Mun- och tandvård

Mun- och tandvård

En aktör inom mun- och tandvården som använder Patientdataarkivet kan utnyttja alla vårduppgifter som finns lagrade i Patientdataarkivet. I MittKanta ser patienten sina mun- och tandvårdsuppgifter som sparats i arkivet, vilket gör att patienten förbinder sig till vården bättre.

Mun- och tandvården fokuserar på tändernas och munnens hälsotillstånd, men en yrkesutbildad person kan kontrollera kundens vårdhistorik i Patientdataarkivet också i fråga om den allmänna hälsan. Det här gör det lättare att få en uppfattning om patientens situation och beakta eventuella risker eller faktorer som påverkar vården, till exempel medicinering.

När journalhandlingar inom mun- och tandvården sparas i Patientdataarkivet kan man inom den övriga hälso- och sjukvården på motsvarande sätt utnyttja mun- och tandvårdsuppgifter vid vården av patienten.

Patienten ser sina vårduppgifter i MittKanta

Mun- och tandvårdsuppgifter som sparats i Patientdataarkivet visas för patienten i MittKanta, så att också patienten själv har tillgång till sina hälso- och sjukvårdsuppgifter som helhet.

När uppgifterna är lättillgängliga förbinder sig patienten bättre till vården och är mer benägen att följa vårdanvisningarna.

För yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är det bra att veta vilka uppgifter patienten kan se i MittKanta. Mer information finns på sidan Handledning i användningen av MittKanta.

Enhetliga dokumentationssätt ger möjlighet att utnyttja uppgifterna

Mun- och tandvårdshandlingar är en central del av patientjournalen. Handlingarna består av 

 • fri text som strukturerats med hjälp av rubriker 
 • centrala strukturerade mun- och tandvårdsuppgifter som specificerats på nationell nivå. 

Till centrala strukturerade uppgifter hör bland annat 

 • statusinformation om tänder och mun (aktuell status)
 • undersökningar
 • index och mätningar med anknytning till statusinformationen
 • uppgifter med anknytning till egenvård och förhandsuppgifter samt uppgifter om åtgärder.

Mun- och tandvårdsuppgifter lagras i Patientdataarkivet från patientdatasystemen med enhetliga strukturer, så att olika hälso- och sjukvårdsorganisationer har lättare att hitta och utnyttja de centrala vårduppgifterna.

Inom mun- och tandvården har innehåll redan tidigare dokumenterats i strukturerad form (till exempel statusinformation). Gemensam användning av patientuppgifter kräver dock att man också tillägnar sig nya verksamhetsmodeller och dokumentationssätt inom mun- och tandvården. Nytt är till exempel att den fortlöpande journalen struktureras med hjälp av vyer och nationellt enhetliga rubriker.

Material om verksamhetsmodellerna och dokumentationen

Institutet för hälsa och välfärd svarar för den nationella styrningen av de nationella verksamhetsmodellerna för mun- och tandvården och av den strukturerade dokumentationen. Anvisningsmaterial finns på THL:s sidor.

I dokumentet om funktionella specifikationer för patientjournalanteckningar inom mun- och tandvården beskrivs journalanteckningarnas strukturer och informationsinnehåll samt deras funktioner i patientdatasystem som behandlar mun- och tandvårdsuppgifter. En länk till dokumentets senaste version finns på sidan Specifikationer för mun- och tandvård.

På THL:s sida Utbildningsmaterial (thl.fi) finns användbara anvisningar och presentationsmaterial för utbildningar. På sidan finns bl.a. presentationsmaterial (på finska) för utbildningen Verksamhetsmodeller och åtgärdsklassifikation inom mun- och tandvården samt anvisningar för yrkesutbildade personer gällande MittKanta.

Informationsinnehåll om munnen förs in i Kanta i etapper

Informationsinnehåll om mun- och tandvård lagras i Patientdataarkivet i etapper, eftersom informationsinnehållet är så omfattande.

Alla patientuppgifter från mun- och tandvården lagras alltså inte genast i Patientdataarkivet, utan det har specificerats vilka uppgifter arkiveringen börjar med och vilka som arkiveras senare. Faserna presenteras nedan.

Fas 1: Patientjournalen och övriga informationsinnehåll

 • STH01, Tändernas nuvarande skick
 • STH02, Protetiska konstruktioner som omfattar mer än en tand
 • STH03, Bettstatus, visningsform
 • STH04, Observationer i de mjuka och hårda vävnaderna, visningsform
 • STH06, Förhandsuppgifter för munhälsovård och egenvård: Antal tandborstningar

Fas 2: Mer strukturering, rättelser och nytt innehåll

 • STH03, Bettstatus, strukturerat genomförande
 • STH04, Observationer i de mjuka och hårda vävnaderna, strukturerat genomförande
 • STH05, Index och mätningar inom mun- och tandvården
 • Preciseringar av specifikationerna från fas 1 (inkl. nya koder för protetisk behandling)

Fas 3: Utvidgningar av informationsinnehåll och nytt informationsinnehåll (schemat kommer att specificeras inom en snar framtid)

 • STH06, Förhandsuppgifter för munhälsovård och egenvård
 • STH07, Ortodontisk behandling

När en producent av mun- och tandvårdstjänster börjar använda Patientdatasystemet kan producenten arkivera de informationsinnehåll som redan implementerats i det patientdatasystem som används. I de flesta systemen inom mun- och tandvården kan informationsinnehåll enligt fas 2 redan arkiveras.

Man kan höra med systemleverantören hur läget är i fråga om det egna patientdatasystemet. På sidan Läget i fråga om samtestningar kan man se implementeringsläget också för patientdatasystem inom mun- och tandvården. 

Patientdataarkivets funktioner inom mun- och tandvården

När en producent av mun- och tandvårdstjänster har infört Patientdataarkivet kan producenten efter det utvidga användningen till andra funktioner i Patientdataarkivet.

Vid införandet av Patientdataarkivets funktioner för mun- och tandvården gäller samma skyldigheter som för den övriga hälso- och sjukvården.

Införandet förutsätter givetvis att funktionen kan införas i det egna patientdatasystemet. Man kan kontrollera systemets beredskap på sidan Läget i fråga om samtestningar eller vända sig direkt till den egna systemleverantören.

Exempel på funktioner i Patientdataarkivet

Inom mun- och tandvården används köptjänster av olika typ och i framtiden kommer användningen av köptjänster sannolikt att öka. Kanta-tjänsternas fullmakt för köpta tjänster gör att vårduppgifter som producerats inom en köpt tjänst kan levereras till anordnaren enklare och snabbare, när uppgifterna med stöd av fullmakten kan sparas direkt i anordnarens patientregister.

Inom mun- och tandvården kan också intyg och utlåtanden sparas i Patientdataarkivet. Man kan höra med sin egen leverantör vilka alla intyg som redan går att spara i systemet, och om systemet också ger möjlighet till elektronisk förmedling av intyg direkt till FPA.

Till Patientdataarkivet kan man från mun- och tandvården också överföra bilddiagnostiska handlingar, till exempel begäran om röntgenundersökningar samt utlåtanden. Däremot blir det först i ett senare skede möjligt att spara egentligt bildmaterial.

Mer information

kanta@kanta.fi

Läs mer

Sidan har uppdaterats 5.9.2023