Samtestningens skeden

Samtestningens skeden

Testningsskeden i samtestningen är testning mellan informationssystemleverantören och FPA, testning mellan klientorganisationen och FPA samt korstestning.

Systemleverantören anmäler sig till samtestningen med en anmälningsblankett. I samband med anmälningen rapporterar systemleverantören förhandstestfallen, vars antal varierar efter det innehåll som ska samtestas. Med förhandstestfallen kontrollerar Kanta-tjänsterna att utförandet av systemet som kommer till samtestning är ”moget” för samtestning. Kanta-tjänsterna kontrollerar förhandstestfallen, och om det inte upptäckts betydande fel i förhandstestfallen, går man över till samtestning. 

I samtestningen finns tre testskeden:

I alla samtestningar är det systemleverantören som utför testningen mellan informationssystemleverantören och FPA. I mera omfattande samtestningar utförs alla tre testskeden. 

Samtestningsinnehållen för Patientdataarkivet och Arkivet över bildmaterial och deras skeden har beskrivits på sidan Samtestningarnas innehåll.

Om samtestningens alla tre testningsskeden utförs i samtestningen, framskrider testningen från ett skede till ett annat så att testningen först utförs mellan informationssystemleverantören och FPA på ett godkänt sätt, efter vilket man kan gå vidare till testningen mellan klientorganisationen och FPA. Som sista testskede utförs korstestningen. I kontrollmöten som anordnas av Kanta-tjänsterna följs testningens fortskridande upp och bedöms om det är möjligt att gå vidare till nästa testningsskede. 

Samtestningens Partners-arbetsrum

Partners-webbplatsen fungerar som samtestningens arbetsrum. I varje tjänst har varje informationssystemleverantör ett eget Partners-arbetsrum dit endast företrädarna för systemleverantören och deras klientorganisation har tillträde. 

Under samtestningen fungerar Partners-arbetsrummet som den primära kommunikationskanalen mellan systemleverantören, dess klientorganisation och Kanta-tjänsterna. Också testfallen rapporteras till Partners-arbetsrummet.

I varje systems arbetsrum finns 

 • testpersonbeteckningar som används vid samtestningen
 • samtestningens testfall
 • testningens situation
 • kontrollobservationer.

Därtill lagrar Kanta-tjänsterna en anmälningsblankett, systemblankett och andra dokument i anslutning till samtestningen i varje systemleverantörs arbetsrum.

Testningen mellan informationssystemleverantören och FPA

I testningen mellan informationssystemleverantören och FPA granskas funktionen mellan det informationssystem som ska anslutas till Kanta-tjänsterna och själva Kanta-tjänsterna. Objektet för testningen är speciellt de lagrade meddelandena och deras struktur. 

Detta testningsskede utförs typiskt utifrån systemleverantörens testmiljö, som är i kontakt med Kanta-tjänsternas klienttestmiljö. Om flera olika leverantörers system deltar i genomförandet av en funktionalitet, kan klientorganisationens testmiljö ändå vara den enda testmiljön där samtestningen kan utföras. En sådan situation kan uppstå när man testar till exempel modulbaserade informationssystemenheter eller Arkivet över bildmaterial. Mera information finns i punkten Kraven för klientens testmiljöer.

Systemleverantören utför och rapporterar testfallen till Partners-arbetsrummet. Om Kanta-tjänsterna upptäcker fel i testfallen, reparerar systemleverantören dem och kontrollerar reparationerna med omtestning.

Kanta-tjänsterna 

 • kontrollerar de rapporterade testfallen 
 • registrerar eventuella observationer och iakttagelser
 • godkänner testfallen.

Testningsskedet kan godkännas, när alla testfallen har utförts på ett godkänt sätt. Om samtestningen inte innehåller andra testningsskeden, ger Kanta-tjänsterna systemleverantören ett samtestningsutlåtande med bilagor och skickar beskedet om en godkänd samtestning till Institutet för hälsa och välfärd, Traficom och Valvira. 

Testningen mellan klientorganisationen och FPA

I testningen mellan klientorganisationen och FPA granskas tjänstens funktionaliteter och datainnehåll mera omfattande än i testningsskedet mellan systemleverantören och FPA. Syftet med testningen är att verifiera funktionen mellan informationssystemet och Kanta-tjänsterna i klientorganisationens användning på ett sätt som motsvarar produktionsanvändningen. 

Testfallen imiterar social- eller hälsovårdens verksamhetsprocesser, och de innehåller typiskt händelseförlopp inom lagring och sökning av det innehåll som ska testas. Testfallen syftar inte till att modellera registreringar i kund- eller patientdatasystemet eller hälso- och sjukvårdens arbetsprocesser i sin helhet. Arbetsskeden som inte inverkar på Kanta-tjänsterna har lämnats bort från dem. 

Testningen sker utifrån systemleverantörens klientorganisations testmiljö, som är i kontakt med Kanta-tjänsternas klienttestmiljö. 

Kanta-tjänsterna stöder endast en klienttestning per informationssystem. I testningen kan delta en enskild klientorganisation eller en helhet som består av flera klientorganisationer.

Klientorganisationen utför och rapporterar testfallen till Partners-arbetsrummet. Om man upptäcker fel i dem, reparerar systemleverantören dem och levererar de behövliga uppdateringarna till klientorganisationens testmiljö. Efter detta kontrolleras reparationerna med omtestning.

Informationssystemleverantörens uppgift är att stöda sin klientorganisation i samtestningen. 

Systemleverantören 

 • säkerställer med sin klientorganisation att en testmiljö som uppfyller kraven finns till förfogande och skickar de uppdateringar som behövs för miljön
 • instruerar sin klientorganisations testare att använda informationssystemets funktionaliteter som ingår i testningen
 • ger vid behov närmare anvisningar till sin klientorganisations testare om utförandet av och rapporteringen om samtestningens testfall 
 • instruerar sin klientorganisations huvudanvändare i konfigurering av testmiljön
 • reserverar tillräckligt med resurser för stöd under samtestningen, t.ex. för utredning av fel- och problemsituationer och deltagande i kontrollmöten.

Kanta-tjänsterna 

 • kontrollerar de rapporterade testfallen
 • registrerar eventuella observationer och iakttagelser
 • godkänner testfallen. 

Testningsskedet kan godkännas, när 

 • informationssystemleverantören har rättat till de fel som upptäckts i testningen och skickat rättelserna till klientorganisationens testmiljö 
 • klientorganisationen har åtgärdat eventuella brister i anslutning till sin egen testmiljö
 • alla testfall har utförts och godkänts
 • klientorganisationen har skickat en samtestningsrapport till Kanta-tjänsterna.

Korstestning

Syftet med korstestningen är att säkerställa interoperabiliteten mellan de dokument som arkiverats i Kanta-tjänsterna och olika informationssystem. Systemleverantörernas klientorganisationer korstestar testfallen i klientorganisationens testmiljö, som är i kontakt med Kanta-tjänsternas klienttestmiljö. 

Båda parternas informationssystemleverantörer deltar i korstestningen. Deras uppgift är att stöda klientorganisationen i testningen. Mera detaljerad information om informationssystemleverantörens stöd till sin klientorganisation finns i punkterna Testning mellan klientorganisationen och FPA och Informationssystemleverantörens roll och ansvar.   

Korstestningen kan arrangeras mellan informationssystem av vilka

 • det ena informationssystemet är i samtestning och det andra är ett tidigare samtestat informationssystem som är i produktion och har ett intyg om överensstämmelse
 • båda informationssystemen är under samtestning, och ingendera av informationssystemen är ännu i produktion.

Om systemet är i produktion, måste det enligt lagen delta i samtestningar för att man ska kunna säkerställa att informationssystemen är interoperabla (klientuppgiftslag, 19 e §, finlex.fi ). Kanta-tjänsterna fattar beslut om vilka informationssystem som ska delta i korstestningar. Systemleverantörerna svarar själv för de kostnader som testningen orsakar dem. 

Kanta-tjänsterna 

 • kontrollerar de rapporterade testfallen 
 • registrerar eventuella observationer och iakttagelser 
 • godkänner testfallen.

Testningsskedet kan godkännas, när alla testfallen har utförts på ett godkänt sätt. Vid slutet av samtestningen ger Kanta-tjänsterna systemleverantören ett samtestningsutlåtande med bilagor och skickar beskedet om en godkänd samtestning till Institutet för hälsa och välfärd, Traficom och Valvira. 

Sidan har uppdaterats 24.07.2020