Samtestningens faser

Samtestningens faser

Testningsfaserna i samtestningen är testning mellan informationssystemleverantören och FPA, testning mellan kundorganisationen och FPA samt korstestning.

Informationssystemets eller välbefinnandeapplikationens leverantör anmäler sig till samtestning antingen med anmälningsblanketten eller i Datalagret för egna uppgifter med ansökan till kundtesttjänsten.

I samband med anmälningen rapporterar systemleverantören förhandstestfallen, vars antal varierar efter det innehåll som ska samtestas. Till anmälan ska också bifogas THL:s systemblankett eller blanketten Väsentliga krav som gäller Datalagret för egna uppgifter. På begäran ska också en arkitekturbeskrivning lämnas in.

Med förhandstestfallen kontrollerar Kanta-tjänsterna att utförandet av systemet som kommer till samtestning är ”moget” för samtestning. Kanta-tjänsterna kontrollerar förhandstestfallen, och om det inte upptäckts betydande fel i förhandstestfallen, går man över till samtestning. 

Testningsfaserna

I samtestningen finns tre testfaser:

I alla samtestningar är det systemleverantören som utför testningen mellan informationssystemleverantören och FPA. I mera omfattande samtestningar utförs alla tre testfaser. 

De olika Kanta-tjänsternas samtestningsinnehåll och faser har beskrivits på sidan Samtestningarnas innehåll.

Om samtestningens alla tre testningsfaser utförs i samtestningen, framskrider testningen från en fas till ett annan så att testningen först utförs mellan informationssystemleverantören och FPA på ett godkänt sätt, efter vilket man kan gå vidare till testningen mellan kundorganisationen och FPA. Som sista testningsfas utförs korstestningen. I kontrollmöten som anordnas av Kanta-tjänsterna följs testningens fortskridande upp och bedöms om det är möjligt att gå vidare till nästa testningsfas. 

Samtestningens Partners-arbetsrum

Partners-webbplatsen fungerar som samtestningens arbetsrum. I varje tjänst har varje informationssystemleverantör ett eget Partners-arbetsrum dit endast företrädarna för systemleverantören och deras kundorganisation har tillträde. 

Under samtestningen fungerar Partners-arbetsrummet som den primära kommunikationskanalen mellan systemleverantören, dess kundorganisation och Kanta-tjänsterna. Också testfallen rapporteras till Partners-arbetsrummet.

I varje systems arbetsrum finns 

 • testpersonbeteckningar som används vid samtestningen
 • samtestningens testfall
 • testningens situation
 • kontrollobservationer.

Därtill lagrar Kanta-tjänsterna en anmälningsblankett, systemblankett och andra dokument i anslutning till samtestningen i varje systemleverantörs arbetsrum.

Testningen mellan informationssystemleverantören och FPA

I testningen mellan informationssystemleverantören och FPA granskas funktionen mellan det informationssystem eller den välbefinnandeapplikation som ska anslutas till Kanta-tjänsterna och själva Kanta-tjänsterna. Objektet för testningen är speciellt de lagrade meddelandena och deras struktur. 

Vanligen utförs den här testningsfasen från system- eller applikationsleverantörens egen testmiljö, som är i kontakt med Kanta-tjänsternas klienttestmiljö.

Om flera olika leverantörers system deltar i genomförandet av en funktionalitet, kan kundtorganisationens testmiljö ändå vara den enda testmiljön där samtestningen kan utföras. En sådan situation kan uppstå när man testar till exempel modulbaserade informationssystemenheter eller Arkivet över bildmaterial. Mera information finns i punkten Kraven för klientens testmiljöer.

Systemleverantören utför och rapporterar testfallen till Partners-arbetsrummet. Om Kanta-tjänsterna upptäcker fel i testfallen, reparerar systemleverantören dem och kontrollerar reparationerna med omtestning.

Kanta-tjänsterna 

 • kontrollerar de rapporterade testfallen 
 • registrerar eventuella observationer och iakttagelser
 • godkänner testfallen.

Testningsfasen kan godkännas, när alla testfallen har utförts på ett godkänt sätt. Om samtestningen inte innehåller andra testningsfasen, ger Kanta-tjänsterna systemleverantören ett samtestningsutlåtande med bilagor och skickar beskedet om en godkänd samtestning till Institutet för hälsa och välfärd, Traficom och Valvira. 

Testningen mellan kundorganisationen och FPA

I testningen mellan kundorganisationen och FPA granskas tjänstens funktionaliteter och datainnehåll mera omfattande än i testningsfasen mellan systemleverantören och FPA. Syftet med testningen är att verifiera funktionen mellan informationssystemet och Kanta-tjänsterna i kundorganisationens användning på ett sätt som motsvarar produktionsanvändningen. 

Testfallen imiterar social- eller hälsovårdens verksamhetsprocesser, och de innehåller typiskt händelseförlopp inom lagring och sökning av det innehåll som ska testas. Testfallen syftar inte till att modellera registreringar i kund- eller patientdatasystemet eller hälso- och sjukvårdens arbetsprocesser i sin helhet. Arbetsskeden som inte inverkar på Kanta-tjänsterna har lämnats bort från dem. 

Testningen sker utifrån systemleverantörens kundorganisations testmiljö, som är i kontakt med Kanta-tjänsternas klienttestmiljö. 

Kanta-tjänsterna stöder endast en klienttestning per informationssystem. I testningen kan delta en enskild kundorganisation eller en helhet som består av flera kundorganisationer.

Kundorganisationen utför och rapporterar testfallen till Partners-arbetsrummet. Om man upptäcker fel i dem, reparerar systemleverantören dem och levererar de behövliga uppdateringarna till kundorganisationens testmiljö. Efter detta kontrolleras reparationerna med omtestning.

Informationssystemleverantörens uppgift är att stöda sin kundorganisation i samtestningen. 

Systemleverantören 

 • säkerställer med sin kundorganisation att en testmiljö som uppfyller kraven finns till förfogande och skickar de uppdateringar som behövs för miljön
 • instruerar sin kundorganisations testare att använda informationssystemets funktionaliteter som ingår i testningen
 • ger vid behov närmare anvisningar till sin kundorganisations testare om utförandet av och rapporteringen om samtestningens testfall 
 • instruerar sin kundorganisations huvudanvändare i konfigurering av testmiljön
 • reserverar tillräckligt med resurser för stöd under samtestningen, t.ex. för utredning av fel- och problemsituationer och deltagande i kontrollmöten.

Kanta-tjänsterna 

 • kontrollerar de rapporterade testfallen
 • registrerar eventuella observationer och iakttagelser
 • godkänner testfallen. 

Testningsfasen kan godkännas, när 

 • informationssystemleverantören har rättat till de fel som upptäckts i testningen och skickat rättelserna till kundorganisationens testmiljö 
 • kundorganisationen har åtgärdat eventuella brister i anslutning till sin egen testmiljö
 • alla testfall har utförts och godkänts
 • kundorganisationen har skickat en samtestningsrapport till Kanta-tjänsterna.

Korstestning

Syftet med korstestningen är att säkerställa interoperabiliteten mellan de dokument som arkiverats i Kanta-tjänsterna och olika informationssystem. Systemleverantörernas kundorganisationer korstestar testfallen i kundorganisationens testmiljö, som är i kontakt med Kanta-tjänsternas klienttestmiljö. 

Båda parternas informationssystemleverantörer deltar i korstestningen. Deras uppgift är att stöda kundorganisationen i testningen. Mera detaljerad information om informationssystemleverantörens stöd till sin kundorganisation finns i punkterna Testning mellan klientorganisationen och FPA och Informationssystemleverantörens roll och ansvar. I vissa fall kan systemleverantörerna utföra korstestning även utan kundorganisationen.

Korstestningen kan arrangeras mellan informationssystem av vilka

 • det ena informationssystemet är i samtestning och det andra är ett tidigare samtestat informationssystem som är i produktion och har ett intyg om överensstämmelse
 • båda informationssystemen är under samtestning, och ingendera av informationssystemen är ännu i produktion.

Om systemet är i produktion, måste det enligt lagen delta i samtestningar för att man ska kunna säkerställa att informationssystemen är interoperabla (kunduppgiftslagen, 86 § (finlex.fi, på finska)). Kanta-tjänsterna fattar beslut om vilka informationssystem som ska delta i korstestningar. Systemleverantörerna svarar själv för de kostnader som testningen orsakar dem. 

Kanta-tjänsterna 

 • kontrollerar de rapporterade testfallen 
 • registrerar eventuella observationer och iakttagelser 
 • godkänner testfallen.

Testningsfasen kan godkännas, när alla testfallen har utförts på ett godkänt sätt. Vid slutet av samtestningen ger Kanta-tjänsterna systemleverantören ett samtestningsutlåtande med bilagor och skickar beskedet om en godkänd samtestning till Institutet för hälsa och välfärd, Traficom, Valvira och bedömningsorgan för informationssäkerhet.

Sidan har uppdaterats 27.12.2023