Sisältöjulkaisija

Malta vielä hetki ja muista: Alaikäisen lapsen huoltaja voi edelleen hoitaa apteekissa ja terveydenhuollossa kaikkia lapsensa resepteihin tai terveysasioihin liittyviä asioita

Tiedote Kirjoitettu 21.11.2017 Kaikki tiedotteet

Viime viikkoina on runsaasti keskusteltu eri kanavissa Omakannassa olevista ikärajoista lasten tietojen näkymisessä vanhemmille ja huoltajille.

Tällä hetkellä huoltaja näkee Omakannasta alle 10-vuotiaiden lasten tiedot. Potilaslaki säätelee vanhempien oikeutta saada alaikäisen tiedot siten, että samalla varmistetaan alaikäisen oikeus itsenäiseen ja luottamukselliseen asiointiin terveydenhuollossa.     

Omakanta-palvelun 10 vuoden ikärajan taustalla on potilaslain säädös, jonka mukaan alaikäisellä on aina oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoonsa liittyviä tietojen luovuttaminen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, jos alaikäinen on ammattihenkilön arvion mukaan ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kypsä päättämään hoidostaan. 

Asiassa ovat vastakkain toisaalta huoltajan velvollisuus huolehtia lapsen hyvinvoinnista ja hänen kokemansa tarve saada lastaan koskevat potilastiedot ja toisaalta alaikäisen luottamussuhde hoitohenkilöstöön sekä hoidollinen ja tiedollinen itsemääräämisoikeus.

Ikärajan määrittelyn lähtökohtana pidettiin sosiaali- ja terveysministeriössä sitä, että tätä nuoremmat potilaat eivät pääsääntöisesti ole kypsiä päättämään hoidostaan eivätkä siten myöskään oikeutettuja kieltämään potilastietojensa antamista huoltajilleen. 10 vuoden ikärajaan päädyttiin laajan keskustelun jälkeen.

Samaan aikaan kun Omakanta-palvelun tiedot avattiin lokakuussa 2016 alle 10-vuotiaiden huoltajille, toteutettiin myös alle 18-vuotiaille mahdollisuus nähdä omat tietonsa Omakanta-palvelussa. Alaikäinen voi kirjautua Omakantaan täysi-ikäisen tapaan, jos hänellä on henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti. Alaikäinen voi kirjauduttuaan itse Omakantaan tarkastella tietojaan myös yhdessä vanhempiensa kanssa.

Sähköistä asiointia kehitetään yhteistyössä eri viranomaisten kanssa vaiheittain. Uusien ominaisuuksien, mukaan lukien alaikäisen puolesta asiointi, on toimittava kaikissa järjestelmissä ja potilaan oikeuksien ja lainsäädännön toteutuminen taattava.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa tietojärjestelmien toiminnalliset määrittelyt, joiden perusteella Kela ja potilastietojärjestelmien toimittajat toteuttavat tekniset ratkaisut. Muutokset terveydenhuollon tietojärjestelmiin pitää olla toteutettuna vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Omakanta avataan näiden muutosten käyttöönoton jälkeen kaikille huoltajille. Jatkossakin alaikäinen voi kuitenkin kieltää tietojen luovuttamisen, vaikka lähtökohtaisesti Omakannan tiedot ovat huoltajien luettavissa.

Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus huolehtia lapsensa terveysasioista. Huoltajien harmi siitä, että he eivät tällä hetkellä näe Omakannasta yli 10-vuotiaiden lastensa resepti- ja terveystietoja, on hyvin aiheellinen ja perusteltu. Muistutamme kuitenkin, että alaikäisen lapsen huoltaja voi hoitaa apteekissa ja terveydenhuollossa kaikkia lapsensa resepteihin tai terveysasioihin liittyviä asioita kuten ennenkin. Myös näissä tilanteissa terveydenhuollon ja apteekkien tulee varmistaa alaikäisen mahdollinen kielto.

Kanta-palveluja kehitetään jatkuvasti asiakaspalautteiden perusteella ja toisaalta muuttuvan lainsäädännön mukaiseksi. Kanta-palveluiden näyttämät potilastiedot kertyvät terveydenhuollon tietojärjestelmistä, joiden kehittäminen tulee tapahtua samaan aikaan ja yhtenäisesti.

Kanta-palvelut

STM
THL
Kela