Chatbot-upotus

Informointi rajat ylittävästä sähköisestä reseptistä

Informointi rajat ylittävästä sähköisestä reseptistä

Lyhyt esittely palvelusta ja siinä käsiteltävistä tiedoista.

1.1.2024

1. Kuka voi käyttää?

Henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus, voi ostaa sähköisellä reseptillä Suomessa määrättyjä lääkkeitä muista Euroopan maista. Lääke ostetaan aina henkilökohtaisesti ja paikan päällä apteekissa. Jos olet kieltänyt reseptin tietojen luovuttamisen, ei kyseisellä reseptillä voi ostaa lääkkeitä toisessa Euroopan maassa. Mahdolliset lääkekorvaukset henkilö hakee itse Kelasta. 

Suomalaisella sähköisellä reseptillä voi ostaa lääkkeitä niiden Euroopan maiden apteekeista, joissa on valmius toimittaa toisessa maassa määrättyjä sähköisiä reseptejä. Tutustu listaan maista, joista voit tällä hetkellä ostaa lääkkeitä suomalaisella sähköisellä reseptillä.

Reseptitietosi siirretään Reseptikeskuksesta toisen Euroopan maan apteekkiin kansallisten yhteyspisteiden kautta. Kela ylläpitää Suomen kansallista yhteyspistettä ja toimii sinne tallennettavien tietojen rekisterinpitäjänä ja on vastuussa tiedon luotettavasta ja turvallisesta käsittelystä. Jokainen maa vastaa oman maansa kansallisen yhteyspisteen toiminnasta. Reseptitietojasi käsitellään kussakin maassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

2.    Mitä tietoja sinusta käsitellään?

Toisen maan apteekille välitetään Reseptikeskuksesta:

  • lista voimassa olevista resepteistäsi, pois lukien ne, joiden tietojen luovuttamisen olet kieltänyt
  • tarkemmat tiedot siitä reseptistä, jonka määräyksen mukaista lääkettä haluat ostaa 

Reseptilistassa voi olla mukana myös sellaisia lääkkeitä, joita ei voi ostaa reseptillä toisessa Euroopan maassa. Nämä lääkkeet näkyvät listassa, jotta lääkkeitä toimittava henkilö voi ottaa ne huomioon arvioidessaan lääkkeiden yhteensopivuutta ja turvallista käyttöä. Tutustu luetteloon lääkkeistä, joita et voi ostaa toisen Euroopan maan apteekissa reseptillä. Luettelon sisältö voi muuttua jatkossa. 

Apteekki välittää lääkkeiden toimitustiedot kansallisten yhteyspisteiden kautta Reseptikeskukseen, johon tiedot tallennetaan. Toimitustiedot ovat tämän jälkeen saatavilla samaan tapaan kuin Suomessa tehtyjen lääketoimitusten tiedot. 

Lue tarkemmin reseptitietojesi käsittelystä maassa, josta ostat lääkkeet.

3.    Millä perusteilla tietojasi käsitellään? 

Tietojesi luovutus perustuu sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 23 a §:ään.

Reseptitietojesi luovuttamiseen vaikuttaa myös asettamasi luovutuskiellot. Jos olet kieltänyt reseptin tietojen luovuttamisen, niitä ei luovuteta Reseptikeskuksesta, etkä näin ollen voi ostaa kyseistä reseptilääkettä toisessa Euroopan maassa.

Tietojasi käsitellään ja tallennetaan Euroopan maissa EU:n tietosuoja-asetuksen (eur-lex.europa.eu), maiden kansallisen lainsäädännön ja apteekkien toimintatapojen sallimalla tavalla.

4.    Mitä varten tietojasi käsitellään?

Reseptitietojasi käsitellään ainoastaan lääkkeittesi toimittamista varten.

Joissain Euroopan maissa tietojasi voidaan kuitenkin tietyissä olosuhteissa käyttää myös toisiin käyttötarkoituksiin, joista on säädetty lailla. Tällaisia käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi tilastointi, seuranta ja tutkimus laadunparantamista varten. Näitä toissijaisia käyttötarkoituksia varten tietoja käsittelevä maa on sitoutunut huolehtimaan tietojen riittävästä suojaamisesta, kuten tietojesi tunnistamattomaksi tekemisestä.

Lisätietoja tietojesi mahdollisesta toissijaisesta käytöstä eri Euroopan maissa.

5.    Kuka tietojasi voi käsitellä? 

Tietojasi käsittelevät vain tunnistetut terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on oikeus tietojen käsittelyyn, kun he toimittavat sinulle lääkkeitä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Jokaisen maan vastuulle kuuluu huolehtia siitä, että terveydenhuollon ammattilaisilla ja palveluntuottajilla on riittävä tietämys ja osaaminen lääkkeittesi toimittamiseen.

Kun tietojasi siirretään Suomesta toiseen Euroopan maahan, siirtyy samalla myös vastuu siitä, että tietoja käsitellään oikein. Näitä vastuutahoja ovat: 

  • apteekki, josta ostat lääkkeesi
  • Suomen kansallinen yhteyspiste
  • sen maan yhteyspiste, jossa olet lääkettä ostamassa.

6.    Missä ja kuinka kauan tietojasi säilytetään? 

Tietojasi voidaan säilyttää tietoja käsittelevien organisaatioiden tietojärjestelmissä. Tietoja saa säilyttää ainoastaan niin kauan kuin tämä on tarpeen tietojen käyttötarkoituksen perusteella. Säilytysajat vaihtelevat maittain. Pidempiä säilytysaikoja voidaan käyttää ainoastaan arkistointia ja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten. 

Lisätietoja säilytysajoista eri maissa.

7.    Oikeutesi

Jos olet kieltänyt reseptin tietojen luovuttamisen, ei tietoja luovuteta Reseptikeskuksesta muille Euroopan maille. OmaKannasta näet, mille organisaatiolle tietojasi on luovutettu.

Sinulla on oikeus tehdä Kelalla tarkastuspyyntö ja tarkastaa Reseptikeskukseen tallennetut reseptien tiedot. Sinulla on oikeus myös tehdä lokitietopyyntö ja saada tiedot siitä, kuka on käsitellyt reseptitietoja sekä syyn, jonka perusteella reseptitietoja on käsitelty. Voit myös pyytää Kelaa korjaamaan toisesta Euroopan maasta Reseptikeskukseen tallennettuja toimitustietoja. 

Ellei maan laissa toisin säädetä, sinulla on oikeus pyytää niiden tietojen korjausta tai poistoa viivytyksettä, jotka sinusta on tallennettu siihen maahan, josta olet lääkkeesi ostanut.

Sinulla on oikeus valittaa tietojesi käsittelyyn liittyvistä asioista valvovalle viranomaiselle (tietosuoja.fi)

8.    Kela-korvauksen hakeminen 

Toisessa Euroopan maassa tehdyistä lääkeostoista ei saa automaattisesti Kela-korvausta. Niistä voi kuitenkin hakea korvausta Kelan lomakkeella SV 128 (Korvaushakemus ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista). Korvausta täytyy hakea kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun lääkkeet on maksettu.

Kela voi maksaa korvausta sellaisesta toisesta Euroopan maasta ostetusta lääkkeestä, joka vastaa Suomessa korvattavaa lääkettä. Lääkkeen vastaavuus arvioidaan lääkemuodon, lääkeaineen ja sen vahvuuden perusteella. Korvauksen perusteena on vastaavan lääkkeen myynti- tai viitehinta Suomessa.

Säilytä lääkkeen suojapakkaus. Sen tietoja voidaan tarvita, kun selvitetään, voitko saada korvauksia lääkeostosta.

Tarkempia tietoja lääkekorvauksista saa Kelan verkkopalvelusta (kela.fi).

9.    Yhteystietoja

Minun terveyteni @ EU -logo. Sähköiset terveyspalvelut - digitaalinen palveluinfrastruktuuri. Eurooppalainen sähköinen resepti on Euroopan unionin tarjoama palvelu.