Kelan esite- ja lomaketoimittajan osoiterekisterin tietosuojaseloste

Kelan esite- ja lomaketoimittajan osoiterekisterin tietosuojaseloste

Kela tilaa esitteitä ja lomakkeita yhteistyökumppaneilleen Kelan sopimustoimittajan verkkokaupan kautta. Osoitetiedot siirtyvät toimittajalle tilauksen yhteydessä, jolloin toimittajalle muodostuu osoiterekisteri. Lisäksi jotkin yhteistyökumppaneiden lomaketilaukset edellyttävät lääkäriluvan tarkistamista. Luvan tarkistaa Kela, eikä siitä jää merkintää lomakkeiden sopimustoimittajan rekisteriin.

Rekisterinpitäjä

KANSANELÄKELAITOS (Kela)

PL 450, 00056 KELA tai Nordenskiöldinkatu 12, 00250 HELSINKI

020 634 11,  www.kela.fi/hallinto-yhteystiedot

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Riitta Keskitalo

Puh. 020 634 11 (vaihde)

Rekisterin nimi

Kelan esite- ja lomaketoimittajan osoiterekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja käytetään vain esitteiden ja lomakkeiden toimittamiseen. Käsittely perustuu Kelan lakisääteisen tehtävän hoitamiseen. Kelan yhteistyökumppaneilla on oikeus saada paperisia lomakkeita veloituksetta Kelalta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat yksilöintitiedot:

  • yrityksen nimi/tilaajan nimi
  • osoite
  • puhelinnumero (toimituksia varten)

Rekisterissä on lisäksi muita tietoja

  • lomakekoodi/lomakkeen nimi
  • tilatut lomakemäärät
  • esitteen nimi
  • tilatut esitemäärät

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkailta itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan asiakkaan antaman suostumuksen perusteella sopimustoimittajalle. Tietoja luovutetaan vain esitteiden ja lomakkeiden toimittamista varten ja vain tilausten yhteydessä.

Tietojen siirto EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Esite- ja Lomaketoimittaja säilyttää tietoja koko sopimuskauden, jonka jälkeen hävittää tiedot.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kela noudattaa kaikessa toiminnassaan huolellisuutta ja varmistaa, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat.

Kaikki Kelan työntekijät, jotka käsittelevät henkilötietoja, antavat vaitiolositoumuksen. Rekisterissä olevia tietoja käyttävät käyttöoikeuksiensa mukaisesti vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Oikeus saada pääsy tietoihin

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

Jos rekisteröity henkilö haluaa tarkistaa itseään koskevat tiedot, hänen pitää pyytää tietoja Kelasta.

Pyynnön voi lähettää Kelan kirjaamoon. Kirjaamon yhteystiedot löytyvät Kelan verkkosivuilta (kela.fi).

Pyynnön voi esittää myös puhelimitse tai asioimalla Kelan palvelupisteessä. Sen voi myös lähettää viestinä OmaKelassa.

Oikeus korjata virheelliset tiedot

Tietosuoja-asetuksen 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevien itseään koskevien henkilötietojen korjaamista, jos tieto on virheellinen.

Jos rekisteröity henkilö haluaa korjata virheellisiä tietojaan, hänen pitää pyytää sitä Kelasta.

Pyynnössä pitää yksilöidä

  • mikä tieto on virheellinen
  • millä perusteella se on virheellinen
  • miten sitä pitäisi muuttaa.

Pyynnön voi lähettää Kelan kirjaamoon. Kirjaamon yhteystiedot löytyvät Kelan verkkosivuilta (kela.fi).

Pyynnön voi esittää myös puhelimitse tai asioimalla Kelan palvelupisteessä. Sen voi myös lähettää viestinä OmaKelassa.

Oikeus tietojen poistamiseen

Tietosuoja-asetuksen 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia itseään koskevan henkilötiedon poistamista rekisteristä.

Tämä oikeus ei koske niitä henkilötietoja, joita Kela tarvitsee lakisääteisen tehtävän hoitamista varten.  

Jos rekisteröity henkilö haluaa poistaa rekisterissä olevia tietojaan, hänen pitää pyytää sitä Kelasta.

Pyynnön voi lähettää Kelan kirjaamoon. Kirjaamon yhteystiedot löytyvät Kelan verkkosivuilta (kela.fi).

Pyynnön voi lähettää myös viestinä OmaKelassa. Pyynnön voi esittää myös puhelimitse tai asioimalla Kelan palvelupisteessä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tietosuoja-asetuksen 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että Kela rikkoo henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta.

Sivua päivitetty 21.3.2024