Sisältöjulkaisija

Apteekkien asiakastyytyväisyyskysely 2021: apteekit tyytyväisiä Kanta-palveluihin

Tiedote Kirjoitettu 04.04.2022 Kaikki tiedotteet

Kanta-palvelut selvitti marraskuussa 2021 apteekkien tyytyväisyyttä Resepti-palveluun ja Rajat ylittävään reseptiin. Jopa 93 % vastaajista oli tyytyväisiä Kanta-palvelujen toimintaan kokonaisuudessaan. Kyselystä nousi kuitenkin myös kehitettävää.

Asiakastyytyväisyyskyselyn kohderyhmänä olivat Suomen 630 pääapteekkia ja Helsingin yliopiston apteekin sivuapteekit. Vastauksia saatiin 130. Kysely toteutettiin apteekeille nyt ensimmäistä kertaa, ja sen tavoitteena on kehittää Kanta-palveluja, Kannan palvelutoimintaa sekä viestintää. Vastaajilla oli mahdollisuus antaa myös avointa palautetta. 

Apteekit tyytyväisempiä kuin muut sote-organisaatiot

Jopa 93 % apteekkien kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä Kanta-palvelujen toimintaan kokonaisuutena, ja valtaosa (90 %) vastaajista koki saavansa hyötyä Kanta-palveluista. Muihin sote-organisaatioihin verrattuna apteekit kokivatkin Kanta-palvelut hyödyllisemmiksi (julkinen terveydenhuolto: 71 %, yksityinen: 62 %). Myös sote-organisaatioiden tyytyväisyyttä selvitettiin syksyllä 2021

Kannan tietoturvaan ja -suojaan luotetaan

Kuten muutkin sote-organisaatiot, myös apteekit pitivät Kanta-palvelujen tietosuojaa ja -turvaa erinomaisena. 98 % vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväisiä tietosuojan ja -turvan toteutumiseen.

Kun Kanta-palvelujen käyttö ja tunnettuus lisääntyvät, tietosuojaan ja -turvaan sekä niistä viestimiseen panostetaan myös jatkossa. Näin asiakkaiden luottamus palveluihin vahvistuu. Kannan kautta tieto kulkee turvallisesti niin ammattilaisten välillä kuin ammattilaisilta kansalaiselle, ja toisinpäin.

Palvelutoimintaa kehitetään asiakaslähtöisesti 

Noin 75 % apteekkien kyselyyn osallistuneista koki saaneensa tarvittavan koulutuksen Kanta-palvelujen käyttöön, kun taas vain noin 50 % vastaajista oli tyytyväisiä Kanta-palvelujen käyttöönoton ja muutostilanteiden tukeen. Annettuun tukeen tyytyväisimpiä olivat kooltaan pienimmät apteekit.

Kannan palvelutoimintaa kehitetään jatkuvasti, ja muun muassa koulutustallenteet lisäävät apteekkien työntekijöiden kouluttautumismahdollisuuksia. Tutustu Kanta-koulutustallenteisiin.

Lisäksi Kanta-palvelut on kehittämässä Resepti-palvelun käyttöönottoa entistä sujuvammaksi. Palvelu- ja tukitoimintaan sekä niiden seurantaan kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota Kannassa.

Kanta-viestinnässä sekä onnistumisia että kehitettävää

Suurin osa (70 %) vastaajista koki saavansa riittävästi tietoa Kanta-palveluista. Tyytyväisimpiä apteekeissa oltiin huoltotiedottamiseen (83 %). Häiriötiedottamista kommentoitiin hitaaksi, ja Kannan häiriöviestintää ollaankin kehittämässä ja sujuvoittamassa. 

Kanta-uutiskirjeitä hyödynsi vain puolet apteekeista, kun taas sote-kyselyn vastaajista 75 % koki uutiskirjeen hyödylliseksi. Myös kanta.fi-verkkopalvelun hyödyntäminen oli apteekeilla vähäisempää kuin muilla sote-organisaatioilla. 

Kanta.fin asiakaskokemusta ollaan parhaillaan parantamassa mm. helpottamalla eri kohderyhmille suunnatun tiedon löytymistä. Myös Kanta-uutiskirjeen sisältöjä pyritään jatkossa kohdistamaan paremmin apteekeille.

Kanta-palvelujen kehittäminen

62 % vastaajista koki Kanta-palvelujen kehittämisen vastaavan hyvin heidän tarpeitaan ja 90 % tunnisti palvelujen omalle organisaatiolleen tuoman hyödyn. Tästä huolimatta vain joka kymmenes vastaaja koki pystyvänsä osallistumaan Kanta-palvelujen kehittämiseen.  

Apteekeille halutaan luoda paremmat mahdollisuudet osallistua Kanta-kehittämiseen niin verkostotyön kuin etujärjestöjen kautta. Kanta uudistuu, kun kaikki ovat mukana.