namn.

När det gäller barn som är över 10 år kan vårdnadshavaren endast ta del av uppgifter som har lagrats innan barnet fyllde 10 år.

En vårdnadshavare kan inte ta del av sitt barns uppgifter om

  • en intressebevakare har förordnats för vårdnadshavaren själv
  • barnet eller någon annan av vårdnadshavarna har en spärrmarkering
  • det finns ett förordnande om gemensam vårdnad om barnet

Innehållet i ett förordnande om gemensam vårdnad registreras ännu inte i sådan form i befolkningsdatasystemet att informationssystemen skulle kunna kontrollera innehållet i förordnandet (t.ex. uppgift om vårdnadshavarnas uppgiftsfördelning). Därför kan sådana vårdnadshavare beträffande vilka det finns uppgift i befolkningsdatasystemet om att de har gemensam vårdnad om ett barn tills vidare inte uträtta ärendet för det barnets räkning. Däremot kan en vårdnadshavare ta del av sitt barns uppgifter om det har avtalats endast om barnets boende eller om vårdnadshavaren är ensam vårdnadshavare för barnet.

Skötsel av ärenden för minderåriga på Mina Kanta-sidor införs successivt

Det blir möjligt för vårdnadshavare att sköta ärenden för sina barn under 10 år på Mina Kanta-sidor, när de nödvändiga förändringarna har gjorts i Kanta-tjänsterna och i informationssystemen för hälso- och sjukvården. Förändringarna gäller implementeringen av den minderårigas självbestämmanderätt och minderårigas möjlighet att förhindra att uppgifter om deras vård visas för vårdnadshavarna på Mina Kanta-sidor.

Enligt patientlagen har en minderårig patient rätt att fatta beslut om sin vård, om det med hänsyn till patientens ålder och utvecklingsnivå är möjligt.  Ytterligare får patienten bestämma huruvida uppgifterna om hans hälsotillstånd och vård ska visas eller inte. Om barnet så önskar kan man inom hälso- och sjukvården förhindra att uppgifterna visas för vårdnadshavaren.

Situationer där patientuppgifter för ett barn under 10 år inte ges till vårdnadshavarna är sällsynta och kan hanteras via de informationssystem som används inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.08.2019