Sisältöjulkaisija

Tyytyväisten Kanta-asiakkaiden määrä kasvussa 

Tiedote Kirjoitettu 19.03.2019 Kaikki tiedotteet

Kanta-palveluista on hyötyä sekä kansalaisille että sote-alan ammattilisille. Näin paljastaa Kanta-palvelujen asiakastyytyväisyyskysely. Kiitosta saavat asiantuntemus, osaaminen, toimiva häiriöviestintä ja sujuva yhteistyö.

Kanta-palvelujen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin lokakuussa 2018. Kyselyssä pyydettiin asiakkaan arvioita eri Kanta-palvelujen osa-alueista. Lisäksi vastaajan oli mahdollista antaa avoimia vastauksia, joiden kautta saatiin paljon arvokasta palautetta.

Kyselyyn vastasivat ne sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot, jotka käyttävät Resepti- ja Potilastiedon arkisto -palveluja. Julkisen sektorin vastausprosentti oli 23 ja yksityisen 12.

Julkinen sektori yksityistä tyytyväisempi

Julkisen sektorin vastaajat olivat keskimäärin yksityisen sektorin vastaajia tyytyväisempiä Kanta-palveluihin. Julkisen sektorin tyytyväisyys väheni hieman vuoden 2017 kyselystä, kun taas yksityisellä sektorilla tyytyväisyys lisääntyi.

Kanta-palvelujen toiminta kokonaisuudessaan sai asteikolla 1–5 keskiarvoksi 3,6 (julkinen sektori) ja 3,5 (yksityinen sektori). 

Palveluntuottajia pyydettiin arvioimaan, kuinka hyödyllisiä eri Kanta-palvelut asiakkaalle ovat. Kansalaiselle hyödyllisimpänä palveluntuottajat pitivät sähköistä reseptiä, joka sai arvosanakseen 4,5 julkisella sektorilla ja 4,0 yksityisellä sektorilla. Toiseksi hyödyllisin Kanta-palvelu oli Potilastiedon arkisto, jolle palveluntuottajat antoivat arvosanaksi julkisella sektorilla 4,1 ja yksityisellä sektorilla 3,7. 

Häiriötiedotukseen ollaan tyytyväisiä

Kanta-palvelujen häiriöviestintä arvioitiin melko onnistuneeksi. 79 % julkisen sektorin vastaajista ja 86 % yksityisen sektorin vastaajista koki saavansa riittävästi tietoa Kanta-palvelujen häiriötilanteista. 78 % julkisen sektorin vastaajista ja 86 % yksityisen sektorin vastaajista koki, että häiriötiedotteet ovat selkeitä. 

Potilastiedon arkiston arkikäyttö hakee vielä muotoaan

Potilastiedon arkiston käyttö ei vastausten perustella vielä suju parhaalla mahdollisella tavalla. Osa vastaajista piti tietojen hakemista aikaa vievänä ja raskaana. Kaikki palvelujen antajat eivät vielä tallenna tietoja Potilastiedon arkistoon, joten kaikki potilastieto ei ole sitä kautta saatavissa. 

Palautteen perusteella Potilastiedon arkistoon tallennettavan tietosisällön reaaliaikaisuus, laajuus ja laatu vaihtelevat suuresti. 

Kuitenkin 90 % julkisen sektorin ja 40 % yksityisen sektorin vastaajista on pystynyt hyödyntämään toisten palvelujen antajien Potilastiedon arkistoon tallentamaa tietoa. 72 % julkisen sektorin ja 59 % yksityisen sektorin vastaajista piti Potilastiedon arkistoa hyödyllisenä terveydenhuollon palvelujen antajalle.

Käyttäjät haluavat mukaan kehitykseen

Vastausten perusteella palvelujen antajat eivät tiedä, millä tavalla on mahdollista saada äänensä kuuluviin Kanta-palvelujen kehittämisessä. Myös kehittämiseen ja uusien ominaisuuksien käyttöönottoon liittyvä viestintä koettiin puutteellisena. 

Kehitysehdotuksia avoimista vastauksista

Avoimissa vastauksissa saatiin palautetta siitä, että häiriötiedotteen vastaanottajat haluavat määritellä tarkemmin, millä välineellä ja mihin aikaan haluavat ottaa vastaan häiriötiedotteita. Toive on nyt nostettu Kanta-palvelujen kehitettäviin asioihin.

Esiin nousi myös yksityisen sektorin huoli Kanta-palvelujen käyttöönottoon liittyvistä kustannuksista. 

Nämä ja muut kyselyssä esiin tulleet asiat käydään läpi Kanta-palvelujen tuottamiseen osallistuvien viranomaistahojen kanssa. Yhdessä mietimme, miten voisimme jatkossa huomioida Kanta-palvelujen käyttäjien toiveet.

Kiitos vastauksistanne! Saimme kyselyn kautta arvokasta tietoa.

Yhteenveto asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista (pdf)