Reseptikeskuksen tietosuojaseloste

Reseptikeskuksen tietosuojaseloste

Tämä on voimassa oleva Reseptikeskuksen tietosuojaseloste, joka on päivitetty 1.11.2021.

Yhteisrekisterinpitäjä

Kansaneläkelaitos

Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki
PL 450, 00056
puh. 020 634 11

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Kanta-palvelujen tietosuojavastaava
kanta@kanta.fi

Rekisterin nimi

Reseptikeskus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Reseptikeskus on tietokanta, joka koostuu lääkkeen määrääjien tallentamista sähköisistä lääkemääräyksistä, apteekkien tallentamista lääkemääräyksistä, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien potilaille luovutettuja lääkkeitä koskevista tiedoista, lääkemääräyksiin liitetyistä toimitustiedoista ja lääkehoidon arviointiin liittyvistä merkinnöistä.

Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain mukaisten sähköisten lääkemääräysten ja niihin liittyvien toimitustietojen ja uudistamispyyntöjen tallentaminen ja säilyttäminen valtakunnallisesti keskitetyssä Reseptikeskuksessa. Reseptikeskukseen tallennetut sähköiset lääkemääräykset voidaan toimittaa mistä tahansa sähköisen lääkemääräyksen käyttöön ottaneesta apteekista ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 23 a §:n tarkoittamissa Euroopan maiden apteekeissa henkilön Omakannassa antaman suostumuksen mukaisesti.

Reseptikeskukseen tallennettuja sähköisiä lääkemääräyksiä ja niiden toimitustietoja voidaan sähköisessä lääkemääräyslaissa säädetyin edellytyksin hyödyntää lisäksi mm. potilaan kokonaislääkityksen selvittämisessä, sosiaali- ja terveydenhuollon ja apteekkien viranomaisvalvonnassa, sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien ratkaisemisessa, tieteellisessä tutkimuksessa, raportoinnissa ja tilastojen laatimisessa.

Potilaalla on oikeus saada sähköisen lääkemääräyksen sijasta paperinen tai puhelimitse määrätty lääkemääräys häiriö- ja poikkeustapauksissa tai muissa vastaavissa tapauksissa.

Reseptikeskukseen tallennetut tiedot säilytetään Reseptikeskuksessa 20 vuotta, jonka jälkeen tiedot hävitetään. Apteekissa tiedot ovat käytettävissä 42 kuukautta lääkemääräyksen laatimisesta. Asiakkaalle reseptitiedot ovat nähtävissä Omakannasta.

Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 18 §:n mukaan Kansaneläkelaitos (jatkossa Kela) on Reseptikeskuksen yhteisrekisterinpitäjä apteekkien, sähköisiä lääkemääräyksiä laativien palvelunantajien ja itsenäisten lääkkeen määrääjien kanssa.

Kela vastaa Reseptikeskuksessa olevien tietojen käytettävyydestä ja eheydestä, tietosisältöjen muuttumattomuudesta ja tietojen säilyttämisestä sekä tietojen hävittämisestä säilytysajan päätyttyä.

Sähköisiä lääkemääräyksiä laativa palvelunantaja ja itsenäinen lääkkeen määrääjä vastaavat Reseptikeskukseen tallennettavan lääkemääräyksen tietojen oikeellisuudesta. Lääkkeen toimittanut apteekki vastaa Reseptikeskukseen tallennettavien toimitustietojen oikeellisuudesta.

Kela toimii tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisena rekisteröidyn yhteyspisteenä. Kela vastaa yhteyspisteenä tietosuojalainsäädännössä rekisterinpitäjille asetetun informointivelvoitteen täyttämisestä ja toteuttamisesta Reseptikeskukseen kerättyjen henkilötietojen osalta. Lisäksi Kela toimii ensisijaisena yhteyspisteenä rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä ja välittää pyynnön tarvittaessa oikealle taholle.

Yhteisrekisterinpitäjyyttä koskevaa lainsäädäntöä sekä yhteisrekisterinpitäjyydessä noudettavia menettelytapoja on käsitelty sitä koskevassa asiakirjassa Kuvaus Kanta-palveluihin liittyvien palvelujen yhteisrekisterinpitäjyydestä (pdf).

Kela toteuttaa henkilötietojen käsittelyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun henkilötietojen käsittelyä sääntelevien lakien mukaisesti sekä sähköisen lääkemääräyslain nojalla.

Rekisterin tietosisältö

Reseptikeskukseen tallennetaan sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain mukaiset sähköiset lääkemääräykset, niihin liittyvät toimitustiedot sekä uudistamispyynnöt. Selosteen lopussa olevaan liitteeseen 1 on koottu rekisterin sisältämät tiedot ja tietoryhmät.

Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköisen lääkemääräyksen voi määrätä lääkäri, hammaslääkäri, lääkkeen määräämiseen oikeutettu lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelija tai sairaanhoitaja, jonka oikeus lääkkeen määräämiseen on varmennettu.

Apteekki on velvollinen tallentamaan paperisen tai puhelimitse vastaanotetun lääkemääräyksen ja siihen liittyvät toimitustiedot Reseptikeskukseen, jos lääkemääräys on annettu esimerkiksi teknisen häiriön tai muun syyn takia kirjallisesti tai puhelimitse. Lääkemääräyksen toimitusmerkinnät tekee ja tallentaa apteekissa proviisori tai farmaseutti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Selosteen lopussa olevaan liitteeseen 2 on koottu sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain ja muun lainsäädännön mukaiset lääkemääräys- ja toimitustietojen luovutustilanteet, tietojen luovutuksen peruste ja luovuttamistapa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Reseptikeskukseen tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä henkilön terveydentilaa koskevia tietoja.

Organisatoriset suojauksen periaatteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat, apteekit, itsenäiset lääkkeen määrääjät ja Kela omalta osaltaan seuraavat ja valvovat tietojen käsittelyn lainmukaisuutta, ja kullakin taholla on tietoturvasuunnitelma tietosuojan ja tietoturvan varmistamiseksi. Kelalla, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalla ja apteekilla on nimettynä tietosuojavastaava.

Kela, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan vastaava johtaja ja apteekkari antavat kirjalliset ohjeet Reseptikeskuksen tietojen käsittelystä sekä huolehtivat henkilökunnan riittävästä asiantuntemuksesta ja osaamisesta asiakkaan tietoja käsiteltäessä.

Kela, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja ja apteekki oma-aloitteisesti ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin, jos Reseptikeskukseen tallennettuja tietoja on katsottu, käytetty tai luovutettu lainvastaisesti.

Seurannan ja valvonnan toteuttamiseksi Reseptikeskusta käyttävällä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalla ja apteekilla on oikeus saada Kelalta lokitiedot siltä osin kuin asianomaisen palvelunantajan tai apteekin henkilökunta on katsellut ja käsitellyt Reseptikeskuksessa olevia tietoja.

Toisen Euroopan maan alueella toimiva apteekki on yhteydessä Reseptikeskukseen ko. maan ja Suomen kansallisten yhteyspisteiden kautta. Toisen maan yhteyspisteellä on

oikeus saada Kelalta sähköisen lääkemääräyksen lokitiedot siinä laajuudessa, kuin missä niitä tarvitaan ongelmatilanteiden selvittämistä sekä viranomaisselvityksiä varten.

Tekniset suojauksen periaatteet

Reseptikeskuksessa olevien tietojen katselu, tallentaminen ja muu tietojen käsittely edellyttävät käsittelijän yksilöivää vahvaa tunnistautumista sekä järjestelmään liittyvää käyttöoikeuksien hallintaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalla, apteekissa että Kelalla.

Digi- ja väestötietovirasto vastaa sähköisen lääkemääräyksen tunnistamis- ja varmennepalveluista. Euroopan komissio vastaa kansallisten yhteyspisteiden varmennepalveluista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja, apteekki ja Kela vastaavat omalta osaltaan käyttöoikeuksien hallinnasta.

Kaikesta Reseptikeskuksen tietojen katselusta ja käsittelystä tallentuu lokitiedot Reseptikeskuksen lokiin.

Fyysiset suojauksen periaatteet

Reseptikeskukseen tallennetut tiedot on teknisesti suojattu muuttamiselta ja poistamiselta.

Kelan laitetilat sekä tietojen fyysinen sijainti on Suomessa. Laitetiloihin on rajoitettu pääsy Kelan teknisillä ylläpitäjillä, joiden työtehtävien hoito edellyttää niihin pääsyä.

Oikeus tutustua omiin tietoihin

Asiakkaan on mahdollista katsella Reseptikeskukseen tallennettuja tietoja Omakanta-palvelun kautta.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä Reseptikeskukseen tallennetut tiedot.

Tietojen tarkastamista koskevan pyynnön voi tehdä tarkastuspyyntölomakkeella, joka on saatavilla sähköistä reseptiä käyttävistä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista. Reseptitietojen tarkastuspyynnön voi osoittaa Kelalle (Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela). Pyynnön voi tehdä myös ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse Kelan kirjaamoon (kirjaamo@kela.fi). Vastaus tarkastuspyyntöön toimitetaan pääsääntöisesti maksutta.

Oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää Reseptikeskukseen tallennetun virheellisen tiedon korjaamista. Jos asiakas tai hänen laillinen edustajansa pyytää virheen korjaamista ja virheellinen tieto perustuu lääkkeen määrääjän tai lääkkeen toimittajan tekemään merkintään, korjaamispyyntö osoitetaan virheellisen merkinnän tehneelle henkilölle tai sille organisaatiolle, jonka palveluksessa virheen tehnyt henkilö on ollut virheen tehdessään.

Kela toimii yhteisrekisterinpitäjän roolissa rekisteröidyn yhteyspisteenä. Siten korjaamispyynnön voi toimittaa kirjallisena Kelaan (Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela). Tarvittaessa Kela osoittaa toimitetun korjauspyynnön sille palvelunantajalle, jonka toiminnassa syntynyttä merkintää korjauspyyntö koskee.

Muussa tapauksessa ja silloin kun vaaditaan korjausta toisen Euroopan maan apteekissa tehtyyn toimitustietoon, korjaamispyyntö toimitetaan kirjallisena Kelaan (Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela). Jos korjaamispyyntöön ei voida suostua, Kela antaa asiakkaalle siitä kieltäytymistodistuksen. Kieltäytymistodistuksessa mainitaan ne syyt, joiden vuoksi asiakkaan tai hänen laillisen edustajan vaatimusta ei ole hyväksytty. Asiakas voi kieltäytymistodistuksen saatuaan saattaa asian vielä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle käsiteltäväksi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä, asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen 77 artiklan ja tietosuojalain 21 §:n mukaisesti. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Omakanta-palvelussa asiakas voi katsoa Reseptikeskukseen tallennettuja tietoja ja nähdä mille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalle ja apteekille tietoja on luovutettu.

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katsoneet hänen Reseptikeskukseen tallennettuja tietojaan tekemällä lokitietopyynnön Kelalle. Asiakkaalla on oikeus pyytää lokitietoja siitä, miten Suomen apteekit ovat käsitelleet hänen ulkomailta haettuja reseptitietoja.

Lokitietopyynnön voi tehdä lokitietopyyntölomaketta käyttäen, joita on saatavilla sähköistä reseptiä käyttävistä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista. Lokitietopyyntö osoitetaan Kelalle (Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela). Pyynnön voi tehdä myös ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse Kelan kirjaamoon (kirjaamo@kela.fi). Vastaus lokitietopyyntöön toimitetaan pääsääntöisesti maksutta.

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole perusteltua syytä. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Jos asiakas katsoo lokitietojen perusteella, että hänen tietojaan on käsitelty perusteettomasti, hän voi pyytää asiasta selvityksen asianomaiselta apteekilta tai sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköltä. Kun kyseessä on toisen Euroopan maan apteekki, selvityspyyntö tehdään Kelalle.

Asiakkaalla on oikeus saada samat tiedot uudelleen, jos siihen on asiakkaan etujen ja oikeuksien toteuttamiseksi perusteltu syy. Kela saa periä uudelleen annettavista tiedoista tietojen antamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavan maksun.

Reseptikeskus on Kelan toteuttama ja ylläpitämä lakisääteinen palvelu (laki sähköisestä lääkemääräyksestä). Palveluun tallennettujen sähköisten lääkemääräysten ja niitä koskevien tietojen säilyttämisajoista on säädetty lainsäädännössä. Palveluun tallennettujen tietojen käsittely perustuu lakiin. Kelan toiminta perustuu kansalliseen lainsäädäntöön. Näistä syistä johtuen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan nojalla rekisteröidyn oikeutta tietojen poistamiseen ja 20 artiklan nojalla rekisteröidyn oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta Reseptikeskukseen tallennettuihin tietoihin.

Tietosuojaselosteen liitteet

Sivua päivitetty 22.11.2021