Recept

Recept

Läkarna gör upp och undertecknar alla recept elektroniskt. Du får Receptets patientanvisning på papper, där du ser läkemedlens namn och doseringsanvisningarna. På Mina Kanta-sidor ser du uppgifter om dina recept och kan begära att få ett recept förnyat. 

Ett recept är i kraft två år, om giltighetstiden inte har begränsats. Recept på läkemedel som påverkar centrala nervsystemet (HCI) och narkotiska läkemedel är i kraft högst ett år.

Recepten sparas i Receptcentret, som är en centraliserad databas med receptuppgifter i Kanta-tjänsterna. Kontinuiteten i vården och informationsgången mellan patienten och de behandlande läkarna förbättras när receptuppgifterna finns lagrade på ett och samma ställe. Receptcentret innehåller alla recept och expedieringsanteckningar som apoteken gjort på dem. På basis av uppgifterna i Receptcentret kan du hämta ut dina mediciner på vilket apotek som helst.

Läkarna får utfärda telefon- eller pappersrecept endast i undantagsfall, till exempel på grund av problem med datasystemet. Apoteken omvandlar även sådana recept till elektronisk form och sparar dem i Receptcentret. 

Du kan läsa dina receptuppgifter på Mina Kanta-sidor

Du kan kontrollera dina egna receptuppgifter i tjänsten Mina Kanta-sidor. På Mina Kanta-sidor ser du vilka recept som har gjorts upp för dig, hur länge recepten är giltiga och hur mycket läkemedel som finns kvar att ta ut på recepten. 

Förnyelsebegäran

Du kan begära att få ett recept förnyat när läkemedel har tagits ut på receptet. Om receptet är i kraft två år kan det förnyas inom 28 månader efter förskrivningsdatum.  Andra recept kan förnyas inom 16 månader. 

Du kan begära att få ett recept förnyat 

  • inom hälso- och sjukvården i samband med ett besök eller genom att ringa
  • på apoteket i samband med ett besök 
  • Mina Kanta-sidor.

Via Mina Kanta-sidor kan också vårdnadshavaren begära att få sina barns recept förnyade så länge barnen är under 10 år.

Recept förnyas i första hand av din egen behandlande hälso- och sjukvårdsenhet, som du har besökt tidigare. Ett recept förnyas inom 8 dygn. Om förnyelsebegäran inte behandlas inom den tiden föråldras den. 

Om du vill kan du få ett textmeddelande om resultatet av receptförnyelsen. För att få veta om receptet kunde förnyas kan du kontakta hälsovårdsenheten per telefon eller gå till apoteket. Om ett recept inte kan förnyas av orsakar som har att göra med vården meddelar hälso- och sjukvården detta. 

Det går inte att begära förnyelse av ett finländskt recept på ett apotek i ett annat europeiskt land.

Sammanställning av alla recept

Om du vill ha en sammanställning av alla dina recept kan du läsa eller skriva ut dem på Mina Kanta-sidor. Du kan också be att få sammanställningen på papper från apoteket eller hälso- och sjukvården. 
I sammanställningen syns antingen alla dina recept, recept som gjorts upp under en viss tidsperiod eller endast de recept där det finns läkemedel kvar att hämta ut. På sidan finns även information om när receptet senast expedierats, hur mycket som finns kvar att ta ut och hur länge receptet är giltigt.

Efter läkemedlets namn finns en streckkod i sammanställningen. Med dess hjälp kan apoteket enkelt och snabbt hämta uppgifter om receptet i Receptcentret.

Patientanvisningen snabbar upp uträttande av apoteksärenden

På läkarmottagningen får du en utskriven patientanvisning. Den innehåller samma information som de tidigare pappersrecepten. Om receptet förnyas och inga ändringar görs i det, är patientanvisningen oförändrad. Det är bra att ta med patientanvisningen till apoteket, eftersom den gör att du får ditt ärende uträttat snabbare. Om du inte har med dig patientanvisningen får du läkemedlen genom att visa upp till exempel FPA-kortet.

I Finland kan du ta ut receptbelagda läkemedel på vilket apotek som helst. På apoteket kontrollerar man i Receptcentret vilka läkemedel du har ordinerats och sedan får du ut dem.

Om du har tänkt ta ut läkemedel med ett elektroniskt recept på ett apotek i ett annat europeiskt land, läs då anvisningarna här. Du måste också ha meddelat samtycke i förväg för att ett läkemedel ska kunna expedieras på ett apotek i ett annat europeiskt land. Samtycket ska meddelas i förväg på Mina Kanta-sidor.

Om du har förbjudit att ett recept visas inom hälso- och sjukvården och på apoteken, visas uppgifterna om receptet i fråga inte på apoteken. Om du vill ta ut läkemedel med receptet i fråga ska du komma ihåg att återkalla förbudet för receptet innan du tar ut läkemedel.

När du tar ut läkemedel på ett apotek i ett annat europeiskt land ska du alltid styrka din identitet med pass eller identitetsbevis.

 

 

Behöver du hjälp med att sköta dina ärenden?

Om någon annan hämtar ut dina mediciner på apoteket, måste han eller hon ha med sig ditt FPA-kort eller patientanvisningen för det läkemedel som hämtas ut. Om du behöver hjälp med att sköta dina ärenden, läs mera om hur det går till då någon annan sköter dina ärenden.

Tills vidare går det inte att ta ut läkemedel för någon annan med ett elektroniskt recept på ett apotek i ett annat europeiskt land.

I allmänhet får du läkemedelsersättningen redan på apoteket i form av direktersättning. Apoteket kontrollerar din rätt till ersättning genom att göra en förfrågan till FPA:s informationstjänst för direktersättningar. När läkemedel för behandling av sjukdom köpts utomlands söks ersättning från FPA i efterskott.

Recepttjänsten förbättrar patientsäkerheten

Läkaren kan med ditt samtycke kontrollera din totala medicinering och förhindra skadliga samverkanseffekter och överlappande läkemedel. På din begäran kan den totala medicineringen också kontrolleras på apoteket av en farmaceut eller en provisor eller inom hälso- och sjukvården av den sjukskötare som vårdar dig.

Kanta-tjänsternas Receptcenter ger dig många fördelar::

  • recepten och dina uppgifter är alltid i säkert förvar
  • man behöver inte bära med sig papper
  • medicinerna kan hämtas ut på vilket finskt apotek som helst
  • kontinuiteten i vården förbättras
  • det är lättare att kontrollera den totala medicineringen
  • elektroniska recept går inte att förfalska, eftersom läkaren sparar receptuppgifterna i en elektronisk databas, dvs. Receptcentret, och apoteket söker uppgifterna därifrån.

 
 Enhetliga läkemedelsuppgifter

Alla hälso- och sjukvårdsenheter och apotek har tillgång till de uppgifter som baserar sig på Kanta-tjänsternas Läkemedelsdatabas och som används när recept görs upp. Med hjälp av Läkemedelsdatabasen säkerställs att alla aktörer har likadan information om de läkemedelspreparat som finns på marknaden, om de uppgifter som behövs för att ordinera och expediera läkemedel, om läkemedlens priser och ersättningsbarhet samt om sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat. I databasen finns också information om ersättningsgilla salvbaser och kliniska näringspreparat. 

Du får information om läkemedelsersättningar och läkemedelspriser från FPA, apoteken eller hälso- och sjukvården. Du kan också söka information om läkemedels priser och ersättningsbarhet i Sök läkemedel på internet (kela.fi)

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.06.2019