Sisältöjulkaisija

Kanta on lisännyt potilaan tietosuojaa

Tiedote - Kansalaiset Kirjoitettu 15.01.2018 Kaikki tiedotteet

Valtakunnalliset Kanta-palvelut ovat keskeinen perusta potilaan tietojen sujuvalle ja turvalliselle liikkumiselle läpi koko hoitoketjun. Kanta-palvelut on huomattavasti lisännyt tietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä. Aikaisemmin potilaalla ei ole ollut helposti saatavilla tietoa, mitä hänestä on kirjattu terveydenhuoltoon. Nyt tiedot voi tarkistaa Omakanta-palvelusta. Omakannasta myös näkee, milloin ja mikä terveydenhuollon yksikkö on tietoja käsitellyt.

Kanta-palveluja rakennetaan vaiheistetusti. Kehittämisen kulmakivi on tietoturva ja -suoja, jotta varmistetaan se, että henkilökohtaiset tiedot ovat turvassa Kanta-palveluissa.

Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien, Potilastiedon arkiston ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna tunnistettujen osapuolten kesken. Ammattihenkilöt kirjautuvat tietojärjestelmiin ammattikortilla eli vahvaa sähköistä tunnistusta käyttäen. Kanta-palveluissa olevan tiedon käyttö edellyttää hoitosuhdetta tai muuta asiallista yhteyttä, mikä varmistetaan teknisesti potilastietojärjestelmässä.

Näet Omakanta-palvelusta mikä taho tietojasi on käsitellyt

Omakannan lokitiedoista näet, mihin terveydenhuollon yksikköön potilas- tai reseptitietojasi on luovutettu tai mihin apteekkiin reseptitietojasi on luovutettu Kanta-palveluista. Potilastietojärjestelmässä olevien tietojen käyttölokia ei talleteta eikä näytetä Omakannassa vaan terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Tietojen väärinkäytöksellä tarkoitetaan tietojen käsittelyä ilman perustetta. Tietoja saa käyttää vain asiakas- tai hoitotilanteessa, esimerkiksi lääkärin vastaanotolla tai apteekissa lääkettä haettaessa, tai muun laillisen syyn perusteella.

Luvaton tietojen katselu on erittäin harvinaista. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa säätelevät vahvat eettiset normit, joihin jokainen ammattikuntaan kuuluva sitoutuu jo opiskeluvaiheessa.

Jos epäilet tietojen väärinkäytöstä, näin selvität, miten tietojasi on käsitelty terveydenhuollossa tai apteekissa:

Reseptitiedot

Kela antaa pyynnöstä tiedon siitä, ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katselleet Reseptikeskuksessa olevia reseptitietojasi. Pyyntö tehdään kirjallisesti. Pyyntöä varten on olemassa valmis lokitietopyyntölomake, joka on saatavilla apteekeista ja Kelan toimistoista sekä terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Jos lokitietojen perusteella epäilet tietojen väärinkäyttöä, niin ota yhteyttä sen terveydenhuollon toimintayksikön tai apteekin tietosuojavastaavaan, jossa tietojen käsittely on tapahtunut. 

Potilastiedot

Omakannassa voit seurata, mihin terveydenhuollon yksikköön tietojasi on luovutettu. Tarvittaessa voit pyytää selvityksen tietojesi käytöstä ja lokitiedot henkilöistä, jotka ovat katsoneet ja käsitelleet tietojasi siitä terveydenhuollon toimintayksiköstä, jossa tietoja on käsitelty. Kela ei saa antaa hoitotietojen lokitietoja potilaalle, vaan lain mukaan niiden antaminen on terveydenhuollon tehtävä.

Omakanta-palvelussa ei näy terveydenhuollon omassa potilastietojärjestelmässä tapahtuva potilastietojen käyttö. Nämä tiedot ovat saatavilla pyynnöstä kyseisestä terveydenhuollon toimintayksiköstä.

Myös ammattihenkilöiden turvallisuus on huomioitava

Tietoja käsitelleiden henkilöiden nimet eivät näy Omakanta-palvelussa terveydenhuollon ammattilaisten yksityisyydensuojan takia. Ammattihenkilöiden oikeudet ja suojaaminen on aina huomioitava myös lokitietojen luovuttamisessa. Lokitietoja ei luovuteta esimerkiksi, jos ammattihenkilölle voi aiheutua vaara tietojen luovutuksen takia.

Tietosuojaa pitää tarkastella sekä potilaan että ammattihenkilöiden näkökulmasta. Asiaa määritellään henkilötietolaissa, reseptilaissa ja asiakastietolaissa.

Lisätietoja

Kanta-palvelujen tietosuoja ja tietoturva – vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin