Sisältöjulkaisija

Asiakastyytyväisyyskysely 2021: sosiaali- ja terveydenhuollon tyytyväisyys Kanta-palveluihin on noussut

Tiedote Kirjoitettu 16.12.2021 Kaikki tiedotteet

Selvitimme syksyllä 2021 asiakkaidemme tyytyväisyyttä Kanta-palvelujen kehittämiseen, toimivuuteen, asiakasyhteistyöhön ja viestintään. Erityisen tyytyväisiä sote-organisaatiot olivat tietosuojan ja -turvan toteutumiseen.

Kyselyn kohderyhmänä olivat Kanta-palveluja käyttöönsä ottaneet sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot. Vastauksia saatiin yhteensä 148 kpl. 31 % vastaajista edusti julkista, ja 69 % yksityistä sektoria. Palautetta käytetään Kanta-palvelujen ja sen palvelutoiminnan kehittämiseen.

Yleinen tyytyväisyys Kanta-palveluja kohtaan oli hyvä: noin 80 % vastanneista oli erittäin tai melko tyytyväisiä Kanta-palvelujen toimintaan – etenkin tyytyväisyys palvelujen teknistä toimivuutta kohtaan kasvoi vuodesta 2020. 

Kannan tietosuojaan ja tietoturvaan luotetaan edelleen lujasti 

Yli 80 % kyselyyn osallistuneista oli tyytyväisiä Kanta-palvelujen tietosuojan ja -turvan toteutumiseen. Kaikkein tyytyväisimpiä olivat julkisen sektorin Kanta-yhteyshenkilöt, joista 96 % antoi positiivisen arvion tietosuojasta ja -turvasta. Kanta-palvelujen käytön ja tunnettuuden lisääntyessä tietosuojaan ja -turvaan panostetaan myös jatkossa vahvasti.

Tyytyväisyys palvelutoimintaa kohtaan on nousussa 

Vastaajilta pyydettiin mielipiteitä myös Kannan palvelutoiminnan, kuten esimerkiksi asiakaspalvelun sekä käyttöönottojen ja muutostilanteiden tuen onnistumisesta. Tyytyväisyys näitä kaikkia kohtaan oli noussut. Huomattavimmin oli parantunut julkisen sektorin tyytyväisyys käyttöönottojen ja muutostilanteiden tukea kohtaan.

Kanta-koulutuksiin tyytyväisimpiä olivat ICT-hallinnon edustajat, joista n. 80 % antoi myönteisen arvosanan. Matalimmat arvosanat koulutuksille tulivat sote-ammattihenkilöiltä: n. 10 % heistä koki saaneensa tarvittavan koulutuksen Kanta-palvelujen käyttöön. Kannan palvelutoimintaa kehitetään jatkuvasti, ja esimerkiksi uudet verkkokoulut sekä lisääntyvä koulutustallenteiden määrä parantavat jatkossa sote-ammattihenkilöille suunnattua tukea. 

Asiakastarpeet paremmin huomioon Kanta-kehittämisessä

Kanta-palvelujen kehittämiseen tyytyväisiä oli noin puolet vastaajista. Tyytyväisyys oli kuitenkin parantunut vuoteen 2020 verrattuna. Vastaajat kokivat myös saavansa aiempaa paremmin tietoa uusista Kannan toiminnallisuuksista. 

Valtaosa vastaajista arvioi, ettei oma organisaatio pysty riittävällä tavalla osallistumaan Kanta-palvelujen kehittämiseen. Vastausta saattaa selittää poikkeuksellinen vuosi ja sote-organisaatioiden omat resurssit. Kanta-palveluissa asiakkaita halutaan yhä vahvemmin ottaa mukaan kehittämiseen. Jatkossa Kanta-palvelujen liiketoiminnan asiantuntijoiden myötä verkosto- ja työpajatyöskentely lisääntyvät ja käytännön asiakastarpeet tunnistetaan heti kehittämisen alkumetreillä. Myös Kanta-palvelujen julkaisuaikataulua ollaan uudistamassa informatiivisemmaksi, mikä osaltaan tehostaa tiedonsaantia Kanta-kehittämisestä.

Viestintä on riittävää – etenkin häiriötiedottamista kiitetään

Aiempien vuosien kyselyihin verrattuna yhä useampi vastaaja koki saavansa riittävästi tietoa Kanta-palveluista. Etenkin julkisen sektorin edustajat olivat tyytyväisiä viestinnän riittävyyteen: 78 % heistä oli väittämän kanssa samaa mieltä.

Eritoten häiriötiedottaminen sai erinomaiset arvosanat kyselyssä: Julkisen sektorin ICT-hallinnon edustajista lähes 90 % koki että häiriötiedottaminen on selkeää, oikea-aikaista ja riittävää. Yksityisellä sektorilla tyytyväisyys häiriötiedottamiseen oli hivenen laskenut, pysyen kuitenkin edelleen erinomaisella tasolla. 

Osa vastaajista koki tiedon löydettävyyden kanta.fi-verkkopalvelusta haastavaksi. Kuitenkin lähes 60 % vastaajista antoi tällekin positiivisen arvosanan. Verkkopalvelussa onkin käynnissä asiakaskokemuksen parantamisen projekti, jossa uudistetaan etusivuja ja yksinkertaistetaan asiakaspolkuja, jolloin tiedon löydettävyys paranee.