Införande inom munhälsovården

Införande inom munhälsovården

Inom munhälsovården har införanden av Patientdataarkivet gjorts i jämn takt från och med år 2017. I införanden stöds tjänsteproducenterna inom munhälsovården både av sina egna systemleverantörer och, på nationell nivå, av FPA.

Många tjänsteproducenter inom munhälsovården utnyttjar redan Patientdataarkivet i sitt arbete, och en del utvidgar användningen redan till dess andra funktionaliteter. En del av aktörerna å sin sida har hela processen för införande av Patientdataarkivet ännu framför sig.

Utvidgning av arkivanvändningen eller första införandet?

Inom munhälsovården är införandena antingen utvidgningar av användningen av Patientdataarkivet eller första införanden.

Utvidgning av användningen

En del av tjänsteproducenterna inom hälso- och sjukvården producerar också munhälsovårdstjänster. Flera av dessa tjänsteproducenter har redan genomfört införandet av Patientdataarkivet inom annan hälso- och sjukvård.

För en tjänsteproducent som redan har infört Patientdataarkivet innebär starten av arkivering av munhälsovårdsdata utvidgning av Patientdataarkivets användning med munhälsovårdens datainnehåll.

Till exempel inom den offentliga hälso- och sjukvården har alla tjänsteproducenter redan anslutit sig till Patientdataarkivet, men en del av organisationerna lagrar inte ännu munhälsovårdsdata i arkivet.

Dessa organisationer gör alltså inget nytt införande av Patientdataarkivet, utan utvidgar användningen av Patientdataarkivet med munhälsovårdens innehåll.

Första införandet

När tjänsteproducenten endast producerar munhälsovårdstjänster, inför den Patientdataarkivet endast med munhälsovårdens innehåll. Då genomför tjänsteproducenten ett normalt införande av Patientdataarkivet.

Det kommer att bli fler införanden av Patientdataarkivet inom den privata munhälsovården, där det finns många mindre företag och självständiga yrkesutövare.

Införandeprocess

Införandet av Patientdataarkivet i munhälsovården är en process där man framskrider stegvis från förberedande uppgifter till ibruktagningsprovet.

För tjänsteproducenter inom munhälsovården är processen till stor del likadan oberoende av om leverantören gör det första införandet av Patientdataarkivet inom munhälsovården eller om den utvidgar användningen av Patientdataarkivet till att omfatta munhälsovårdens innehåll.

Första införandet fortskrider enligt Allmänna anvisningar för införandet av Patientdataarkivet. Om det är fråga om utvidgning av användningen, ska producenten beakta de förberedelser som utvidgningen av användningen förutsätter.

Anmälan till införandeperiod

I Kanta-tjänsterna har man gått över till en ny modell för styrning och support av införanden. Inom ramen för tre införandeperioder anordnas i modellen årligen centraliserade berednings- och utbildningstillfällen för de införande organisationerna.

När en tjänsteproducent inom munhälsovården har fattat beslut om införandet av Patientdataarkivet, anmäler den sig till en aktuell införandeperiod. Anmälan gäller både de producenter inom munhälsovården som gör sitt första införande av Patientdataarkivet och dem som utvidgar användningen.

Ingen anmälan behövs, om användningen börjat under år 2020 eller om systemleverantören sköter hela införandeprocessen för producenten.

Närmare information och anvisningar om införandeperioder och anmälning finns på Patientdataarkivets sida för införande samt på den egentliga sidan för anmälning till införandeperiod.

På sidan Utbildningar och möten visas bl.a. inkommande förberedande möten för införande samt utbildningar om verksamhetsmodell inom hälso- och sjukvården.

Ibruktagningsprov och material

Som avslut på processen utförs ibruktagningsprovet för Patientdataarkivet innan man påbörjar användningen. Med detta säkerställs att

  • tjänsteproducenten och det använda informationssystemet är färdiga för produktionsanvändningen av Kanta-tjänsterna
  • arkivering av handlingar lyckas.

Tjänsteproducenten inom munhälsovården utför alltid ibruktagningsprovet oavsett om det är fråga om första införandet av Patientdataarkivet eller en utvidgning.

Se närmare uppgifter om ibruktagningsprovet samt provmaterialen på Patientdataarkivets sida för införande.

Ytterligare information

kanta@kanta.fi

Läs mer

Sidan har uppdaterats 15.12.2021