Sisältöjulkaisija

null Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä -oppaasta tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä -oppaasta tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 14.04.2021 Kaikki tiedotteet

THL:n opas tukee monialaisen yhteistyön ja sen tiedonhallinnan kehittämisessä. Tietojen arkistointi Kantaan helpottaa monialaisen yhteistyön toteuttamista.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä -oppaan, jonka avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat kehittää monialaista yhteistyötä ja sen tiedonhallintaa.

Asiakkaan tilanne edellyttää usein sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten monialaista yhteistyötä. Käytännössä sen toteuttamiseen voi kuitenkin liittyä monia haasteita. Esimerkiksi lainsäädäntö ei välttämättä anna ammattilaiselle yksiselitteisiä vastauksia siihen, miten dokumentoida monialaisessa yhteistyössä toteutetut palvelut tai millä ehdoilla asiakas- tai potilastietoja voidaan luovuttaa.

Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä -oppaasta ammattilaiset saavat tukea palveluiden yhteensovittamiseen silloin, kun asiakas tarvitsee samanaikaisesti sekä sosiaali- että terveyspalveluja. Opas pyrkii selkiyttämään monialaisen yhteistyön kirjaamiskäytäntöjä ja antaa myös konkreettisia vastauksia tiedonhallintaan liittyviin kysymyksiin.

Kanta mahdollistaa tietojen yhteiskäytön

Kirjaamiskäytännöt ja tietojen yhteiskäyttö vaikuttavat keskeisesti monialaisen yhteistyön onnistumiseen. Palvelujen yhteen toimiminen ja palveluketjujen saumattomuus paranevat, kun asiakas- ja potilastiedot kirjataan tarkoituksenmukaisesti ja tietoja käytetään yhteisesti. Monialaisessa yhteistyössä voidaan laatia sekä toimialakohtaisia potilas- ja asiakasasiakirjoja että yhteisiä asiakasasiakirjoja. Yhteiset asiakasasiakirjat tukevat yhteisen tiedon ja ymmärryksen jakamista siitä, millaista tukea asiakas tarvitsee. Ne myös sujuvoittavat työskentelyä ja selkeyttävät työnjakoa, kun yhteisesti sovittuihin ja kirjattuihin asioihin on helppo palata.

Asiakas- ja potilastietojen tallentaminen Kantaan edesauttaa monialaisen yhteistyön toteutumista, koska tiedot on kirjattu yhdenmukaisesti ja eri organisaatioissa työskentelevät sote-ammattilaiset pystyvät tarkastelemaan niitä helposti. Terveydenhuollossa potilastietojen käyttö eri toimijoiden kesken on jo yleistä, sillä kaikki julkisen terveydenhuollon toimijat ja suuri osa yksityisen terveydenhuollon toimijoista käyttää jo Kannan Potilastiedon arkistoa. Kanta-palvelujen käyttöönotot etenevät myös sosiaalihuollossa, ja yli puolet julkisen sosiaalihuollon palvelunjärjestäjistä on jo liittynyt Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjiksi. Mitä useampi toimija tallentaa asiakas- ja potilastiedot tiedot Kantaan, sitä paremmat mahdollisuudet tietojen yhteiskäytölle on.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut uutta lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, ja lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Uusi laki muun muassa velvoittaisi tallentamaan sosiaalipalvelujen tiedot Kantaan, ja ne olisivat Kansalaisen nähtävillä Omakannasta. Lain myötä kansalainen voisi myös tallentaa häntä hoitavan ammattilaisen käyttöön keräämiään aktiivisuus- ja hyvinvointitietoja.

Lue lisää