Lääkkeen määrääminen

Lääkkeen määrääminen

Kaikki lääkemääräykset tulee laatia sähköisinä 1.1.2017 alkaen. Paperilla määrätään kuitenkin edelleen

 • Pro Auctore -lääkemääräykset
 • lääkkeelliset kaasut
 • potilas- tai laitoskohtaiset erityislupavalmisteet 

Lääkäri on velvollinen kirjoittamaan potilaalle reseptin (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä). Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltäytyä reseptistä 31.12.2016 asti.  Oikeus ei 1.11.2015 lukien koske PKV- ja huumausainereseptejä.

Terveydenhuollossa potilaalle pitää kertoa reseptistä ja tehdä informoinnista merkintä potilastietojärjestelmään. Informointi annetaan joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisen palvelun välityksellä. Informointia ei tarvitse tehdä joka kerta, vaan yksi informointikerta riittää. Potilaalla on aina mahdollisuus saada informointi myös kirjallisena.   

Mitä voi määrätä

Reseptillä voi määrätä kaikkia Lääketietokannassa olevia valmisteita, kuten

 • myyntiluvallisia lääkevalmisteita (ml. huumausaineet ja PKV-lääkkeet)
 • määräaikaisia erityislupavalmisteita
 • korvattavia perusvoiteita
 • korvattavia kliinisiä ravintovalmisteita.

Reseptillä voi määrätä lääkettä myös

 • lääkeaineen nimellä (geneerinen määrääminen),
 • apteekissa valmistettavia lääkkeitä sekä
 • Lääketietokannan ulkopuolisia valmisteita. Tällaisia ovat esimerkiksi
  • hoitotarvikkeet
  • ei-korvattavat ravintolisät
  • ei-korvattavat perusvoiteet
  • sidetarpeet.

Lääkäri voi kirjoittaa reseptiin viestin apteekille. Lääkäri voi viestissä kirjoittaa lääkkeen toimittamiseen liittyvää tietoa, esimerkiksi lääkkeen saa toimittaa vasta tietyn päivämäärän jälkeen.

Resepti voidaan kirjoittaa myös henkilölle, jolla ei ole henkilötunnusta. Tällainen resepti voidaan toimittaa apteekista ainoastaan potilasohjeella tai yhteenvedolla. 

Lääkäri voi kirjoittaa reseptin itselleen. Lääkkeenmääräämisoikeuden omaava sairaanhoitaja tai lääketieteen opiskelijat eivät voi kirjoittaa itselleen reseptiä.

Potilasohje

Resepti tallennetaan Reseptikeskukseen. Potilaalle on annettava potilasohje tulostetaan samalla kertaa reseptien kirjoittamisen yhteydessä. 

Potilasohjetta ei tarvitse antaa, jos potilas ei ole lääkkeen määrääjän vastaanotolla lääkemääräystä laadittaessa. Potilasohjetta ei myöskään tarvitse antaa, jos sen antaminen ei ole teknisistä syistä mahdollista tai jos lääkemääräys on laadittu laitteella, jolla ei ole kiinteää sijaintia. 

Potilasohje on kuitenkin annettava aina silloin, jos lääkemääräys laaditaan nimellä ja syntymäajalla. Ilman potilasohjetta asiakas ei saa lääkettä apteekista.

Potilasohjeessa on mm. tiedot määrätyistä lääkkeistä sekä niiden annostusohjeet. Potilasohjeen voi tulostaa potilastietojärjestelmästä 12 tunnin ajan siitä, kun resepti on kirjoitettu. Sen voi tulostaa myös korjatuista ja uudistetuista resepteistä. Potilasohjeessa on viivakoodi, joka yksilöi reseptin ja nopeuttaa asiointia apteekissa.

Yhteenveto resepteistä 

Potilas voi pyytää yhteenvetotulosteen Reseptikeskuksessa olevista reseptitiedoistaan hoitopaikastaan tai apteekista. Yhteenvetoon voi tulostaa 

 • potilaan kaikki reseptit
 • tietyn ajanjakson aikana kirjoitetut reseptit tai 
 • kaikki ne reseptit, joissa on lääkettä saamatta.

Potilas voi tulostaa yhteenvedon resepteistään myös Omakannasta.

Jäljennös resepteistä ulkomaan matkaa varten

Potilas voi pyytää ulkomaan matkaa varten lääkkeen määrääjältä tai apteekista allekirjoitetun englanninkielisen yhteenvetotulosteen "Jäljennös resepteistä" Reseptikeskuksessa olevista reseptitiedoista. Jäljennös voidaan antaa vain toimitetuista resepteistä.

Lääkemääräys ulkomailla tapahtuvaa lääkkeen ostoa varten

Jos potilas aikoo ostaa lääkkeitä ulkomailla, lääkkeen määrääjä voi kirjoittaa reseptin, nimeltään "Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten". Potilasohjeen sijasta lääkkeen määrääjä tulostaa tällöin englanninkielisen lääkemääräyksen. Lääkemääräyksellä ei voi ostaa lääkkeitä Suomesta.

Seuraavista lääkkeistä ei voi kirjoittaa Lääkemääräystä ulkomailla ostoa varten

 • huumausaineita sisältävät tai alkuperäisen lääkemääräyksen vaativat PKV-lääkkeet
 • apteekissa valmistettavat lääkkeet

EU-maiden on tunnustettava toisissa jäsenmaissa annetut reseptit. Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta toisessa jäsenmaassa annettua reseptiä, jos se epäilee reseptin aitoutta tai asianmukaisuutta. Apteekki toimittaa lääkkeet oman maan lainsäädäntönsä mukaisesti.

Lue lisää

Sivua päivitetty 21.06.2018