Chatbot-upotus

Recept

Recept

Läkarna gör upp och undertecknar alla recept elektroniskt. Du får Receptets patientanvisning på papper, där du ser läkemedlens namn och doseringsanvisningarna. I MittKanta ser du uppgifter om dina recept och kan begära att få ett recept förnyat. 

Ett recept är i kraft två år, om giltighetstiden inte har begränsats. Recept på läkemedel som påverkar centrala nervsystemet (HCI) och narkotiska läkemedel är i kraft högst ett år. I kraft ett år är likaså enskilda patienters recept på specialtillståndspreparat samt biologiska läkemedel. 

Recepten sparas i Receptcentret

Recepten sparas i Receptcentret, som är en centraliserad databas med receptuppgifter i Kanta-tjänsterna. Kontinuiteten i vården och informationsgången mellan patienten och de behandlande läkarna förbättras när receptuppgifterna finns lagrade på ett och samma ställe. Receptcentret innehåller alla recept och expedieringsanteckningar som apoteken gjort på dem. På basis av uppgifterna i Receptcentret kan du hämta ut dina mediciner på vilket apotek som helst.

Läkarna får i undantagsfall utfärda telefon- eller pappersrecept i undantagsfall, till exempel på grund av problem med datasystemet. Apoteken omvandlar recepten till elektronisk form och sparar dem i Receptcentret. 

Du kan läsa dina receptuppgifter i MittKanta

Du kan se dina egna receptuppgifter i tjänsten MittKanta. I MittKanta ser du vilka recept som har gjorts upp för dig, hur länge recepten är giltiga och hur mycket läkemedel som återstår att ta ut på recepten.

Sammanställning och receptförteckning över alla recept

Om du vill ha en sammanställning av alla dina recept kan du läsa eller skriva ut dem i MittKanta. Du kan också be att få sammanställningen på papper från apoteket eller hälso- och sjukvården. 

I sammanställningen syns efter ditt eget val antingen

 • alla dina recept
 • recept som gjorts upp under en viss tidsperiod
 • recept där det finns läkemedel kvar att ta ut (förnyelsestatus)
 • recept som är i kraft mindre än 2 månader
 • eller recept som har läkemedel kvar att ta ut.

Du kan välja att högst 3 år gamla recept tas med i sammanställningen. I sammanställningen finns också information om läkemedelsförskrivaren, doseringsanvisningen och ändamålet samt om när receptet senast expedierats, hur mycket som finns kvar att ta ut och hur länge receptet är giltigt. Efter läkemedlets namn finns en streckkod, som gör det snabbare att sköta ärendet på apoteket.

Alternativt kan du också skriva ut en receptförteckning med kortfattad information om preparatet, den förskrivna mängden, återstående uttag, senaste inköpsdatum och receptets giltighetstid.

Ett apotek i ett annat europeiskt land kan inte skriva ut en sammanställning av uppgifterna i Receptcentret.

Förnyelse av recept

Recept som är giltiga i två år kan förnyas under 28 månader räknat från förskrivningsdatum. Recept som är giltiga i ett år kan förnyas under 16 månader. Du kan begära att få ett recept förnyat

Patientanvisningen snabbar upp uträttande av apoteksärenden

På läkarmottagningen får du en utskriven patientanvisning. Om receptet förnyas och inga ändringar görs i det, är patientanvisningen oförändrad. Det är bra att ta med patientanvisningen till apoteket, eftersom den gör att du får ditt ärende uträttat snabbare. Om du inte har med dig patientanvisningen får du läkemedlen genom att visa upp till exempel FPA-kortet.

Du kan ta ut receptbelagda läkemedel på vilket apotek som helst. På apoteket kontrollerar man i Receptcentret vilka läkemedel du har ordinerats och sedan får du ut dem.

Inköp av läkemedel utomlands

Om du har tänkt ta ut läkemedel med ett elektroniskt recept på ett apotek i ett annat europeiskt land, läs de noggrannare anvisningarna på sidan Inköp av läkemedel utomlands. Samtycke till att receptuppgifter lämnas ut till ett apotek i ett annat land behöver inte längre ges från och med den 1 januari 2023.

Om du har förbjudit att ett recept visas inom hälso- och sjukvården och på apoteken, visas uppgifterna i receptet i fråga inte på apoteket utomlands. Om du vill ta ut läkemedel med receptet i fråga ska du komma ihåg att återkalla förbudet för receptet innan du tar ut läkemedel.

När du tar ut läkemedel på ett apotek i ett annat europeiskt land ska du alltid styrka din identitet med pass eller identitetsbevis.

 

Behöver du hjälp med att sköta dina ärenden?

Om någon annan hämtar ut dina mediciner på apoteket, måste han eller hon ha med sig ditt FPA-kort eller patientanvisningen för det läkemedel som hämtas ut. Om du behöver hjälp med att sköta dina ärenden, läs mera om hur det går till då någon annan sköter dina ärenden.

På ett apotek i ett annat europeiskt land går det tills vidare inte att ta ut läkemedel för någon annan med ett elektroniskt recept. Ett apotek i ett annat europeiskt land kan inte skriva ut sammanställningar av uppgifter i Receptcentret.

I allmänhet får du läkemedelsersättningen redan på apoteket i form av direktersättning. Apoteket kontrollerar din rätt till ersättning genom att göra en förfrågan till FPA:s informationstjänst för direktersättningar. När läkemedel för behandling av sjukdom köpts utomlands söks ersättning från FPA i efterskott.

Recepttjänsten förbättrar patientsäkerheten

Läkemedelsförskrivaren eller den sjukskötare som vårdar dig kan kontrollera din samlade medicinering för att förhindra skadliga samverkningar och överlappande läkemedel. På din begäran kan också en farmaceut eller provisor se över din samlade medicinering.

Kanta-tjänsternas Receptcenter ger dig många fördelar::

 • recepten och dina uppgifter är alltid i säkert förvar
 • man behöver inte bära med sig papper
 • medicinerna kan hämtas ut på vilket finskt apotek som helst
 • kontinuiteten i vården förbättras
 • det är lättare att kontrollera den totala medicineringen
 • elektroniska recept går inte att förfalska, eftersom läkaren sparar receptuppgifterna i en elektronisk databas, dvs. Receptcentret, och apoteket söker uppgifterna därifrån.

Enhetliga läkemedelsuppgifter

Alla hälso- och sjukvårdsenheter och apotek har tillgång till de uppgifter som baserar sig på Kanta-tjänsternas Läkemedelsdatabas och som används när recept görs upp. Med hjälp av Läkemedelsdatabasen säkerställs att alla aktörer har likadan information om de läkemedelspreparat som finns på marknaden, om de uppgifter som behövs för att ordinera och expediera läkemedel, om läkemedlens priser och ersättningsbarhet samt om sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat. I databasen finns också information om ersättningsgilla salvbaser och kliniska näringspreparat. 

Du får information om läkemedelsersättningar och läkemedelspriser från FPA, apoteken eller hälso- och sjukvården. Du kan också söka information om läkemedels priser och ersättningsbarhet i Sök läkemedel på internet (kela.fi)

Läs mer

Sidan har uppdaterats 10.7.2023