Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Kanta tehdään yhteistyöllä.

Kanta-palvelut ovat julkisen ja yksityisen terveydenhuollon, sosiaalihuollon, apteekkien ja kansalaisten käytössä vaiheittain. Ne rakennetaan yhteistyössä useiden kansallisten toimijoiden kanssa. Työssä ovat mukana Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirasto (ent. VRK), Valvira, strategisesta ohjauksesta vastaava sosiaali- ja terveysministeriö sekä terveydenhuollon toimijat, apteekit ja järjestelmätoimittajat.

STM, Sosiaali- ja terveysministeriö

STM vastaa Kanta-palvelujen koordinoinnista ja lainsäädännöstä.

Kela

Kela vastaa Resepti-palvelun ja siihen liittyvän kansallisen Lääketietokannan, Potilastiedon arkisto -palvelun sekä Omakannan rakentamisesta ja ylläpidosta. 

Lisäksi Kela vastaa tietojärjestelmiin liittyvästä taustatuesta ja tukipalveluista, kansallisen koodistopalvelun teknisestä rakentamisesta ja yhteistestauksen koordinoinnista.

THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

THL vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonhallintaan liittyvän toiminnan operatiivisesta ohjauksesta ja määrittää Kanta-palvelujen toteutuksen edellyttämät tietosisällöt, käsitemallit ja toimintaprosesseja tukevat tietorakenteet.

THL:n tehtävänä on ohjata ja neuvoa sekä tuottaa sellaista materiaalia, jonka avulla Kantaan liittyminen onnistuu aikataulunmukaisesti.

THL osallistuu vastuiden täsmentämiseen, laatii Kanta-palvelujen käyttöönottojen vaiheistuksen, tiedottaa alueille käyttöönoton prosessista sekä hankkeen vaiheistuksesta, luo käyttöönottokäsikirjan, laatii käyttöönoton aikataulut, tuottaa työvälineet, esim. mallisuunnitelmat, testausmallit, hyväksymiskriteerit, sopimis- ja sopimusmallit, laatii yleisen koulutussuunnitelman ja luo koulutusvastaavien verkoston.

Lisäksi THL vastaa tietojärjestelmissä käytettävistä koodistoista ja luokituksista. Kansalliselta koodistopalvelimelta jaetaan yhtenäiset sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakastietojärjestelmien tarvitsemat koodirakenteet. Koodistot ovat haettavissa kansallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiin asiakirjajärjestelmiin maksutta.

Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Valvira vastaa terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmissä tarvittavasta terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Terhikki-rekisteri) tietoihin perustuvista rooli- ja attribuuttitietopalveluista sekä niin kutsutuista Valvira-koodistoista.

Digi- ja väestötietovirasto, DVV

Digi- ja väestötietovirasto vastaa tietojärjestelmäpalveluiden tunniste- ja varmennepalveluista.

Potilastietojärjestelmiä, arkistopalveluja ja sähköistä lääkemääräysjärjestelmää käyttävät henkilöt tulee voida tunnistaa ja todentaa luotettavasti. Potilasasiakirjat ja lääkemääräykset tulee myös voida allekirjoittaa sähköisesti. Terveydenhuollon ammattihenkilön ja terveydenhuollon palvelunantajien palveluksessa olevan muun henkilöstön tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus toteutetaan DVV:n varmennepalveluiden ja toimintayksiköiden käyttöoikeuksien hallinnan avulla.

Sivua päivitetty 27.02.2020