Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Kanta tehdään yhteistyöllä.

Kanta-palvelut ovat julkisen ja yksityisen terveydenhuollon, sosiaalihuollon, apteekkien ja kansalaisten käytössä. Kanta-palveluja kehitetään ja laajennetaan yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Työssä ovat mukana Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö, Digi- ja väestötietovirasto (ent. VRK) ja Valvira sekä sote-toimijat, apteekit ja järjestelmätoimittajat.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Kanta-palvelujen yleisestä strategisesta ohjauksesta ja rahoituksesta. STM vastaa sote-tiedonhallinnan ja Kanta-palvelujen tavoitetilasta ja kehityspolusta sekä seuraa tuloksia. STM huolehtii asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöstä strategisella tasolla sekä valmistelee Kanta-palveluja koskevan lainsäädännön.

Kansaneläkelaitos (Kela)

Kela vastaa Kanta-palvelujen toimeenpanohankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä viestinnästä ja asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöstä. Kela koordinoi ja tukee Kanta-palvelujen käyttöönottoja sekä huolehtii palvelun käytön aikaisesta asiakasyhteistyöstä. Kela järjestää käyttöönottoihin liittyvät tilaisuudet ja koulutukset.

Kela vastaa Kanta-palvelujen ylläpidosta ja teknisestä kehittämisestä, tietojärjestelmiin liittyvästä taustatuesta ja tukipalveluista, kansallisen koodistopalvelun teknisestä rakentamisesta ja yhteistestauksen koordinoinnista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii sote-tiedonhallinnan viranomaisena ja osallistuu Kanta-kehittämiseen. THL Vastaa Kanta-palvelujen toiminnallisesta suunnittelusta ja tukee toiminnallista muutosta. THL osallistuu käyttöönottoihin sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöjen ja toimintamallien asiantuntijana. Se tukee ja kouluttaa sote-ammattilaisia esimerkiksi kirjaamisessa.

THL määrittelee Kanta-järjestelmien ja niihin liittyvien tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset. Se vastaa käsitteistöstä, tietorakenteista ja luokituksista.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Valvira vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmissä tarvittavista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterien (Terhikki ja Suosikki -rekisterit,) tietoihin perustuvista rooli- ja attribuuttitietopalveluista sekä niin kutsutuista Valvira-koodistoista.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV)

Digi- ja väestötietovirasto vastaa tietojärjestelmäpalveluiden tunniste- ja varmennepalveluista.

Potilastietojärjestelmiä, arkistopalveluja ja sähköistä lääkemääräysjärjestelmää käyttävät henkilöt tulee voida tunnistaa ja todentaa luotettavasti. Potilasasiakirjat ja lääkemääräykset tulee myös voida allekirjoittaa sähköisesti. Terveydenhuollon ammattihenkilön ja terveydenhuollon palvelunantajien palveluksessa olevan muun henkilöstön tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus toteutetaan DVV:n varmennepalveluiden ja toimintayksiköiden käyttöoikeuksien hallinnan avulla.

Sivua päivitetty 14.11.2023