Införande inom mun- och tandvården

Införande inom mun- och tandvården

Inom mun- och tandvården har införanden av Patientdataarkivet gjorts i jämn takt från och med år 2017. I införanden stöds tjänstetillhandahållarna inom mun- och tandvården både av sina egna systemleverantörer och, på nationell nivå, av FPA.

Många tjänstetillhandahållare inom mun- och tandvården utnyttjar redan Patientdataarkivet i sitt arbete, och en del utvidgar användningen redan till dess andra funktionaliteter. En del av aktörerna å sin sida har hela processen för införande av Patientdataarkivet ännu framför sig.

Utvidgning av arkivanvändningen eller första införandet?

Inom mun- och tandvården är införandena antingen utvidgningar av användningen av Patientdataarkivet eller första införanden.

Utvidgning av användningen

En del av tjänstetillhandahållarna inom hälso- och sjukvården producerar också mun- och tandvårdstjänster. Flera av dessa tjänstetillhandahållare har redan infört Patientdataarkivet inom annan hälso- och sjukvård.

För tjänstetillhandahållare som redan har infört Patientdataarkivet innebär starten av arkiveringen av mun- och tandvårdsdata en utvidgning av Patientdataarkivets användning med mun- och tandvårdens datainnehåll.

Till exempel inom den offentliga hälso- och sjukvården har alla tjänstetillhandahållare redan anslutit sig till Patientdataarkivet, men en del av organisationerna lagrar inte ännu mun- och tandvårdsdata i arkivet.

Dessa organisationer inför alltså inte Patientdataarkivet från början, utan utvidgar användningen av Patientdataarkivet med mun- och tandvårdens innehåll.

Första införandet

När en tjänstetillhandahållare endast producerar mun- och tandvårdstjänster, inför den Patientdataarkivet endast med mun- och tandvårdens innehåll. Då genomför tjänstetillhandahållaren ett normalt införande av Patientdataarkivet.

Det kommer att bli fler införanden av Patientdataarkivet inom den privata mun- och tandvården, där det finns många mindre företag och självständiga yrkesutövare.

Införandeprocess

Införandet av Patientdataarkivet i mun- och tandvården är en process där man framskrider stegvis från förberedande uppgifter till ibruktagningsprov.

För tillhandahållare av mun- och tandvårdstjänster är processen till stor del likadan oberoende av om tillhandahållaren gör det första införandet av Patientdataarkivet inom mun- och tandvården eller om den utvidgar användningen av Patientdataarkivet till att omfatta mun- och tandvårdens innehåll.

Första införandet fortskrider enligt Allmänna anvisningar för införandet av Patientdataarkivet. Om det är fråga om utvidgning av användningen, ska tjänstetillhandahållaren beakta de förberedelser som utvidgningen av användningen förutsätter.

Stödet för införandet

Systemleverantörerna stöder tjänstetillhandahållarna inom hälso- och sjukvården i införandet av Patientdataarkivet. Kontakta din egen systemleverantör och fråga vilken typ av stöd de erbjuder.

Också FPA stöder tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården vid införandena genom att erbjuda utbildningsinspelningar och handledningstimmar. Om du behöver extra stöd från FPA kan du också anmäla dig till ett införande eller kontakta oss via e-post (kanta@kanta.fi).

Närmare information och anvisningar om införandet och anmälan:

Ibruktagningsprov och material

Som avslut på processen utförs ibruktagningsprovet för Patientdataarkivet innan man påbörjar användningen. Med detta säkerställs att

  • tjänstetillhandahållaren och det använda informationssystemet är färdiga för produktionsanvändningen av Kanta-tjänsterna
  • arkivering av handlingar lyckas.

En tillhandahållare av mun- och tandvårdstjänster utför alltid ibruktagningsprovet oavsett om det är fråga om första införandet av Patientdataarkivet eller en utvidgning.

Se närmare uppgifter om ibruktagningsprovet samt provmaterialen på Patientdataarkivets sida för införande.

Ytterligare information

kanta@kanta.fi

Läs mer

Sidan har uppdaterats 26.4.2023