Samtestningsprocessen

Samtestningsprocessen

Samtestningen är en tvådelad process som består av förberedelser och samtestning. För att få inleda samtestning finns vissa krav som informationssystemet eller systemleverantören ska uppfylla.

I förberedelserna ingår att systemleverantören ska utföra egen testning både i sin egen testmiljö och mot kundtesttjänsten. Vid samtestningen utförs förberedande testfall för Kanta-tjänsterna.

Samtestningsprocessen för systemleverantörer

Bilden visar de olika faserna i samtestningsprocessen.

Bilden visar de olika faserna i samtestningsprocessen (endast på finska).

Systemleverantören anmäler sig till samtestning för varje innehåll som ska testas. I samband med anmälan ska leverantören rapportera i förväg specificerade förtestfall, som finns på anmälningsblanketten eller som på begäran skickas från FPA. När förtestfallen har godkänts ordnar FPA ett startmöte med leverantören, där man går igenom detaljerna i samband med samtestningen. Beroende på vilket innehåll som ska testas består samtestningen av en till tre testfaser. När alla testfaser har godkänts, skriver FPA ett utlåtande och en rapport över samtestningen för informationssystemet. Om det senare görs ändringar i det samtestade innehållet, ska dessa anmälas till FPA genom en ändringsanmälan.

Samtestningens längd

Varje Kanta-tjänst har sin egen samtestningsperiod, vars närmare innehåll och tidsschema planeras separat. Det går inte att ge någon exakt uppskattning av samtestningens längd, eftersom testfasernas totala längd bland annat är beroende av

 • informationssystemets initiala beredskap
 • resurserna hos de parter som deltar i testningen
 • mängden observerade fel och behovet av förnyad testning
 • vilket informationsinnehåll som testas.

När samtestningen inleds kan man ge ett uppskattat tidsschema för det enskilda fallet.

Systemleverantörernas förutsättningar för att inleda samtestning

Systemleverantören bedömer när den är redo att inleda samtestning. Kanta-tjänsternas krav är att systemleverantören omsorgsfullt har testat det informationssystem som ska anslutas till Kanta redan innan samtestningen inleds. Vid samtestningen verifieras funktionen i produktionsliknande miljö, och därför ska systemet motsvara en produktionsliknande implementering redan när samtestningen inleds. Eventuella separata system som ansluts till huvudsystemet ska vara integrerade när systemet kommer till samtestning. 

För att få inleda samtestning krävs att informationssystemet

 • innehåller de funktioner som krävs av informationssystem som ansluts till Kanta
 • uppfyller de nationella kraven i fråga om öppna gränssnitt och standarder
 • är kapabelt att ansluta sig till Kanta-tjänsterna självständigt eller med hjälp av en leverantörsoberoende integrationslösning. Integrationslösningen kan vara ordnad inom en organisation eller regionalt.

Ytterligare krav är att systemleverantören

 • självständigt har testat alla specificerade funktioner i Kanta-kundtesttjänstens kundtestmiljö och samtidigt har säkerställt att kraven enligt specifikationerna uppfylls i informationssystemet.
 • har validerat handlingarna i valideringstjänsten
 • har anmält nödvändiga uppgifter till FPA för att kunna använda arbetsrummet Partners (Anmälan till samtestning)
 • har rapporterat förtestfallen på anmälningsblanketten till FPA och FPA har godkänt resultaten av dem
 • har lämnat in THL:s systemblankett till FPA
 • vid testningen av systemhelheter har lämnat in en bild över helhetsarkitekturen till FPA
 • tillsammans med Kanta-tjänsterna har bedömt omfattningen av den testning som behövs.

Information om integrering av en applikation till Datalagret för egna uppgifter.

Sidan har uppdaterats 02.09.2020