Chatbot-upotus

Uppdateringar av MittKanta

Uppdateringar av MittKanta

Vid utvecklingen av MittKanta lyssnar man på användarna. Egenskaperna förbättras på basis av kundrespons samt med hjälp av en kundjury och användarenkäter. Målet för MittKanta är att vara en lättanvänd tjänst för var och en som vill se sina egna social- och hälsovårdsuppgifter.

Uppdatering av MittKanta 1.1.2023

Ändringar i tjänstetillhandahållarnas namnuppgifter

På grund av att välfärdsområdena har inlett sin verksamhet gjordes ändringar i uppgifterna om tjänstetillhandahållare den 1 januari 2023. I egenskap av tjänstetillhandahållare kan du i fortsättningen i MittKanta se namnet på välfärdsområdet exempelvis i uppgifterna om dina besök.

Samtycket till att receptuppgifter får lämnas ut till apotek i ett annat EU-land har slopats

Om du vill köpa receptbelagda läkemedel i ett annat europeiskt land, behöver du från och med den 1 januari 2023 inte längre ge ett separat samtycke till detta i MittKanta. Det här beror på en lagändring. I dataskyddsbeskrivningen för Viljeyttringstjänsten kan du läsa om förvaringstiderna för samtycken som du gett tidigare och om dina rättigheter att skriftligen begära att få kontrollera dina uppgifter.

Uppdatering av MittKanta 22.11.2022

Informationstext för förstasidan i MittKanta

Den senaste versionen av informationen om Kanta-sidorna har införts i november 2022. Texten har uppdaterats på grund av att välfärdsområdena inleder sin verksamhet. När du loggar in i MittKanta öppnas en informationstext i ett nytt fönster på förstasidan. Det är möjligt att sköta ärenden i MittKanta efter det att du eller den som sköter ärenden för din räkning har markerat att informationen om Kanta-tjänsterna har tagits emot. 

Läs mer om informationen om Kanta-tjänsterna

Uppdateringar i MittKanta 19.5.2022

Ändringar i hur läkemedelsuppgifter visas vid uträttandet av ärenden för minderåriga

Vårdhandlingar som innehåller uppgifter om den totala medicineringen (vyn med gällande medicinering) visas framöver inte för vårdnadshavare och personer med rätt att få information i uppgifterna om en minderårigs besök. De kan innehålla uppgifter om läkemedel som den minderåriga använder och som en beslutsförmögen minderårig inte vill lämna ut till vårdnadshavaren eller en person som har rätt att få information. Den minderåriga ser själv uppgifterna i MittKanta som en del av patientjournalen. En vårdnadshavare eller person som har rätt att få information som uträttar ärenden för ett minderårigt barn kan granska uppgifter om barnets medicinering under Recept i MittKanta.

Uppdateringar i MittKanta 27.1.2022

Allt fler vårdnadshavare kan se sitt barns uppgifter i MittKanta

Allt fler vårdnadshavare som har avtal om delad vårdnad kan nu sköta ärenden i MittKanta för sitt minderåriga barns räkning. Om myndigheten har registrerat avtalet om delad vårdad i kodad form i befolkningsdatasystemet, har vårdnadshavarna möjlighet att sköta sitt barns ärenden i MittKanta i enlighet med vad de kommit överens om i avtalet om delad vårdnad. Om avtalet om delad vårdnad inte har registrerats i kodad form, kan vårdnadshavarna befullmäktiga varandra att sköta barnets ärenden i MittKanta. Fullmakt kan ges i webbtjänsten Suomi.fi.

En person som har rätt att få information om sitt minderåriga barns hälsotjänster kan se barnets uppgifter i MittKanta. En person med rätt att få uppgifter kan bland annat kontrollera undersökningsresultat eller uppgifter om besök och recept. En person med rätt att få uppgifter kan dock inte vidta åtgärder i MittKanta för barnets räkning, t.ex. låta förnya recept.

Vårdnadshavarnas spärrmarkeringar har tidigare gjort att det inte varit möjligt att sköta ärenden för ett barns räkning i MittKanta. Nu är det här möjligt med Suomi.fi-fullmakt. Spärrmarkering för barnet förhindrar dock vårdnadshavarnas möjlighet att sköta ärenden för barnets del. Barnets spärrmarkering kan inte kringgås ens med fullmakt.

Uppdateringar i MittKanta 2.12.2021

Utlämnanden av hälso- och sjukvårdsuppgifter nu ännu lättare att hitta i MittKanta

I MittKanta ser användaren i fortsättningen på sidan Utlämnande av hälso- och sjukvårdsuppgifter när hälso- och sjukvården har tagit del av att användaren godkänt Kanta-informationen i MittKanta och när uppgifter om samtycke till utlämnande av gränsöverskridande recept samt tillstånd för utlämnande har lämnats ut. Tidigare syntes de här uppgifterna i MittKanta som utlämnande av uppgifter om samtycke. 

På sidan Utlämnanden av hälso- och sjukvårdsuppgifter syns det i fortsättningen också om uppgifter om användarens donationsvilja och livstestamente har lämnats ut, alltså om man inom hälso- och sjukvården har läst patientens donationsvilja eller livstestamente. Tidigare syntes de tillsammans som utlämnande av viljeyttringar. 

I MittKanta frågas det om patientens uppgifter kan behandlas i en akut nödsituation. Frågan har nu ändrats så att den överensstämmer med den nya kunduppgiftslagen. 

I anslutning till utlämnandet av hälso- och sjukvårdsuppgifter har det också lagts till en länk till kanta.fi, där det finns mer information om utlämnande av uppgifter.

Uppdateringar i MittKanta 1.11.2021

Informationstexten i MittKanta förstasida

Enligt kunduppgiftslagen ska kunden informeras om Kanta-tjänsterna och om sina rättigheter att påverka behandlingen av de egna kund- och patientuppgifterna. Från och med 1.11.2021 öppnas en informationstext i ett nytt fönster i MittKanta förstasida. Det är möjligt att logga in i MittKanta efter att kunden eller den som sköter ärenden för hen har märkt informationstexten som mottagen. Informationen kan också godkännas i samband med ett besök hos en tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården.

Efter att kunden godkänt informationen är det möjligt att påverka de egna uppgifternas synlighet med ett tillstånd för utlämnande eller med förbud. Genom att ge tillstånd för utlämnande kan kunden själv bestämma, om hen utlämnar sina uppgifter till andra tjänstetillhandahållare. Tillståndet för utlämnande motsvarar det omfattande samtycke som tidigare användes inom hälso- och sjukvården. Samtycken som getts innan den nya kunduppgiftslagen trädde i kraft förblir i kraft och ändras automatiskt till tillstånd för utlämnande. Även förbud från tiden innan den nya lagen trädde i kraft förblir i kraft som sådana. Tillståndet för utlämnande och förbuden är i kraft tills vidare och de kan upphävas.

Man kan ge tillstånd för utlämnande och förbud i ett nytt avsnitt i MittKanta som heter Kontroll av användning av uppgifter (tidigare Samtycken och förbud). 

Uppdateringar i MittKanta 14.7.2021

EU:s coronaintyg från MittKanta

EU:s coronaintyg består av tre olika intyg:

 • intyg om coronavaccination,
 • intyg om covid-19-test och
 • intyg om tillfrisknande från covid-19.

I juni togs EU:s coronavaccinationsintyg i bruk i MittKanta. I tjänsten får man nu också intyg om covid-19-test och intyg om tillfrisknande från covid-19.

EU:s alla coronaintyg finns i avdelningen Coronaintyg i MittKanta och är avgiftsfria för medborgarna. Intygen innehåller personuppgifter och hälsouppgifter i anslutning till coronavirussjukdom. Texten i intygen är på finska, svenska och engelska. Intygen innehåller en QR-kod, men vilken intygets innehåll och dess äkthet kan kontrolleras med en kodläsare.

Läs mer om coronaintyg

Uppdateringar i MittKanta 22.6.2021

EU:s coronavaccinationsintyg i MittKanta

Vaccinationsintyget som fås från avdelningen Coronaintyg har uppdaterats i enlighet med EU:s förordning. EU:s coronavaccinationsintyg ersätter det nationella coronavaccinationsintyget.

Uppdateringar i MittKanta 10.6.2021

I MittKanta kan minderåriga barn i fortsättningen se de recept- och besöksuppgifter som de förbjudit för vårdnadshavarna. De förbjudna uppgifterna visas i en särskild uppställning som man kommer till från sidan Samtycke och förbud. 

Tillgängligheten har förbättrats i samband med att man skickar begäran om receptförnyelse. Användbarheten och begripligheten har förbättrats i samband med att man skickar begäran om förnyelse. För dem som använder Apples iOS-operativsystem och skärmläsare har det i MittKanta också lagts till en anvisning om hur man skickar begäran om receptförnyelse.

Sammanställningar av laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar tas i bruk igen. I fortsättningen visas de här uppgifterna i MittKanta inte bara i uppgifterna om enskilda besök utan också i sammanställningar enligt undersökningens namn. Uppgifter börjar samlas i sammanställningarna vart efter som de antecknas på det nya sättet inom hälso- och sjukvården. 

Uppdateringar i MittKanta 26.5.2021

Det nationella coronavaccinationsintyget i MittKanta

I MittKanta har det lagts till en ny avdelning, Coronaintyg, som man kommer till via en länk på ingångssidan eller via menyn i vänstra kanten. En person kan få ett coronaintyg från MittKanta efter att uppgifterna om coronavaccinationen har sparats i Kanta-tjänsterna i rätt form. Det nationella coronavaccinationsintyget innehåller uppgifter om personens coronavaccinationer. Om en person har ett intyg, öppnas det i en ny flik i pdf-format.

Uppdateringar i MittKanta 21.5.2021

Texterna i MittKanta ingångssida har förnyats

Tjänstens ingångssida har gjorts tydligare. Sidan innehåller nu närmare information om MittKanta och om hur uppgifter sparas i Kanta-tjänsterna. Användarna påminns om hur de ska göra för att använda tjänsten och logga ut från den på ett informationssäkert sätt.

Uppdateringar i MittKanta 22.4.2021

Visningen av riskinformation i MittKanta åtgärdas   

Visningen av riskinformation i MittKanta förnyades i februari. Efter ändringen har en del av den riskinformation som sparats i Kanta inte varit synlig i MittKanta.

Saken utreds och åtgärdas som bäst. Som ett led i åtgärdandet återgick man i MittKanta 22.4.2021 till att endast visa sådan riskinformation som inom hälso- och sjukvården har antecknats som kritiska risker.

Situationen gäller endast visningen av informationen i MittKanta. Via patientdatasystemet får hälso- och sjukvårdsenheterna på samma sätt som tidigare tillgång till riskinformation som sparats i Kanta.

Uppdateringar i MittKanta 25.3.2021

Myndiga personer som fyllt 18 år kan sköta ärenden i MittKanta för andra personer som fyllt 18 år. Exempel på personer som kan vara i behov av att någon annan sköter deras ärenden är åldringar, personer som tillfälligt insjuknat eller personer som har svårt att börja använda den nya tjänsten.

I och med förändringen har länken Mitt barns uppgifter bytt namn till Sköta ärenden för någon annan. Där kan du välja den person vars ärenden du vill sköta.

Uppdateringar i MittKanta 4.3.2021

Visning av bilddiagnostiska undersökningar och laboratorieundersökningar

Visningen av bilddiagnostiska undersökningar och laboratorieundersökningar förnyades i MittKanta i februari. Efter detta har det emellertid hos en liten del av användarna upptäckts en felsituation i samband med läsningen av undersökningar. I felsituationen ser användaren inte undersökningsresultaten utan loggas ut från tjänsten.

Saken utreds och åtgärdas som bäst. Som ett led i åtgärdandet återgick MittKanta den 4 mars 2021 till att tills vidare visa alla laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar enligt besök.

Uppdateringar i MittKanta 18.2.2021

Visning av centrala hälsouppgifter

I MittKanta har det gjorts ändringar som gör att vissa hälsouppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna kan visas på ett nytt sätt. I och med uppdateringen har menyn i MittKanta fått tre nya avdelningar:

 • Åtgärder
 • Diagnoser
 • Mätningar.

Dessutom har namnet på avdelningen Kritisk riskinformation förändrats till ”Riskinformation”.

Tidigare visades uppgifterna enligt besök och serviceenhet, men i fortsättningen plockas uppgifterna från vårdhandlingarna till en sammanställningsdatabas, så att de kan visas i MittKanta i form av sammanställningar av enskilda undersökningar.

Resultaten av en viss undersökning kan visas i sammanställningar efter hand, när man inom hälso- och sjukvården har dokumenterat uppgifterna i Kanta-tjänsterna på det nya sättet. En del hälso- och sjukvårdsorganisationer använder redan nu ett patientdatasystem som ger möjlighet att dokumentera på det här sättet.

Uppdateringar i MittKanta 9.2.2021

Visning av bilddiagnostiska undersökningar och laboratorieundersökningar 

I MittKanta har det gjorts ändringar som gör att bilddiagnostiska undersökningar och laboratorieundersökningar som sparats i Kanta-tjänsterna kan visas på ett nytt sätt. 

Tidigare visades uppgifterna enligt besök och serviceenhet, men i fortsättningen plockas uppgifterna från vårdhandlingarna till en sammanställningsdatabas, så att de kan visas i MittKanta i form av sammanställningar av enskilda undersökningar.

I avdelningarna Bilddiagnostiska undersökningar och Laboratorieundersökningar visas uppgifterna till en början på två olika sätt: en del av uppgifterna visas enligt undersökningens namn och en del enligt tidpunkten för besöket.

Resultaten av en viss undersökning kan visas i sammanställningar efter hand, när man inom hälso- och sjukvården har dokumenterat uppgifterna i Kanta-tjänsterna på det nya sättet. En del hälso- och sjukvårdsorganisationer använder redan nu ett patientdatasystem som ger möjlighet att dokumentera på det här sättet. 

Uppdateringar i MittKanta 28.1.2021

Visning av vaccinationsuppgifter

I MittKanta har det gjorts ändringar som gör att vaccinationer som sparats i Kanta-tjänsterna kan visas på ett nytt sätt. I och med uppdateringen har menyn i MittKanta fått en ny avdelning: Vaccinationer.

Tidigare visades vaccinationsuppgifter i avdelningen Hälso- och sjukvårdsuppgifter i samband med enskilda besök och serviceenheter. I fortsättningen kommer uppgifterna emellertid att plockas från vårdhandlingarna till en sammanställningsdatabas, så att de kan visas i form av sammanställningar i den nya avdelningen Vaccinationer. 

I sammanställningarna samlas vaccinationsuppgifter efter hand, när man inom hälso- och sjukvården har dokumenterat uppgifterna i Kanta-tjänsterna på det nya sättet. En del hälso- och sjukvårdsorganisationer använder redan nu ett patientdatasystem som ger möjlighet att dokumentera på det här sättet.

Förändringar i identifieringen för MittKanta

Det har gjorts tekniska ändringar i den identifieringsmetod som används vid inloggning i MittKanta Vid identifieringen är tjänstens namn ”Kanta-tjänsterna för en personkund”. Vid identifieringen visas på datorer en grå sida och på mobila enheter en vit sida ett kort ögonblick, varefter sidan automatiskt övergår till val av identifikationssätt.

Uppdateringar i MittKanta 1.10.2020

De första vårdnadshavarna kan se uppgifter också om sina barn över 10 år i MittKanta

Nu kan man inom hälso- och sjukvården också börja producera uppgifter som kan ses också av vårdnadshavare till barn som är över 10 år. Hittills har vårdnadshavare bara kunnat se uppgifter om sina barn under 10 år i MittKanta. Reformen fortskrider vart efter som hälso- och sjukvårdsorganisationerna implementerar ändringarna i sina patientdatasystem.

Uppdateringar i MittKanta 31.8.2020

Nu går det att ta ut läkemedel med ett finländskt elektroniskt recept i Portugal 

Med ett finskt elektroniskt recept går det att ta ut läkemedel på apoteken i de europeiska länder som har beredskap att expediera elektroniska recept som utfärdats i ett annat land. Hittills har det gått att ta ut läkemedel på apotek i Estland och Kroatien. Nu är detta också möjligt i Portugal.

Uppdateringar i MittKanta 28.5.2020

Nytt europeiskt land med på samtyckeslistan

Med ett finskt elektroniskt recept går det att ta ut läkemedel på apoteken i de europeiska länder som har beredskap att expediera elektroniska recept som utfärdats i ett annat land. Hittills har det gått att ta ut läkemedel på apotek i Estland och Kroatien. Snart blir detta också möjligt i Portugal.

Receptuppgifter kan lämnas ut till ett apotek utomlands endast med patientens samtycke. Samtycke till användning av tjänsten ges i MittKanta. Från och med 28.5. finns också Portugal med på samtyckeslistan i MittKanta.

Förbättringar i tillgängligheten och användbarheten

Förnyelse av recept

Det har blivit lättare att välja mottagare för begäran om förnyelse av recept. När man gör ett val leder det inte längre till att hela sidan laddas på nytt, och samma ställe på sidan är fortsättningsvis markerat efter att man gjort valet. På listan över valda recept finns en ny kolumnrubrik ”Ta bort”, och med hjälp av tillgänglighetsteknik har det gjorts lättare att upptäcka meddelanden när man använder ett skärmläsningsprogram.

Utskrift av recept

I infotexten om utskrift av recept har det lagts till information om vilken utskrift som ska användas vid en utlandsresa. Mer information om läkemedel och recept som ska tas med på en utlandsresa finns också under rubriken Utomlands.

Övriga förändringar

Ikonerna för öppnande och stängande av navigationsmenyn har bytts ut mot pilar och överensstämmer nu med Kanta-tjänsternas stil. Dessutom har icke-aktiva knappar fått en mörkare gråton för att öka kontrasten, så att knapparna är lättare att urskilja mot bakgrunden.

Man har också förbättrat MittKanta prestanda samt gjort en del andra mindre ändringar och rättelser.

Uppdateringar i MittKanta 27.2.2020

Funktionen Läkemedel som tagits

Funktionen Läkemedel som tagits har lagts till i MittKanta under Uppgifter om välbefinnande. Uppgiften om läkemedel som tagits visas för personer som loggat in i MittKanta och använder en hälsoapplikation och har gett applikationen tillstånd att spara uppgifter om tagna läkemedel i Datalagret för egna uppgifter. Den här typen av applikationer är tills vidare bara på utvecklingsstadiet.

Förbättrad tillgänglighet

I HTML-koden för MittKanta har språkangivelse lagts till med tanke på skärmläsare. På basis av språkangivelsen väljer skärmläsaren vilket språk talsyntetisatorn använder. Om språkangivelsen saknas eller inte motsvarar användargränssnittets och innehållets språk, uttalas texten enligt fel språks uttalsregler. Förändringen uppfyller punkt 3.1.1 Ange sidans språk i tillgänglighetsstandarden WCAG 2.1.

Textlänkarnas färg i tjänsten har ändrats så att de uppfyller punkt 1.4.3 Kontrast (minimum 4.5:1) i WCAG 2.1. Länkarnas tekniska tillgänglighet med skärmläsare har också förbättrats.

Mindre förändringar i användargränssnittet

Tidigare visades användarens namn både i tjänstens sidhuvud och på innehållssidorna. Hädanefter visas namnet förutom i sidhuvudet endast på tjänstens ingångssida och på ingångssidan till Sköta ärenden för någon annan. Detta är i linje med andra tjänster som kräver inloggning.

Dessutom har det gjorts förbättringar i funktionen där man väljer uppgifter om välbefinnande samt i felanmälan som gäller fritt formulerade textfält i tjänsten.

Uppdateringar i MittKanta 16.12.2019

Laboratorie- och bildundersökningar får egna avdelningar

Användarna av MittKanta ser nu undersökningarna uppdelade på bild- och laboratorieundersökningar. Man kan bläddra bland sina undersökningsresultat under Hälso- och sjukvårdsuppgifter i navigationen till vänster. 

Under menyn Hälso- och sjukvårdsuppgifter i MittKanta kan användarna se resultaten av undersökningar som gjorts inom hälso- och sjukvården. Bildundersökningar och laboratorieundersökningar är nu samlade under skilda rubriker. Uppgifterna kan sorteras efter undersökningens namn och tidpunkten för besöket.  

Från listan över besök på sidan Hälso- och sjukvårdsuppgifter kan man gå vidare till en närmare granskning av undersökningarna. Man kan till exempel göra sökningar med hjälp av filter så som ”radiologi” eller ”laboratorium”. I tabellen som visas på sidan fanns tidigare en kolumn från vilken man kunde gå till undersökningar relaterade till besöket, men den kolumnen har nu tagits bort. 

Uppdateringar i MittKanta 29.8.2019

Kvittering av att information erhållits samt samtycke under barnets uppgifter

Vårdnadshavaren uppmanas nu att kvittera att information har erhållits och att ge samtycke i barnets uppgifter. Det rekommenderas att samtycke ges till att sådana aktörer som deltar i vården av barnet får använda hälso- och sjukvårdsuppgifter. Samtycke ligger såväl i barnets som hälso- och sjukvårdens intresse, eftersom det underlättar och påskyndar vården av barnet när olika tjänsteleverantörer är involverade.

Tilläggsuppgifter om ögonvård

Under Hälso- och sjukvårdsuppgifter ser användaren i fortsättningen tilläggsuppgifter om optometri i samband med ett besök, t.ex. förklaringar till förkortningar och termer.

Förbättringar i användbarhet och gränssnittet

Intyg och utlåtanden visas nu i en kolumn, utskrivningsfunktionerna för receptförteckningen och hälso- och sjukvårdsuppgifter har förbättrats, och i MittKanta förstasida har en länk till Uppdateringar av MittKanta lagts till.

När recept förnyas tillåter gränssnittet inmatning av längre telefonnummer (max 20 nummer) än tidigare. Därutöver har prestanda, tillgänglighet och användbarhet förbättrats, andra mindre ändringar gjorts, och fel korrigerats.

Uppdateringar i MittKanta 10.12.2018

 • I MittKanta kan myndiga personer nu ge sitt samtycke till att deras receptuppgifter får lämnas ut till apotek i andra europeiska länder. Samtycket gäller tills vidare, och det kan återkallas när som helst i MittKanta.
 • Under Uppgifter om välbefinnande kan man se sina egna planer och förfrågningar. Uppgifterna visas för personer över 16 år som använder en sådan hälsoapp som kan lagra planer och förfrågningar i Datalagret för egna uppgifter.
 • Förbättringar i användargränssnittet
  • På förstasidan för de sidor där man kan sköta ärenden för ett barns räkning finns i mobilvyn snabblänkar till funktionerna.
  • Vissa andra förbättringar som gäller användning med mobila enheter.

Uppdateringar i MittKanta 25.10.2018

 • Funktionen Uppgifter om välbefinnande tas i bruk
  • Länken Uppgifter om välbefinnande finns i menyn för alla som är över 16 år, men än så länge visas uppgifter endast för de användare av MittKanta som anlitar Hälsobyns tjänster i samband med det virtuella sjukhuset och som sparar uppgifter i Datalagret för egna uppgifter. Närmare information om Datalagret för egna uppgifter
 • Ändringar i fråga om hur uppgifter om utlämnande av hälso-och sjukvårdsuppgifter visas
  • I uppgifterna om utlämnande av hälso- eller receptuppgifter finns en anteckning ifall man inom hälso- och sjukvården har sökt uppgifter genom nödåtkomst, och därmed förbigått samtycken och förbud.
  • Förbättringar när det gäller hur uppgifter om utlämnande av hälsouppgifter visas, i situationer då uppgifterna har lämnats ut genom ett meddelande om utlämnande.
 • Några små förändringar och förbättringar i användargränssnittet
  • På sidan för livstestamente har en länk till en svenskspråkig sida på Alzheimer Centralförbundets webbplats lagts till.
  • På sidan för donationsvilja och livstestamente finns nu anvisningar om vilka tecken som är tillåtna.

Uppdateringar av MittKanta 20.6.2018

 • Förbättringar som gäller bläddring bland uppgifter:
  • På sidan Hälso- och sjukvårdsuppgifter går det nu också att söka besök efter diagnos. I sökfunktionen går det att välja alla diagnoser som lagrats bland användarens uppgifter i Kanta-tjänsterna.
  • Den separata sidan Diagnoser har tagits bort.
 • Andra förändringar:
  • Tjänsten har en ny grafisk profil.
  • MittKanta har fått ökad skalbarhet och fungerar bättre också i mobila apparater. Arbetet med mobilanpassningen fortsätter under årets lopp.

Uppdateringar av MittKanta 22.3.2018

 • Förbättringar som gäller bläddring bland uppgifter:
  • I hälso- och sjukvårdsuppgifterna kan man nu söka besök efter patientjournalens ämne.
  • I hälso- och sjukvårdsuppgifterna visas på listan över besök den tidpunkt när uppgifterna senast ändrats för besöket i fråga. Det här gör det lättare att hitta de senaste besöksuppgifterna.

Uppdateringar av MittKanta 1.2.2018

 • Förbättringar som gäller visning av och bläddring bland uppgifter:
  • Bläddring bland uppgifter om besök:
   • Nu kan man bläddra bland alla besök på sidan Hälso- och sjukvårdsuppgifter. Man kan söka besök efter tidpunkt. Sidan Besök och vårdperioder har tagits bort.
   • Besök som inte är förenade med någon patientjournaltext som visas i MittKanta (övriga händelser som visas som tomma) visas i huvudsak inte längre på listan över besök. Man kan bläddra bland dem via en separat länk på sidan Hälso- och sjukvårdsuppgifter.
  • Ändringar som gäller viljeyttringar:
   • Separata länkar till sidan för donationsvilja respektive livstestamente i menyn för MittKanta.
   • Samiska bokstäver tillåts i donationsviljan och livstestamentet.
   • På sidan Livstestamente erbjuds en länk till Muistiliitto ry – Alzheimer Centralförbundet rf:s samt Terveyskirjastos webbplatser, där det finns mer information om livstestamenten.
  • I utskriften av receptlistan har det lagts till ett omnämnande om att den inte gäller som intyg över läkemedel för utlandsresor.
 • Andra förändringar:
  • Det har lagts till en länk till FPA:s e-tjänst, som man kommer till med samma inloggning som till MittKanta
  • Förbättringar i nåbarheten och användbarheten.

Uppdateringar av MittKanta 29.9.2017

 • I MittKanta visas följande intyg och utlåtanden (utöver A-läkarintyg), efter att den egna hälsovårdsenheten börjar lagra dem i Kanta-tjänsterna:
  • FPA:s intyg och utlåtanden:
   • Läkarintyg B (SV7), D-läkarintyg (SV10), Intyg över graviditet eller efterundersökning (SV75), Läkarutlåtande - behov av särskild moderskapsledighet (SV97), Intyg för reseersättning (SV67)
  • Social- och hälsovårdsministeriets intyg och utlåtanden:
   • Observationsremiss, Observationsutlåtande, Beslut om vård oberoende av patientens vilja, Beslut om omhändertagande av egendom, Beslut om begränsning av kontakter
 • Förbättringar som gäller visning av och bläddring bland uppgifter:
  • I visningen av uppgifter om munhälsovård har det gjorts förbättringar och korrigeringar. Med hjälp av nya länkar kan användaren också enklare förflytta sig mellan besök och uppgifter om munhälsovård.
  • Listan över uppgifter om utlämnande av hälsouppgifter kan sorteras i önskad ordning.
  • Terminologin i tjänsten har ändrats på vissa sidor.
 • Förändringar i funktionerna som gäller receptförnyelse:
  • Om en användare är på väg att skicka begäran om förnyelse till en privat aktör visas en anmärkning om att förnyelsen kan vara avgiftsbelagd.
  • Innan förnyelsebegäran skickas ser användaren ett sammandrag av uppgifterna i begäran och ska därefter bekräfta sändandet.
 • Förändringar när man sköter ärenden för någon annan:
  • En vårdnadshavare kan sköta ärenden för sitt barn under 10 år, även om barnet inte skulle ha ett namn i Befolkningsdatasystemet. Tidigare gick det inte att sköta ärenden om barnet redan var över 3 månader gammalt och saknade namn.

Förändringar i MittKanta 4.5.2017

 • Användaren kan också se och bläddra i recept som är över 2,5 år gamla.
 • För recepten visas uppgift om läkararvode.
 • Möjlighet att skriva ut receptuppgifterna i kompaktare format som PDF. Utskriften kan inte användas för att ta ut läkemedel på apoteket.
 • Receptförnyelsens användbarhet och tillgänglighet har förbättrats.
  • Man behöver inte längre trycka på OK efter att man matat in mobiltelefonnumret.
  • Listan över recept som ska förnyas har fått sorteringsfunktioner.
 • Under utlämnande av uppgifter visas om receptuppgifterna har sökts för behandling av läkemedelsersättning eller som nödfallssökning.
 • I hälsouppgifterna visas under rubriken Tid i listan över undersökningar den tidpunkt då uppgifterna om undersökningarna vid ifrågavarande besök senast har ändrats. Det här gör det lättare att hitta de senaste undersökningsresultaten.
 • Förbudshandlingen kan sparas endast om det har gjorts ändringar i innehållet.
 • MittKanta är nu mer feltolerant än förut. Om det till exempel uppstår ett tekniskt fel vid receptsökningen loggar tjänsten inte längre ut användaren utan tar endast receptfunktionerna ur bruk tills användaren själv loggar ut från tjänsten.
Sidan har uppdaterats 5.9.2023