Reseptin uudistaminen

Reseptin uudistaminen

Lääkäri uudistaa reseptin kirjoittamalla täysin uuden reseptin vanhan pohjalta. Reseptin voi uudistaa, kun alkuperäisen reseptin kirjoittamisesta on kulunut enintään 28 kuukautta. PKV- ja huumausainelääkemääräykset voi uudistaa 16 kuukauden ajan.

Potilas tai hänen puolestaan asioiva henkilö voi pyytää reseptin uudistamista sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön, apteekin tai OmaKannan kautta. Potilaan puolesta asioiva henkilö tarvitsee lähes aina potilaan allekirjoittaman suostumuksen, kun hän pyytää potilaan reseptin uudistamista.

Potilaiden kanssa puhutaan edelleen reseptin uusimisesta, ammattilaisten tarkka termi on uudistaminen. 

Uudistamispyyntö terveydenhuollossa

Potilas voi tehdä uudistamispyynnön terveydenhuollon toimintayksikköön puhelimitse, käymällä terveydenhuollon toimintayksikössä tai muun kontaktin yhteydessä. Uudistamispyynnön voi tehdä myös luotettavaa tunnistautumista edellyttävän sähköisen terveyspalvelun kautta, mutta ei sähköpostitse.

Potilaan puolesta asioiva henkilö tarvitsee yleensä potilaan kirjallisen suostumuksen, kun hän pyytää potilaan reseptin uudistamista.

Uudistamispyyntö apteekissa

Apteekki lähettää uudistamispyynnön Reseptikeskukseen, joka välittää pyynnön automaattisesti edelleen potilaan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön (esim. terveyskeskus tai yksityinen lääkäriasema). Tämä voi olla joko sama yksikkö, jossa resepti on kirjoitettu, tai yksikkö, johon potilaan hoito on siirtynyt. Uudistamispyynnön voi vastaanottaa muukin kuin reseptin alun perin kirjoittanut lääkäri. Potilas ei voi vaikuttaa siihen, kenelle lääkärille pyyntö välitetään.

Kaikki terveydenhuollon yksiköt eivät vastaanota uudistamispyyntöjä. Apteekki löytää tiedon pyyntöjen vastaanottamisesta käyttämästään apteekkijärjestelmästä.

Uudistamispyyntö OmaKannassa

Potilas voi tehdä lääkemääräyksestä uusimispyynnön OmaKanta-palvelun kautta. Uusimispyynnön voi lähettää vain sellaiseen sosiaali- tai terveydenhuollon yksikköön, joka ottaa vastaan uusimispyyntöjä. Potilas ei voi lähettää uusimispyyntöä suoraan haluamalleen lääkärille vaan uusimispyyntö osoitetaan esim. terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkäriasemalle.

Uudistamispyynnön sisältö 

Uudistamispyynnössä on potilaan matkapuhelinnumero, koska potilas voi halutessaan saada tuloksen tekstiviestinä. Jos potilas ei halua saada uusimispyynnön tulosta tekstiviestillä, lisätään pyyntöön potilaan muut yhteystiedot. Jos potilaan reseptiä ei uudisteta hoidollisista syistä eikä potilas ole halunnut tekstiviesti-ilmoitusta, terveydenhuollon toimintayksikkö on velvollinen ilmoittamaan potilaalle uudistamispyynnön hylkäämisestä jollakin muulla tavalla, esim. soittamalla tai kirjeitse.

Uudistamispyynnössä voi olla myös viesti lääkärille. 

Uudistamispyynnön käsittely

Reseptikeskus tai uudistamispyyntöjen käsittelijä välittää pyynnöt potilaan hoidosta vastuussa olevalle lääkärille.

Terveydenhuollon toimintayksikkö nimeää ne työntekijät, joilla on oikeus vastaanottaa uudistamispyyntöjä, ja antaa heille uudistamispyynnön käsittelijän oikeudet potilastietojärjestelmään. Oikeudet voidaan antaa myös muille kuin terveydenhuollon ammattihenkilöille. Käsittelijällä voi olla oikeus käsitellä yhden tai useamman palveluyksikön uudistamispyyntöjä. Hänellä pitää aina olla terveydenhuollon varmentajan myöntämä varmennekortti potilastietojärjestelmään kirjautumista varten.

Reseptikeskus merkitsee vanhentuneiksi uudistamispyynnöt, joita ei ole käsitelty terveydenhuollon toimintayksikössä 8 vuorokauden kuluessa siitä, kun potilastietojärjestelmä on vastaanottanut pyynnön. Reseptiin, jonka uudistamispyyntö on vanhentunut, voidaan tehdä uusi uudistamispyyntö.

Lääkäri voi joko hyväksyä, hylätä tai palauttaa uudistamispyynnön. Kun hän hyväksyy pyynnön, hän kirjoittaa uuden reseptin vanhan reseptin pohjalta ja lähettää sen Reseptikeskukseen. Alkuperäinen resepti merkitään automaattisesti kokonaan toimitetuksi. Sen yhteydessä potilaalle annettu potilasohje koskee myös uudistettua reseptiä. Lääkäri voi kuitenkin tulostaa uudistamisen yhteydessä potilaalle uuden potilasohjeen. 

Jos lääkäri ei uusi reseptiä, hän kuittaa uudistamispyynnön hylätyksi. Kertaalleen hylätyn reseptin uudistamista ei voi pyytää miltään terveydenhuollon toimintayksiköltä.

Jos uusimispyyntö ei kuulu organisaation uudistettavaksi ja se on päätynyt lääkärin käsiteltäväksi, hän voi palauttaa pyynnön aivan kuten uudistamispyyntöjen käsittelijäkin.

Sivua päivitetty 6.9.2023