Yhteistestauksen vaiheet

Yhteistestauksen vaiheet

Yhteistestauksen testausvaiheita ovat tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testaus, asiakasorganisaation ja Kelan välinen testaus sekä ristiintestaus.

Tietojärjestelmän tai hyvinvointisovelluksen toimittaja ilmoittautuu yhteistestaukseen ilmoittautumislomakkeella tai Omatietovarannossa hakemuksella asiakastestipalveluun.

Ilmoittautumisen yhteydessä järjestelmätoimittaja raportoi esitestitapaukset, joiden määrä vaihtelee yhteistestattavan sisällön mukaan. Ilmoittautumisen liitteeksi tulee toimittaa myös THL:n järjestelmälomake tai Omatietovarannon olennaisten vaatimusten lomake. Lisäksi pyydettäessä tulee toimittaa arkkitehtuurikuvaus.

Esitestitapauksilla Kanta-palvelut kontrolloi sitä, että yhteistestaukseen tulevan järjestelmän toteutus on ”kypsä” yhteistestaukseen. Kanta-palvelut tarkistaa esitestitapaukset, ja jos esitestitapauksista ei löydy merkittäviä virheitä, siirrytään yhteistestaukseen.

Testausvaiheet

Yhteistestauksessa on kolme testausvaihetta:

Kaikissa yhteistestauksissa järjestelmätoimittaja suorittaa tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välisen testauksen. Laajemmissa yhteistestauksissa suoritetaan kaikki kolme testausvaihetta.

Eri Kanta-palvelujen yhteistestaussisällöt ja niiden vaiheet on kuvattu Yhteistestausten sisällöt -sivulla.

Jos yhteistestauksessa suoritetaan kaikki kolme yhteistestauksen testausvaihetta, testaus etenee vaiheesta toiseen niin, että ensin suoritetaan hyväksytysti tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testaus, jonka jälkeen voidaan siirtyä asiakasorganisaation ja Kelan väliseen testaukseen. Viimeisenä testausvaiheena suoritetaan ristiintestaus. Kanta-palvelujen järjestämissä tarkistuspalavereissa seurataan testauksen etenemistä ja arvioidaan, onko seuraavaan testausvaiheeseen siirtyminen mahdollista.

Yhteistestauksen Kumppanit-työtila

Yhteistestauksen työtilana toimii Kumppanit-sivusto. Jokaisella järjestelmätoimittajalla on kussakin palvelussa oma Kumppanit-työtila, jonne pääsevät vain kyseisen järjestelmätoimittajan edustajat ja heidän asiakasorganisaationsa edustajat.

Kumppanit-työtila toimii yhteistestauksen aikana järjestelmätoimittajan, sen asiakasorganisaation ja Kanta-palvelujen ensisijaisena viestintäkanavana. Myös testitapaukset raportoidaan Kumppanit-työtilaan.

Kunkin järjestelmän työtilasta löytyy

 •     yhteistestauksessa käytettävät testihenkilötunnukset
 •     yhteistestauksen testitapaukset
 •     testauksen tilanne
 •     tarkistushavainnot.

Lisäksi Kanta-palvelut tallentaa kunkin järjestelmätoimittajan työtilaan ilmoittautumislomakkeen, järjestelmälomakkeen ja muut yhteistestaukseen liittyvät dokumentit.

Tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testaus

Tietojärjestelmätoimittajan ja Kelan välisessä testauksessa tarkastellaan Kanta-palveluihin liitettävän tietojärjestelmän tai hyvinvointisovelluksen ja Kanta-palvelujen välistä toimintaa. Testauksen kohteena ovat erityisesti tallennettavat sanomat ja niiden rakenne.

Tyypillisesti tämä testausvaihe suoritetaan järjestelmä- tai sovellustoimittajan omasta testiympäristöstä, joka on yhteydessä Kanta-palvelujen asiakastestiympäristöön. Kuitenkin, jos jonkin toiminnallisuuden toteuttamiseen osallistuu useiden eri toimittajien järjestelmiä, voi asiakasorganisaation testiympäristö olla ainoa testiympäristö, jossa yhteistestaus voidaan suorittaa. Tällainen tilanne voi muodostua, kun testataan esimerkiksi moduuleista koostuvia tietojärjestelmäkokonaisuuksia tai Kuva-aineistojen tietovarantoa. Lisää tietoa löydät kohdasta Vaatimukset asiakkaan testiympäristöille.

Järjestelmätoimittaja suorittaa ja raportoi testitapaukset Kumppanit-työtilaan. Jos Kanta-palvelut havaitsee testitapauksissa virheitä, järjestelmätoimittaja korjaa ne ja osoittaa korjauksien toimivuuden uudelleentestauksella.

Kanta-palvelut

 •     tarkistaa raportoidut testitapaukset
 •     kirjaa mahdolliset huomiot ja havainnot
 •     hyväksyy testitapaukset.

Testausvaihe voidaan hyväksyä, kun kaikki testitapaukset on suoritettu hyväksytysti. Jos yhteistestaus ei sisällä muista testausvaiheita, Kanta-palvelut kirjoittaa järjestelmätoimittajalle yhteistestauslausunnon liitteineen ja lähettää tiedon hyväksytysti suoritetusta yhteistestauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, Traficomille ja Valviralle.

Asiakasorganisaation ja Kelan välinen testaus

Asiakasorganisaation ja Kelan välisessä testauksessa tarkastellaan palvelun toiminnallisuuksia ja tietosisältöjä laajemmin kuin järjestelmätoimittajan ja Kelan välisessä testausvaiheessa. Testauksen tavoitteena on todentaa tietojärjestelmän ja Kanta-palvelujen välinen toimivuus asiakasorganisaation käytössä tuotantokäyttöä vastaavalla tavalla.

Testitapaukset jäljittelevät sosiaali- tai terveydenhuollon toimintaprosesseja, ja ne sisältävät tyypillisesti testattavan sisällön tallentamiseen ja hakemiseen liittyviä tapahtumaketjuja. Testitapaukset eivät pyri mallintamaan asiakas- tai potilastietojärjestelmään tehtäviä kirjauksia eikä terveydenhuollon työnkulkuja kokonaisuudessaan. Niistä on jätetty pois työvaiheita, jotka eivät vaikuta Kanta-palveluihin.

Testaus tapahtuu järjestelmätoimittajan asiakasorganisaation testiympäristöstä, joka on yhteydessä Kanta-palvelujen asiakastestiympäristöön.

Kanta-palvelut tukee vain yhtä asiakastestausta tietojärjestelmää kohti. Testauksessa voi olla mukana yksi asiakasorganisaatio tai useamman asiakasorganisaation muodostama kokonaisuus.

Asiakasorganisaatio suorittaa ja raportoi testitapaukset Kumppanit-työtilaan. Jos niissä havaitaan virheitä, järjestelmätoimittaja korjaa ne ja toimittaa tarvittavat päivitykset asiakasorganisaation testiympäristöön. Tämän jälkeen korjausten toimivuus osoitetaan uudelleentestauksella.

Tietojärjestelmätoimittajan tehtävä on tukea asiakasorganisaatiotaan yhteistestauksessa.

Järjestelmätoimittaja

 • varmistaa asiakasorganisaationsa kanssa, että käytettävissä on vaatimusten mukainen testiympäristö ja toimittaa ympäristöön tarvittavat päivitykset
 • opastaa asiakasorganisaationsa testaajia käyttämään testaukseen sisältyviä tietojärjestelmän toiminnallisuuksia
 • tarkentaa tarvittaessa asiakasorganisaationsa testaajille yhteistestauksen testitapausten toteutus- ja raportointiohjeistusta
 • opastaa asiakasorganisaationsa pääkäyttäjiä testiympäristön konfiguroinnissa
 • varaa riittävästi resursseja yhteistestauksen aikaiseen tukeen, kuten virhe- ja ongelmatilanteiden selvittelyyn ja tarkistuspalavereihin osallistumiseen.

Kanta-palvelut

 •     tarkistaa raportoidut testitapaukset
 •     kirjaa mahdolliset huomiot ja havainnot
 •     hyväksyy testitapaukset.

Testausvaihe voidaan hyväksyä, kun

 • tietojärjestelmätoimittaja on korjannut testauksessa havaitut virheet ja toimittanut korjaukset asiakasorganisaation testiympäristöön
 • asiakasorganisaatio on korjannut mahdolliset omaan testiympäristöönsä liittyvät puutteet
 • kaikki testitapaukset on suoritettu hyväksytysti
 • asiakasorganisaatio on kirjoittanut Kanta-palveluille yhteistestausraportin.

Ristiintestaus

Ristiintestauksen tarkoituksena on varmistaa Kanta-palveluihin arkistoitujen asiakirjojen yhteentoimivuus eri tietojärjestelmien välillä. Järjestelmätoimittajien asiakasorganisaatiot ristiintestaavat testitapaukset asiakasorganisaation testiympäristössä, joka on yhteydessä Kanta-palvelujen asiakastestiympäristöön.

Kummankin osapuolen tietojärjestelmätoimittajat osallistuvat ristiintestaukseen. Heidän tehtävänsä on tukea asiakasorganisaatiota testauksessa. Tarkemmin tietojärjestelmätoimittajan asiakasorganisaatiolleen antamasta tuesta kerrotaan Asiakasorganisaation ja Kelan välinen testaus ja Tietojärjestelmätoimittajan rooli ja vastuut -kohdissa. Joissakin tilanteissa järjestelmätoimittajat voivat suorittaa ristiintestauksen myös ilman asiakasorganisaatiota

Ristiintestaus voidaan järjestää tietojärjestelmien välillä, joista

 • toinen tietojärjestelmä on yhteistestattavana ja toinen on aiemmin yhteistestattu, vaatimustenmukaisuustodistuksen omaava, tuotannossa toimiva tietojärjestelmä
 • kummatkin tietojärjestelmät ovat yhteistestauksessa, eivätkä kummatkaan tietojärjestelmät toimi vielä tuotannossa.

Jos järjestelmä toimii tuotannossa, tulee sen lain mukaan osallistua yhteistestauksiin, jotta tietojärjestelmien keskinäinen yhteentoimivuus voidaan varmistaa (asiakastietolaki, 86 § (finlex.fi)). Kanta-palvelut päättää niistä tietojärjestelmistä, joiden tulee osallistua ristiintestauksiin. Järjestelmätoimittajat vastaavat itse testauksen niille aiheuttamista kustannuksista.

Kanta-palvelut

 • tarkistaa raportoidut testitapaukset
 • kirjaa mahdolliset huomiot ja havainnot
 • hyväksyy testitapaukset.

Testausvaihe voidaan hyväksyä, kun kaikki testitapaukset on suoritettu hyväksytysti. Yhteistestauksen päätteeksi Kanta-palvelut kirjoittaa yhteistestauksessa olevalle järjestelmätoimittajalle yhteistestauslausunnon liitteineen ja lähettää tiedon hyväksytysti suoritetusta yhteistestauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, Traficomille, Valviralle ja tietoturvallisuuden arviointilaitokselle.

Sivua päivitetty 10.6.2024