Sosiaalihuollossa syntyviä potilastietoja ei voi tallentaa Kantaan

Sosiaalihuollossa syntyviä potilastietoja ei voi tallentaa Kantaan

Sosiaalihuollon palvelussa voi syntyä potilastietoja, mutta niitä ei voi vielä tallentaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon eikä Potilastiedon arkistoon. Julkinen sosiaalihuollon palveluntuottaja ei voi toistaiseksi myöskään liittyä Potilastiedon arkiston käyttäjäksi.

Sosiaalihuollon palveluissa voi muodostua myös potilastietoja. Sosiaalipalveluja, joissa tyypillisesti syntyy myös potilastietoja, ovat

  • kasvatus- ja perheneuvonta
  • osa päihdehuollon palveluista
  • laitoshoito vanhainkodissa
  • osa kehitysvammaisten erityishuollon palveluista.

Sosiaalihuollon palvelut toteutetaan sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella, joten niissä syntyvät potilastiedot kuuluvat sosiaalihuollon palvelun rekisteriin, eivät terveydenhuollon rekisteriin. Sosiaalipuolella syntyvät potilastiedot muodostavat sosiaalipalvelun rekisterissä oman osarekisterinsä.

Sosiaalihuollossa syntyviä potilastietoja ei tallenneta Kantaan

Vaikka sosiaalihuollossa syntyvät potilastiedot kuuluvat sosiaalihuollon palvelun rekisteriin, tietoja ei kuitenkaan tallenneta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Toistaiseksi tietoja ei voi tallentaa myöskään Potilastiedon arkistoon. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sosiaalihuollon potilastietojen tallentamista kumpaakaan Kanta-palveluun.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa sosiaalihuollossa syntyvät potilastiedot voidaan tallentaa Potilastiedon arkistoon. Arkistointimahdollisuus kuitenkin edellyttää muutoksia lainsäädäntöön, esimerkiksi salassapito- ja luovutussäädöksiin.

Luovutussäädökset vaikuttavat myös tietojen hakuun Potilastiedon arkistosta. Palveluun tallennettuja tietoja voidaan tällä hetkellä luovuttaa vain terveydenhuollon palvelunantajille. Sosiaalihuollon yksiköt eivät toistaiseksi voi hakea tietoja Potilastiedon arkistosta.

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan on estettävä sosiaalihuollon potilastietojen tallentaminen

Julkinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja, esimerkiksi kunnan sosiaali- ja terveyskeskus, voi tarjota kuntalaisille samasta organisaatiosta sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palvelut.

Tällaisella palvelunantajalla voi olla käytössään sekä Potilastiedon arkisto että Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Palvelunantajan tulee huolehtia järjestelmissään, ettei sosiaalihuollon palveluyksiköissä syntyviä potilastietoja tallenneta näistä kumpaankaan.

Julkisen sosiaalihuollon palveluntuottajan potilastietojen arkistointi perustuu THL:n ohjeeseen sosiaalipalveluissa syntyvien potilastietojen käsittelystä (pdf).

Julkinen sosiaalihuollon palvelunantaja ei voi liittyä Potilastiedon arkistoon

Julkisella puolella toimii myös sellaisia palvelunantajia, jotka tuottavat palvelua puhtaasti sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella.

Potilastiedon arkiston käyttö on tällä hetkellä mahdollista vain terveydenhuollon palveluntuottajille. Siten sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella palveluja tuottava julkinen palvelunantaja, esimerkiksi kehitysvammahuollon erityishuoltopiiri, ei voi ottaa Potilastiedon arkistoa käyttöönsä.

Jos palvelunantajalla on käytössään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, se huolehtii, ettei arkistoon tallenneta sen palveluissa syntyviä potilastietoja.

Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja voi käyttää kumpaakin arkistoa

Yksityisellä yrityksellä voi olla luvat sekä sosiaali- että terveydenhuollon palvelunantajana toimimiseen. Tällöin se voi ottaa käyttöönsä sekä Potilastiedon arkiston että Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston. Kummankin palvelun käyttöönotto tehdään erikseen.

Yritys arkistoi toiminnassaan syntyvät terveydenhuollon potilastiedot Potilastiedon arkistoon. Sosiaalihuollon asiakastiedot se arkistoi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot kirjataan ja säilytetään eri rekistereissä. Käyttöönotto edellyttää, että käytössä oleva järjestelmä on yhteensopiva molempien Kanta-palvelujen kannalta tai että käytössä on sekä potilastietojärjestelmä että asiakastietojärjestelmä.

Sivua päivitetty 28.6.2021