Lainsäädäntö

Lainsäädäntö

Tältä sivulta löydät tietoa Kanta-palveluja ohjaavasta lainsäädännöstä.

Kanta-palvelut muodostavat lainsäädäntöön perustuvan ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden. 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain (703/2023, asiakastietolaki) tarkoituksena on yhdenmukaistaa asiakastietojen käsittelyä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sosiaali- ja terveyspalveluita järjestettäessä ja toteutettaessa.

Asiakastietolaissa säädetään muun muassa asiakastietojen käsittelyä koskevista yleisistä periaatteista, asiakastietojen rekisterinpidosta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien tiedonsaantioikeuksista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskevista vaatimuksista. Lisäksi laissa säädetään Kanta-palveluista sekä niiden toteuttamiseen liittyvistä vaatimuksista.

Asiakastietolaki velvoittaa julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat tallentamaan asiakas- ja potilastiedot valtakunnallisiin arkistointipalveluihin.

Yksityiselle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalle Kanta-palvelujen käyttöönotto on pakollista, jos sillä on käytössään asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä.

Yksityisen ja julkisen sosiaalihuollon palvelunantajien osalta liittymisvelvoite tulee voimaan siirtymäaikojen puitteissa. Lisätietoja lain voimaantulosta ja siirtymäajoista: 

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007, lääkemääräyslaki) säätää Resepti-palvelun käytön pakolliseksi apteekeille, lääkemääräyksiä laativille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille sekä itsenäisille lääkkeen määrääjille. Sairaala-apteekit voivat ottaa Resepti-palvelun käyttöönsä, mutta lain edellyttämää velvoitetta ei ole.

Kaikki reseptit tulee laatia sähköisinä. Puhelin- tai paperiresepti voidaan laatia vain poikkeustapauksissa. Apteekissa tämäkin resepti muutetaan sähköiseksi ja tallennetaan Reseptikeskukseen.

Lain tavoitteena on potilas- ja lääkitysturvallisuuden parantaminen sekä lääkkeen määräämisen ja toimittamisen helpottaminen ja tehostaminen.

Lue lisää

Sivua päivitetty 29.12.2023