Uppdateringar av Mina Kanta-sidor

Uppdateringar av Mina Kanta-sidor

Vid utvecklingen av Mina Kanta-sidor lyssnar man på användarna. Egenskaperna förbättras på basis av kundrespons samt med hjälp av en kundjury och användarenkäter. Målet för Mina Kanta-sidor är att vara en lättanvänd tjänst för var och en som vill se sina egna social- och hälsovårdsuppgifter.

Uppdateringar på Mina Kanta-sidor 29.8.2019

Kvittering av att information erhållits samt samtycke under barnets uppgifter

Vårdnadshavaren uppmanas nu att kvittera att information har erhållits och att ge samtycke i barnets uppgifter. Det rekommenderas att samtycke ges till att sådana aktörer som deltar i vården av barnet får använda hälso- och sjukvårdsuppgifter. Samtycke ligger såväl i barnets som hälso- och sjukvårdens intresse, eftersom det underlättar och påskyndar vården av barnet när olika tjänsteleverantörer är involverade.

Tilläggsuppgifter om ögonvård

Under Hälso- och sjukvårdsuppgifter ser användaren i fortsättningen tilläggsuppgifter om optometri i samband med ett besök, t.ex. förklaringar till förkortningar och termer.

Förbättningar i användbarhet och gränssnittet

Intyg och utlåtanden visas nu i en kolumn, utskrivningsfunktionerna för receptförteckningen och hälso- och sjukvårdsuppgifter har förbättrats, och på Mina Kanta-sidors förstasida har en länk till Uppdateringar av Mina Kanta-sidor lagts till.

När recept förnyas tillåter gränssnittet inmatning av längre telefonnummer (max 20 nummer) än tidigare. Därutöver har prestanda, tillgänglighet och användbarhet förbättrats, andra mindre ändringar gjorts, och fel korrigerats.

 

Uppdateringar på Mina Kanta-sidor 10.12.2018

 • På Mina Kanta-sidor kan myndiga personer nu ge sitt samtycke till att deras receptuppgifter får lämnas ut till apotek i andra europeiska länder. Samtycket gäller tills vidare, och det kan återkallas när som helst på Mina Kanta-sidor.
 • Under Uppgifter om välbefinnande kan man se sina egna planer och förfrågningar. Uppgifterna visas för personer över 16 år som använder en sådan hälsoapp som kan lagra planer och förfrågningar i Datalagret för egna uppgifter.
 • Förbättringar i användargränssnittet
  • På förstasidan för de sidor där man kan sköta ärenden för ett barns räkning finns i mobilvyn snabblänkar till funktionerna.
  • Vissa andra förbättringar som gäller användning med mobila enheter.

Uppdateringar på Mina Kanta-sidor 25.10.2018

 • Funktionen Uppgifter om välbefinnande tas i bruk
  • Länken Uppgifter om välbefinnande finns i menyn för alla som är över 16 år, men än så länge visas uppgifter endast för de användare av Mina Kanta-sidor som anlitar Hälsobyns tjänster i samband med det virtuella sjukhuset och som sparar uppgifter i Datalagret för egna uppgifter. Närmare information om Datalagret för egna uppgifter
 • Ändringar i fråga om hur uppgifter om utlämnande av hälso-och sjukvårdsuppgifter visas
  • I uppgifterna om utlämnande av hälso- eller receptuppgifter finns en anteckning ifall man inom hälso- och sjukvården har sökt uppgifter genom nödåtkomst, och därmed förbigått samtycken och förbud.
  • Förbättringar när det gäller hur uppgifter om utlämnande av hälsouppgifter visas, i situationer då uppgifterna har lämnats ut genom ett meddelande om utlämnande.
 • Några små förändringar och förbättringar i användargränssnittet
  • På sidan för livstestamente har en länk till en svenskspråkig sida på Alzheimer Centralförbundets webbplats lagts till.
  • På sidan för donationsvilja och livstestamente finns nu anvisningar om vilka tecken som är tillåtna.

Uppdateringar av Mina Kanta-sidor 20.6.2018

 • Förbättringar som gäller bläddring bland uppgifter:
  • På sidan Hälso- och sjukvårdsuppgifter går det nu också att söka besök efter diagnos. I sökfunktionen går det att välja alla diagnoser som lagrats bland användarens uppgifter i Kanta-tjänsterna.
  • Den separata sidan Diagnoser har tagits bort.
 • Andra förändringar:
  • Tjänsten har en ny grafisk profil.
  • Mina Kanta-sidor har fått ökad skalbarhet och fungerar bättre också i mobila apparater. Arbetet med mobilanpassningen fortsätter under årets lopp.

Uppdateringar av Mina Kanta-sidor 22.3.2018

 • Förbättringar som gäller bläddring bland uppgifter:
  • I hälso- och sjukvårdsuppgifterna kan man nu söka besök efter patientjournalens ämne.
  • I hälso- och sjukvårdsuppgifterna visas på listan över besök den tidpunkt när uppgifterna senast ändrats för besöket i fråga. Det här gör det lättare att hitta de senaste besöksuppgifterna.

Uppdateringar av Mina Kanta-sidor 1.2.2018

 • Förbättringar som gäller visning av och bläddring bland uppgifter:
  • Bläddring bland uppgifter om besök:
   • Nu kan man bläddra bland alla besök på sidan Hälso- och sjukvårdsuppgifter. Man kan söka besök efter tidpunkt. Sidan Besök och vårdperioder har tagits bort.
   • Besök som inte är förenade med någon patientjournaltext som visas på Mina Kanta-sidor (övriga händelser som visas som tomma) visas i huvudsak inte längre på listan över besök. Man kan bläddra bland dem via en separat länk på sidan Hälso- och sjukvårdsuppgifter.
  • Ändringar som gäller viljeyttringar:
   • Separata länkar till sidan för donationsvilja respektive livstestamente i menyn för Mina Kanta-sidor.
   • Samiska bokstäver tillåts i donationsviljan och livstestamentet.
   • På sidan Livstestamente erbjuds en länk till Muistiliitto ry – Alzheimer Centralförbundet rf:s samt Terveyskirjastos webbplatser, där det finns mer information om livstestamenten.
  • I utskriften av receptlistan har det lagts till ett omnämnande om att den inte gäller som intyg över läkemedel för utlandsresor.
 • Andra förändringar:
  • Det har lagts till en länk till FPA:s e-tjänst, som man kommer till med samma inloggning som till Mina Kanta-sidor
  • Förbättringar i nåbarheten och användbarheten.

Uppdateringar av Mina Kanta-sidor 29.9.2017

 • På Mina Kanta-sidor visas följande intyg och utlåtanden (utöver A-läkarintyg), efter att den egna hälsovårdsenheten börjar lagra dem i Kanta-tjänsterna:
  • FPA:s intyg och utlåtanden:
   • Läkarintyg B (SV7), D-läkarintyg (SV10), Intyg över graviditet eller efterundersökning (SV75), Läkarutlåtande - behov av särskild moderskapsledighet (SV97), Intyg för reseersättning (SV67)
  • Social- och hälsovårdsministeriets intyg och utlåtanden:
   • Observationsremiss, Observationsutlåtande, Beslut om vård oberoende av patientens vilja, Beslut om omhändertagande av egendom, Beslut om begränsning av kontakter
 • Förbättringar som gäller visning av och bläddring bland uppgifter:
  • I visningen av uppgifter om munhälsovård har det gjorts förbättringar och korrigeringar. Med hjälp av nya länkar kan användaren också enklare förflytta sig mellan besök och uppgifter om munhälsovård.
  • Listan över uppgifter om utlämnande av hälsouppgifter kan sorteras i önskad ordning.
  • Terminologin i tjänsten har ändrats på vissa sidor.
 • Förändringar i funktionerna som gäller receptförnyelse:
  • Om en användare är på väg att skicka begäran om förnyelse till en privat aktör visas en anmärkning om att förnyelsen kan vara avgiftsbelagd.
  • Innan förnyelsebegäran skickas ser användaren ett sammandrag av uppgifterna i begäran och ska därefter bekräfta sändandet.
 • Förändringar när man sköter ärenden för någon annan:
  • En vårdnadshavare kan sköta ärenden för sitt barn under 10 år, även om barnet inte skulle ha ett namn i Befolkningsdatasystemet. Tidigare gick det inte att sköta ärenden om barnet redan var över 3 månader gammalt och saknade namn.

Förändringar i Mina Kanta-sidor 4.5.2017

 • Användaren kan också se och bläddra i recept som är över 2,5 år gamla.
 • För recepten visas uppgift om läkararvode.
 • Möjlighet att skriva ut receptuppgifterna i kompaktare format som PDF. Utskriften kan inte användas för att ta ut läkemedel på apoteket.
 • Receptförnyelsens användbarhet och tillgänglighet har förbättrats.
  • Man behöver inte längre trycka på OK efter att man matat in mobiltelefonnumret.
  • Listan över recept som ska förnyas har fått sorteringsfunktioner.
 • Under utlämnande av uppgifter visas om receptuppgifterna har sökts för behandling av läkemedelsersättning eller som nödfallssökning.
 • I hälsouppgifterna visas under rubriken Tid i listan över undersökningar den tidpunkt då uppgifterna om undersökningarna vid ifrågavarande besök senast har ändrats. Det här gör det lättare att hitta de senaste undersökningsresultaten.
 • Förbudshandlingen kan sparas endast om det har gjorts ändringar i innehållet.
 • Mina Kanta-sidor är nu mer feltolerant än förut. Om det till exempel uppstår ett tekniskt fel vid receptsökningen loggar tjänsten inte längre ut användaren utan tar endast receptfunktionerna ur bruk tills användaren själv loggar ut från tjänsten.

Sidan har uppdaterats 29.08.2019