Social- och hälsovårdsreformen och Kanta-tjänsterna

Social- och hälsovårdsreformen och Kanta-tjänsterna

I social- och hälsovårdsreformen inrättades 21 välfärdsområden i Finland. Reformen förutsätter att välfärdsområdena vidtar åtgärder även med tanke på användningen av Kanta-tjänsterna.

I samband med reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet övergick de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdenas organiseringsansvar i början av 2023. Kanta-tjänsterna är en del av välfärdsområdenas digitala tjänster och informationshanteringen inom social- och hälsovården. 

Välfärdsområdena har schemalagt de ändringar i klient- och patientdatasystemen som ska göras i samarbete med THL och FPA. Ändringarna ska göras under en övergångsperiod i början av 2023 som särskilt överenskommits med varje område.

Ändringar i välfärdsområdets personuppgiftsansvariga

I samband med reformen har registerföringen från de tidigare kommunala verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården överförts till välfärdsområdena från och med den 1 januari 2023. Välfärdsområdet är en ny personuppgiftsansvarig för hela området. 

Varje välfärdsområde har regionala register.

  • Hälso- och sjukvårdens patientregister
  • Företagshälsovårdens patientregister
  • Socialvårdens klientregister

I Kanta-tjänsterna har klient- och journalhandlingar som sparats i Kanta överförts till välfärdsområdenas register. I dessa ändringar av personuppgiftsansvarig har information om välfärdsområdet förts in i handlingarna på förhand. Informationen om välfärdsområdets personuppgiftsansvar har trätt i kraft den 1.1.2023. Klient- och patientregister som omfattar hela välfärdsområdet har varit tillgängliga i Kanta-tjänsterna från och med den 1.1.2023. 

Det är viktigt att vårdpersonalen i området kan berätta för kunderna hur deras uppgifter används.

Material som presenteras vid evenemang som riktar sig till välfärdsområdena:

Genomförande av organisationsförändringen

Målet med organisationsförändringen är att möjliggöra en oavbruten användning av Kanta-tjänsterna i samband med att välfärdsområdet skapas samt att säkerställa att den personuppgiftsansvarige för de handlingar som sparats i Kanta-systemet är rätt och är aktiv.

Vid organisationsförändringar ska man beakta

  • Användning av patientdataarkivet och lagring av uppgifter i rätt register hos den personuppgiftsansvarige
  • Användning av klientdataarkivet för socialvården och lagring av uppgifter i rätt register hos den personuppgiftsansvarige
  • Användning av gamla patientuppgifter
  • Användning av det elektroniska receptet och styrning av begäran om förnyelse

Organisationsändringarna genomförs i samarbete mellan THL:s kodtjänst, FPA och välfärdsområdet. 

Kanta-tjänsterna stöder under övergångsperioden sparande och sökning av uppgifter i områdena  både med gamla uppgifter som de personuppgiftsansvariga i samkommunerna förfogar över och med nya uppgifter som de personuppgiftsansvariga i välfärdsområdena förfogar över. Stöd ges tills systemförändringarna har genomförts i alla system som kvarstår i välfärdsområdets användning. På så sätt sparas uppgifterna i rätt register och uppgifterna kan sökas i rätt personuppgiftsansvarigs register, även om ändringarna ännu inte har införts i informationssystemen. 

Ändringar i informationssystemen görs på ett kontrollerat sätt och enligt ett tidsschema som överenskommits med varje välfärdsområde.

En organisationsförändring genomförs i huvudsak enligt de befintliga anvisningarna för organisationsförändringar.

I fråga om ändringar som gäller välfärdsområdena genomförs följande undantag från anvisningarna    

  • Välfärdsområdena behöver inte underrätta FPA om organisationsförändringen eller lämna in anmälan om att den personuppgiftsansvarige ändrar.
  • Tidigare kommunala verksamhetsenheter eller samkommuner behöver inte säga upp sina förbindelser med Kanta-tjänsterna. Uppsägningen görs av FPA när välfärdsområdets verksamhet har inletts och ändringarna i informationssystemen har gjorts.
  • I samband med organisationsförändringen behöver ett ibruktagningsprov inte göras såvida välfärdsområdet inte tar i bruk ett nytt informationssystem. Välfärdsområdet kan vid behov säkerställa den tekniska funktionen i produktionsmiljön i den omfattning som området anser tillräcklig.

Testning av förändringar i anslutning till välfärdsområdena 

Offentliga social- och hälsovårdsorganisationer kan i Kanta-tjänsternas kundtestmiljöer testa den situation som är i produktion från och med den 1 januari 2023 då välfärdsområdena inleder sin verksamhet

Mer information

Sidan har uppdaterats 22.1.2024