Samtestningsprocessen

Samtestningsprocessen

Samtestningen är en tvådelad process som består av förberedelser och samtestning. För att få inleda samtestning finns vissa krav som informationssystemet eller systemleverantören ska uppfylla.

I förberedelserna ingår att systemleverantören ska utföra egen testning både i sin egen testmiljö och mot kundtesttjänsten. Vid samtestningen utförs förberedande testfall för Kanta-tjänsterna.

Samtestningsprocessen för systemleverantörer

Bilden visar de olika faserna i samtestningsprocessen.
Bilden visar de olika faserna i samtestningsprocessen (endast på finska). Klicka på bilden så att pdf-filen blir större.

Systemleverantören anmäler sig till samtestning för varje innehåll som ska testas. I samband med anmälan ska leverantören rapportera i förväg specificerade förtestfall, som finns på anmälningsblanketten eller som på begäran skickas från FPA. När förtestfallen har godkänts ordnar FPA ett startmöte med leverantören, där man går igenom detaljerna i samband med samtestningen. Beroende på vilket innehåll som ska testas består samtestningen av en till tre testfaser. När alla testfaser har godkänts, skriver FPA ett utlåtande och en rapport över samtestningen för informationssystemet. Om det senare görs ändringar i det samtestade innehållet, ska dessa anmälas till FPA genom en ändringsanmälan.

Samtestningsprocessen för Datalagret för egna uppgifter 

Bilden visar de olika faserna i samtestningsprocessen för Datalagret för egna uppgifter.
Bilden visar de olika faserna i samtestningsprocessen för Datalagret för egna uppgifter (endast på finska). Klicka på bilden så att pdf-filen blir större.


​​​​​​Leverantören av välbefinnandeapplikationen anmäler sig till samtestning för varje informationsinnehåll som ska testas. I samband med anmälan ska leverantören lämna in en ansökan till kundtesttjänsten för Datalagret för egna uppgifter samt det ifyllda dokumentet THL:s väsentliga krav. Efter anmälan ordnar FPA ett startmöte med leverantören, där man går igenom detaljerna i samband med samtestningen. 

Vid samtestning av Datalagret för egna uppgifter utförs en testfas mellan applikations-/systemleverantören och FPA. När samtestningen har godkänts skriver FPA ett utlåtande och en rapport över samtestningen för välbefinnandeapplikationen. Om det senare görs ändringar i det samtestade innehållet ska dessa anmälas till FPA genom en ändringsanmälan.

Instruktioner för samtestning som siktar på en första certifiering av ett system 

Om ett informationssystem certifieras för första gången ska systemleverantören ta kontakt med Kanta-tjänsterna när förberedelsefasen (esivalmistelut) i processchemat ovan har startat. Kontakt-tagningen ska skickas till kanta@kanta.fi. På basis av kontakttagningen ordnar FPA ett gemensamt möte med systemleverantören, där man går igenom utvecklingsplanerna i samband med systemet samt tidsschemat för processen. 

Innan samtestningen inleds ska systemleverantören tillsammans med FPA och vid behov även med övriga myndigheter som deltar i certifieringsprocessen gå igenom systemet/systemhelheten som ska certifieras samt tidsschemat för en eventuell samtestning. Tidsschemat ska diskuteras med Kanta-tjänsternas samtestning innan systemet anmäls till samtestning. I diskussionen deltar vid behov också andra myndigheter som deltar i certifieringsprocessen.  

När det finns en gemensam plan för hur samtestningen ska föras vidare, kan systemleverantören anmäla sitt system till samtestning. Till anmälan ska bifogas THL:s systemblankett, där systemets arkitektur samt de implementerade funktionerna och informationsinnehållen beskrivs. Det ska också lämnas in en arkitekturbeskrivning på logisk nivå för systemet. Den som anmäler sig bör observera att systemblanketten styr samtestningen av Kanta-tjänster men också hela certifieringsprocessen, inbegripet auditering av informationssäkerheten och registreringsanmälan till Valvira. 

Systemleverantören ombeds tänka på att det är bra att avdela gott om tid för certifieringsprocessen som helhet. Beroende på vilket innehåll som ska testas består samtestningen av en till tre testfaser. När systemet har genomgått samtestning med godkänt resultat, skriver FPA ett utlåtande och en rapport över godkänd samtestning för systemet. 

Efter samtestningen ska systemet som ska certifieras genomgå en bedömning av informationssäkerheten, och ett intyg utfärdas över denna bedömning. Systemet kan gå vidare till införande efter att certifieringsprocessen har slutförts och systemet har anmälts till och lagts till i Valviras register över informationssystem (valvira.fi)

En systemleverantör som anmäler sig till samtestning gör också klokt i att bekanta sig med begreppen och definitionerna som har anknytning till samtestning.

Instruktioner för de följande samtestningarna av systemet

Informationssystemets tillverkare har det primära ansvaret för att se till att de ändringar som krävs i systemet genomförs inom tidsramarna. Kravet grundar sig på kunduppgiftslagen, vars 82 § (finlex.fi) föreskriver att ”producenten av en informationssystemtjänst ska ge akt på ändringar i de väsentliga krav som ställs på informationssystemen och justera systemen i enlighet med ändringarna”. I systemet kan det dessutom göras utvidgningar av funktionerna och informationsinnehållet. 

Samtestningar ordnas för innehåll enligt publiceringstidtabellen, så att tidsschemat för samtestningarna följer det tidsschema som presenterats i publiceringstidtabellen. Även lagändringar samt systemändringar som görs av systemleverantören eller FPA kan medföra behov av samtestning. Tidsschemana presenteras också exempelvis vid de samarbetsmöten för leverantörer som riktar sig till systemleverantörer. Läs mer om samtestningarnas innehåll.

Anmälan till de följande samtestningarna av systemet ska göras genom att skicka en ifylld anmälningsblankett för samtestning, en uppdaterad THL-systemblankett samt en arkitekturbeskrivning på logisk nivå via e-post till FPA:s samtestning på adressen yhteistestaus@kanta.fi. Systemleverantörerna ombeds lämna in anmälan cirka två månader före den önskade tidpunkten för påbörjande av samtestningen, om inte något annat särskilt har överenskommits med FPA. 

Det praktiska utförandet av samtestningen 

FPA definierar de testfall som systemleverantören ska utföra vid samtestningen. De egentliga testfallen för samtestningen skickas till systemleverantören i det skede då leverantören med godkänt resultat har utfört de förtestfall som krävs i samband med anmälan. Förtestfallen finns till påseende på anmälningsblanketten till samtestning. På anmälningsblanketten ska man också alltid fylla i flikarna Yleiset (Allmänt) samt Järjestelmän tiedot (Uppgifter om systemet).

Samtestningen, inbegripet förtestfallen, dokumenteras på FPA:s sida Partners i det arbetsrum som är avsett för systemleverantören. I arbetsrummet på sidan Partners lägger FPA ut de testfall som systemet ska utföra. Testfallen är Excel-dokument, som systemleverantören kan utföra enligt sitt eget tidsschema. När systemleverantören har utfört testfallen ska de rapporterade Excel-dokumenten returneras till sidan Partners och på begäran ska en anmälan skickas via e-post till FPA på adressen yhteistestaus@kanta.fi. Efter det ställer FPA de returnerade testfallen i kontrollkön. Testfallen kontrolleras i prioritets- och ankomstordning.

Om det finns observationer och iakttagelser angående testfallet, gör FPA:s samtestning anteckningar om dem i arbetsrummets avdelningar Testauksen tilanne- ja tarkistushavainnot. FPA meddelar också om systemleverantören ska utföra testfallet på nytt efter att observationerna korrigerats. Testfall som utförs på nytt ska efter korrigeringarna returneras till arbetsrummet i Partners för ny kontroll. 

Läget i fråga om samtestningen uppdateras på sidorna Läget i fråga om samtestningar. Varje Kanta-tjänst har sin egen sida för detta. 

När alla testfall som hänför sig till ett system som ska samtestas har utförts med godkänt resultat, skriver FPA:s samtestning ett utlåtande och en rapport över samtestningen för systemet. 

Samtestningens längd

Varje Kanta-tjänst har sitt eget samtestningsinnehåll, vars detaljer och tidsscheman planeras separat. Det går inte att ge någon exakt uppskattning av samtestningens längd, eftersom testfasernas totala längd bland annat är beroende av

 • informationssystemets initiala beredskap
 • resurserna hos de parter som deltar i testningen
 • mängden observerade fel och behovet av förnyad testning
 • vilket informationsinnehåll som testas.

När samtestningen inleds kan man ge ett uppskattat tidsschema för det enskilda fallet.

Systemleverantörernas förutsättningar för att inleda samtestning

Systemleverantören bedömer när den är redo att inleda samtestning. Kanta-tjänsternas krav är att systemleverantören omsorgsfullt har testat det informationssystem som ska anslutas till Kanta redan innan samtestningen inleds. Vid samtestningen verifieras funktionen i produktionsliknande miljö, och därför ska systemet motsvara en produktionsliknande implementering redan när samtestningen inleds. Eventuella separata system som ansluts till huvudsystemet ska vara integrerade när systemet kommer till samtestning. 

För att få inleda samtestning krävs att informationssystemet

 • innehåller de funktioner som krävs av informationssystem som ansluts till Kanta
 • uppfyller de nationella kraven i fråga om öppna gränssnitt och standarder
 • är kapabelt att ansluta sig till Kanta-tjänsterna självständigt eller med hjälp av en leverantörsoberoende integrationslösning. Integrationslösningen kan vara ordnad inom en organisation eller regionalt.

Ytterligare krav är att systemleverantören

 • självständigt har testat alla specificerade funktioner i Kanta-kundtesttjänstens kundtestmiljö och samtidigt har säkerställt att kraven enligt specifikationerna uppfylls i informationssystemet.
 • har validerat handlingarna i valideringstjänsten
 • har anmält nödvändiga uppgifter till FPA för att kunna använda arbetsrummet Partners (Anmälan till samtestning)
 • har rapporterat förtestfallen på anmälningsblanketten till FPA och FPA har godkänt resultaten av dem
 • har lämnat in THL:s systemblankett till FPA
 • vid testningen av systemhelheter har lämnat in en bild över helhetsarkitekturen till FPA
 • tillsammans med Kanta-tjänsterna har bedömt omfattningen av den testning som behövs.
Sidan har uppdaterats 2.4.2024