Förändringar i specifikationerna för Kanta-tjänsterna enligt klientuppgiftslagen

Förändringar i specifikationerna för Kanta-tjänsterna enligt klientuppgiftslagen

Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (Klientuppgiftslagen) förnyas eventuellt våren 2021. Detta medför också förändringar i specifikationerna som gäller Kanta-tjänsternas utlämnande av klient- och patientuppgifter samt hantering av utlämnande.

Klientuppgiftslagen har antagits i riksdagen. Denna sida kommer snart att uppdateras för att återspegla innehållet i den antagna lagen.

I den första fasen genomförs de förändringar som gäller hanteringen av utlämnande av uppgifter enligt vad lagen ger.

Tidsplanen för genomförandet av förändringarna i hanteringen av utlämnanden baserar sig på hur behandlingen av klientuppgiftslagen fortskrider och är helt beroende av detta både tids- och innehållsmässigt.

Specifikationer

Specifikationerna som gäller hanteringen av utlämnande från Patientdataarkivet publiceras senast när lagen har godkänts. Specifikationerna som gäller hanteringen av utlämnande uppdateras på sidan Specifikationer för Patientdataarkivet. I samband med det publiceras också en allmän beskrivning av hanteringen av utlämnande.

De tekniska specifikationerna för Patientdataarkivet är ute för kommentarer fram till 20.12.2020

Dokumenten och anvisningarna som är ute för kommentarer finns på de finskspråkiga sidorna.

Diskussionsmöten för informationssystemleverantörer

Tidsscheman och material för diskussionsmötena finns på de finskspråkiga sidorna.

Tiden mellan godkännandet av den nya lagen och ikraftträdandet

Kunden ges information enligt den nuvarande lagen och kan meddela nuvarande förbud och samtycken ända tills den nya lagen träder i kraft. Samtidigt ges kunden information enligt den nya lagen och kan på en och samma gång förbjuda utlämnande av alla patientuppgifter. 

Efter ikraftträdandet

När den nya lagen har trätt i kraft ges kunden information om utlämnande av uppgifter från Kanta-tjänsterna i enlighet med den nya lagen. Om kunden inte har getts information på nytt och uppgift om detta inte har sparats i Kanta-tjänsterna, är det inte möjligt att lämna ut patientuppgifter mellan olika hälso- och sjukvårdsorganisationer via Kanta-tjänsterna. 

Patientens uppgifter får dock fortsättningsvis lämnas ut mellan verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård som hör till samma gemensamma register. Utlämnande av uppgifter förutsätter att patienten getts information om det gemensamma registret och att det föreligger en vårdrelation eller någon annan saklig anknytning till patienten.  

Kunden kan fortsättningsvis meddela förbud för enskilda besök eller tjänstetillhandahållare, eller meddela ett förbud som gäller alla patientuppgifter. Samtycket inom hälso- och sjukvården används inte längre.

Nationellt gränssnitt för lagring av uppgifter

FPA har byggd upp ett nationellt webbläsarbaserat gränssnitt. Med dess hjälp kan yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården spara uppgifter om att kunden getts information samt om förbud enligt den nya klientuppgiftslagen. Social- och hälsovårdsorganisationerna kan använda gränssnittet ända tills de nya egenskaperna har implementerats i deras egna system. Också informationssystemleverantörerna kan utnyttja gränssnittet genom att integrera det i patientdatasystemet.

Samtestnings- och produktionsberedskap

  • Kanta-tjänsternas samtestningsberedskap i slutet av 2020
  • Produktionsmiljön för Patientdataarkivet klar i början av 2021.

Närmare information om tidsplanen finns i Kanta-tjänsternas publiceringstidtabell.

Implementeringar inom socialvården

I den första fasen ges kunden inte information på nytt inom socialvårdens tjänster, och inte heller används förbudsrätten. När kunden getts information på nytt inom hälso- och sjukvården täcker detta emellertid också klientdataarkivet för socialvården.

Mer information