Kanta-palveluihin tallennettujen hyvinvointitietojen hiekkalaatikkoympäristöä käyttävien asiakkaiden tietosuojaseloste

Kanta-palveluihin tallennettujen hyvinvointitietojen hiekkalaatikkoympäristöä käyttävien asiakkaiden tietosuojaseloste

Tämä on voimassa oleva Kanta-palveluihin tallennettujen hyvinvointitietojen (Omatietovarannon) hiekkalaatikkoympäristöä käyttävien asiakkaiden tietosuojaseloste, joka on päivitetty 12.2.2024.

Rekisterinpitäjä

Kansaneläkelaitos

Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki PL 450, 00056 Kela puh. 020 634 11

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Kanta-palveluihin tallennettujen hyvinvointitietojen hiekkalaatikkoympäristöön liittyvissä rekisteriasioissa ja muissa palveluun liittyvissä kysymyksissä sovellustoimittaja voi olla yhteydessä Kanta-palveluihin sähköpostitse kanta@kanta.fi.

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa rekisteröity voi lähettää tiedusteluja sähköpostitse Kanta-palvelujen tietosuojavastaavalle tietosuoja@kanta.fi.

Rekisterin nimi

Kanta-palveluihin tallennettujen hyvinvointitietojen (Omatietovarannon) hiekkalaatikkoympäristön asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain (703/2023) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) nojalla Kansaneläkelaitos (jatkossa Kela) toimii valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen (Kanta-palvelut) järjestäjänä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (703/2023) (myöh. asiakastietolaki) 73 §:n mukaan Kela on valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin (Kanta-palvelut) kuuluvaan Omatietovaranto-palveluun tallennettujen hyvinvointitietojen ja palvelun käyttöön liittyvien tietojen rekisterinpitäjä. Palvelun ylläpitoa varten Kela tarjoaa hyvinvointisovellustoimittajille

sovelluksensa Omatietovaranto-palvelun integraation kehittämisen tueksi hiekkalaatikkoympäristöä. Kela toimii Kanta-palveluihin tallennettujen hyvinvointitietojen (Omatietovarannon) hiekkalaatikkoympäristön asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä. Sovellustoimittaja vastaa rekisteriin itse tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Kanta-palveluihin tallennettujen hyvinvointitietojen hiekkalaatikkoympäristön asiakasrekisteri ja tietojen hyödyntäminen

Kanta-palveluihin tallennettujen hyvinvointitietojen hiekkalaatikkoympäristön asiakasrekisteriin sovellustoimittaja tallentaa tietonsa alkaessaan käyttää Omatietovarannon auktorisoivaa hiekkalaatikkoympäristöä ja luodessaan itselleen käyttäjätunnuksen hiekkalaatikkoympäristöön. Sovellustoimittaja suostuu samalla siihen, että Kela saa tallentaa sovellustoimittajan antamat tiedot Kanta-palveluihin tallennettujen hyvinvointitietojen hiekkalaatikkoympäristön asiakasrekisteriin ja käsitellä niitä tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin, selosteessa kuvatulla tavalla. Sovellustoimittaja ei näe muiden sovellustoimittajien asiakasrekisteriin tallentamia tietoja.

Kela voi käyttää rekisteriin tallentuneita tietoja palvelun käyttäjämäärän selvittämiseksi ja tarvittaessa virheenselvitys- tai ylläpitotilanteissa. Kela voi olla rekisteriin tallennettujen yhteystietojen avulla yhteydessä sovellustoimittajaan ylläpitotarkoituksissa. Kela ei muutoin hyödynnä rekisteriin tallentuneita tietoja.

Asiakastietojen ylläpito

Hiekkalaatikkoympäristöön tietonsa tallentanut sovellustoimittaja voi olla yhteydessä Kelaan sähköpostitse, mikäli tallentuneita tietoja tarvitsee päivittää tai ne halutaan poistaa rekisteristä. Tällöin Kela päivittää tai poistaa rekisterissä olevat tiedot.

Asiakastietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään rekisterissä enintään 2 vuotta siitä, kun sovellustoimittaja on ilmoittanut Kelalle kirjallisesti lopettavansa hiekkalaatikkoympäristön käytön.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • käyttäjätunnus
  • salasana.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kela saa tiedot Omatietovarannon auktorisoivaa hiekkalaatikkoympäristöä käyttävältä sovellustoimittajalta. Sovellustoimittaja tallentaa tiedot asiakasrekisteriin luodessaan käyttäjätunnuksen hiekkalaatikkoympäristöön.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Organisatoriset periaatteet

Kelalla on tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä tietoturvasuunnitelma. Kelassa on nimettynä tietosuojavastaava. Kela antaa kirjalliset ohjeet tietojen käsittelystä ja huolehtii henkilökunnan riittävästä asiantuntemuksesta ja osaamisesta tietoja käsiteltäessä.

Tekniset periaatteet

Kelassa pääsy asiakasrekisterin tietoihin on rajattu käyttöoikeuksin vain niille, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.

Kelan ylläpitäjien suorittamasta asiakasrekisterin tietojen katselusta ja käsittelystä tallennetaan lokia.

Fyysiset periaatteet

Asiakasrekisteriin tallennetut tiedot on teknisesti suojattu muuttamiselta ja poistamiselta.

Kelan laitetilat sekä tietojen fyysinen sijainti on Suomessa. Laitetiloihin on rajoitettu pääsy Kelan teknisillä ylläpitäjillä, joiden työtehtävien hoito edellyttää niihin pääsyä.

Pääsy tietoihin

Sovellustoimittajalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Vapaamuotoisesti laadittu ja yksilöity pyyntö osoitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kela.fi.

Oikeus korjata tietoja

Sovellustoimittaja voi pyytää tallentamiensa tietojen korjausta olemalla sähköpostitse yhteydessä Kelaan osoitteeseen kanta@kanta.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sovellustoimittaja katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 12–22 sekä muu sovellettava tietosuojalainsäädäntö) asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa olevia rekisteröidyn oikeuksiin liittyviä artikloja.

Sivua päivitetty 16.2.2024