Kanta-palveluihin tallennettujen hyvinvointitietojen käyttölokirekisterin tietosuojaseloste

Kanta-palveluihin tallennettujen hyvinvointitietojen käyttölokirekisterin tietosuojaseloste

Tämä on voimassa oleva Kanta-palveluihin tallennettujen hyvinvointitietojen käyttölokirekisterin tietosuojaseloste, joka on päivitetty 12.2.2024.

Rekisterinpitäjä

Kansaneläkelaitos

Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki
PL 450, 00056
puh. 020 634 11

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Kanta-palveluihin tallennettuihin hyvinvointitietoihin liittyvissä rekisteriasioissa ja muissa palveluun liittyvissä kysymyksissä asiakas voi olla yhteydessä sähköpostitse Kanta-palvelujen asiakastukeen asiakaspalvelu@kanta.fi.

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa rekisteröity voi lähettää tiedusteluja sähköpostitse Kanta-palvelujen tietosuojavastaavalle tietosuoja@kanta.fi.

Rekisterin nimi

Kanta-palveluihin tallennettujen hyvinvointitietojen käyttölokirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain (703/2023) (myöh. asiakastietolaki) 73 §:n mukaan Kela on valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin (Kanta-palvelut) kuuluvaan Omatietovaranto-palveluun tallennettujen hyvinvointitietojen ja palvelun käyttöön liittyvien tietojen rekisterinpitäjä.

Kanta-palveluihin tallennettujen hyvinvointitietojen (Omatietovarannon) käyttölokirekisterin tietoja käytetään todentamaan Kanta-palveluihin

tallennettujen tietojen käsittelynlainmukaisuus Kelassa. Käyttölokitietoja käytetään myös ongelmatilanteiden selvittämiseen Kelassa.

Lokitietojen säilytysaika on 12 vuotta lokitietojen muodostumisesta, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Rekisterin tietosisältö

Kanta-palveluihin tallennettujen hyvinvointitietojen käyttölokirekisteriin tallentuu tiedot sovellusten käyttöoikeuksien antamisesta ja poistamisesta, hyvinvointitiedon tallennuksesta, katselusta, päivittämisestä sekä poistamisesta.

Käyttölokirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • tapahtumahetki
 • sen henkilön henkilötunnus, jonka tietojen käsittelyä lokimerkintä koskee
 • lokimerkinnän aiheuttanut tapahtuma
 • käsittelyä pyytäneen hyvinvointisovelluksen tunniste
 • käsittelyä pyytäneen osapuolen tunniste (henkilö itse)
 • käyttötyyppi
 • tapahtumassa käytetyn varmenteen tunniste
 • käsittelyä pyytäneen hyvinvointisovelluksen käyttöoikeudet
 • hakuehdot
 • tapahtuman lopputulos
 • palautettu virhekoodi
 • sisäinen virhekoodi ja selite
 • haussa palautettujen tietojen määrä
 • käsitellyn tiedon tunniste
 • käsitellyn tiedon tyyppi
 • käsitellyn tiedon lisätiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Lokirekisteriin tallentuu lokitietoa käyttäjän kirjautuessa palveluun sekä käyttäjän käyttäessä Kanta-palveluihin tallennettuja hyvinvointitietoja.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kela ei luovuta tietoja rekisteristä ulkopuolisille.

Kela ei siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Lokirekisterin tiedot sisältävät salassa pidettäviä henkilötietoja.

Organisatoriset toimenpiteet

Kelalla on tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä tietoturvasuunnitelma. Kelassa on nimettynä tietosuojavastaava. Kela antaa kirjalliset ohjeet rekisterin tietojen käsittelystä sekä huolehtii henkilökunnan riittävästä asiantuntemuksesta ja osaamisesta.

Kela oma-aloitteisesti ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jos rekisteriin tallennettuja tietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Tekninen suojaus

Rekisterissä olevien tietojen käsittely edellyttää ylläpitäjän yksilöivää vahvaa tunnistautumista, sekä järjestelmään liittyvää käyttöoikeuksien hallintaa. Kaikesta Kelan ylläpitoon liittyvistä tietojen käsittelyn toimista tallennetaan lokia.

Lokin tietoja hyödynnetään vain ongelmatilanteissa Kelan kuvatun prosessin mukaisesti ja vain määrätyillä Kelan henkilökuntaan kuuluvilla on pääsy Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin.

Ympäristöjen ja laitteiden fyysinen suojaus

Lokitiedot on teknisesti suojattu muuttamiselta ja poistamiselta.

Kelan laitetilat sekä tietojen fyysinen sijainti on Suomessa. Laitetiloihin on rajoitettu pääsy Kelan teknisillä ylläpitäjillä, joiden työtehtävien hoito edellyttää niihin pääsyä.

Rekisteröidyn oikeudet

Ensisijaisesti käyttäjä voi tarkastaa itse tallentamansa hyvinvointitiedot OmaKanta-palvelussa.

Käyttäjällä on oikeus saada Kelasta omat käyttölokitietonsa. Lokitietopyynnön voi tehdä Kanta.fi-sivuston ohjeiden mukaisesti: Mitä tietoja minusta on tallennettu?, josta on saatavilla lokitietopyyntölomake. Lokitietopyyntölomake on saatavilla myös Kanta-palveluun liittyneiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilta, apteekeista ja Kelan asiakaspalvelupisteistä. Lokitietopyyntö osoitetaan Kelalle (Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela). Pyynnön voi tehdä myös vapaamuotoisesti ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse Kelan kirjaamoon (kirjaamo@kela.fi).

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Käyttäjä ei saa luovuttaa tai käyttää saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Käyttäjällä on oikeus saada samat tiedot uudelleen, jos siihen on käyttäjän etujen ja oikeuksien toteuttamiseksi perusteltu syy. Kela saa periä uudelleen annettavista tiedoista tietojen antamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavan maksun.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos käyttäjä katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 12–22) käyttäjällä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Sivua päivitetty 13.2.2024