Utvidgad användning av Klientdataarkivet för socialvården

Utvidgad användning av Klientdataarkivet för socialvården

En tjänstetillhandahållare som infört Klientdataarkivet för socialvården kan utvidga användningen till nya informationsinnehåll eller funktioner.

Tjänstetillhandahållaren inom socialvården planerar utvidgningen tillsammans med sin systemleverantör.

En utvidgning förutsätter att Klientdataarkivet för socialvården redan har införts.

Informationsinnehåll och funktioner som utvidgningen gäller

Vilka informationsinnehåll som tas i bruk i samband med utvidgningen beror på hur tjänstetillhandahållaren har börjat använda Klientdataarkivet för socialvården.

En tjänstetillhandahållare inom socialvården kan till exempel

  • börja användningen med att arkivera gamla klienthandlingar och utvidgar därefter användningen till arkivering av klienthandlingar i fas 2 eller enligt anslutningsskyldigheten enligt kunduppgiftslagen
  • börja användningen med att arkivera klienthandlingar enligt andra fasen och utvidgar sedan användningen till de funktioner som är förenliga med anslutningsskyldigheten i kunduppgiftslagen.

Läs mer om funktionerna i de olika faserna på webbsidorna om Klientdataarkivet för socialvården.

Krav på klientdatasystem

Det klientdatasystem som tjänstetillhandahållaren använder måste stödja de egenskaper som användningen ska utvidgas till. Tjänstetillhandahållaren försäkrar sig hos systemleverantören om att de nödvändiga funktionerna har införts i klientdatasystemet.

Den valda informationssystemprofilen påverkar vilka funktioner tjänstetillhandahållaren kan börja använda. Läs mer om systemprofilen på Handboken om Kanta-tjänster för socialvårdsaktörer (yhteistyötilat.fi, på finska).

Utvidgningsprocessen

Utvidgningen av användningen av Klientdataarkivet för socialvården är en enklare process än det första införandet.

Under utvidgningen av användningen av Klientdataarkivet för socialvården ska tjänstetillhandahållaren

  1. anmäla sig till införandet med anmälningsblanketten för utvidgad användning
  2. utföra de nödvändiga uppgifterna
  3. göra ett ibruktagningsprov om utvidgningen kräver det.

Uppgifterna vid utvidgning av användningen beskrivs i en uppgiftstabell

Tjänstetillhandahållare som utvidgar sin användning av Klientdataarkivet för socialvården kan utnyttja uppgiftstabellen för införandet av Klientdataarkivet för socialvården för den offentliga socialvåden (xls). På den första fliken i tabellen beskrivs uppgifterna i samband med utvidgning av användningen.

Ibruktagningsprov

I princip ska också den som utvidgar användningen av Klientdataarkivet för socialvården genomföra ett ibruktagningsprov innan nya funktioner kan användas.

Inget ibruktagningsprov behövs om utvidgningen inte kräver några ändringar i klientdatasystemet. Om tjänstetillhandahållaren till exempel börjar arkiveringen med en ny serviceuppgift och det system som används stöder detta behövs inget ibruktagningsprov.

Tjänstetillhandahållare inom socialvården ska kontrollera hos sin systemleverantör om ett ibruktagningsprov behövs.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 10.11.2023