Kanta-palvelujen asiakkuus

Kanta-palvelujen asiakkuus

Kanta-palvelujen asiakkaita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajat ja apteekit.

Terveydenhuollon palvelunantajien ja apteekkien osalta lainsäädäntö (laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007 ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007) velvoittaa Kanta-palvelujen käyttöön. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto on toistaiseksi vapaaehtoista sekä julkisille että yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille.

Kanta-palvelujen asiakkuus alkaa ensimmäisen Kanta-palvelun käyttöönoton yhteydessä, kun asiakkaan nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö(t) allekirjoittaa Kanta-palvelujen asiakkuuden sitoumuksen. Allekirjoituksellaan asiakas sitoutuu Kanta-palvelujen yleisiin toimitusehtoihin. Asiakkuus on voimassa sen ajan, kun Asiakkaalla on jokin Kanta-palvelu käytössään. Asiakkuuden tietoja ylläpidetään Kanta Ekstranetissä.

Käyttömaksut

Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksut peritään Kanta-palveluihin liittyneiltä palvelujen antajilta ja apteekeilta. 

Maksuilla katetaan Kelan Kanta-palvelujen tuottamisesta aiheutuvat käyttökustannukset ja Väestörekisterikeskuksen tuottamat varmennepalvelut. Kustannukset arvioidaan etukäteen ja maksut määräytyvät vuosittaisen arvion perusteella. Käyttömaksun suuruudesta säädetään vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista (809/2018 ja 1054/2019, pdf.).

Käyttömaksuista rahoitetaan Kanta-palveluille kohdennettavat tuotannossa olevien palvelujen kustannukset, asiantuntijapalvelu- ja henkilötyökustannukset sekä hallinnolliset yleiskustannukset. Tuotannossa oleviin Kanta-palveluihin sisältyvät mm. Resepti, Lääketietokanta, Kelain, Potilastiedon arkisto ja Omakanta sekä niihin liittyvät asiakas- ja tukipalvelut.

Myös uusien tuotantoon tulevien palvelujen rahoitus otetaan huomioon maksuasetusvalmistelussa. Uusia palveluja ovat mm. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, Omakannan Omatietovaranto ja Terveydenhuollon todistusten välitys.

Käyttömaksu sisältää Resepti-palvelun ja Potilastiedon arkiston palvelut. Apteekeilta perittävä käyttömaksu sisältää vain Resepti-palvelun.

Kanta-palvelujen käyttömaksut vuonna 2020

 • Apteekeilta perittävä käyttömaksu on 0,048 € / toimitettu resepti. Käyttömaksuun eivät sisälly mitätöidyt lääketoimitukset.
 • Julkiselta terveydenhuollolta perittävä käyttömaksu on 2,196 € kutakin kunnan asukasta kohti.
 • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,371 € / laadittu lääkemääräys. Laadittu lääkemääräys tarkoittaa yhtä määrättyä lääkettä.
Toimija Laskutusjakso Eräpäivä
Apteekit 1.1.–30.6.2020  
1.7.–31.12.2020
30.09.2020
28.02.2021
Julkinen terveydenhuolto kahdessa tasasuuruisessa erässä    
kahdessa tasasuuruisessa erässä
30.03.2020
31.12.2020
Yksityinen terveydenhuolto 1.1.–30.6.2020
1.7.–31.12.2020
30.09.2020
28.02.2021

Kanta-palvelujen käyttömaksut vuonna 2019

 • Apteekeilta perittävä käyttömaksu on 0,043 € / toimitettu resepti. Käyttömaksuun eivät sisälly mitätöidyt lääketoimitukset.
 • Julkiselta terveydenhuollolta perittävä käyttömaksu on 1,684 € kutakin kunnan asukasta kohti.
 • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,272 € / laadittu lääkemääräys. Laadittu lääkemääräys tarkoittaa yhtä määrättyä lääkettä.
Toimija Laskutusjakso Eräpäivä
Apteekit 1.1.–30.6.2019  
1.7.–31.12.2019
30.09.2019
29.02.2020
Julkinen terveydenhuolto kahdessa tasasuuruisessa erässä    
kahdessa tasasuuruisessa erässä
30.03.2019
31.12.2019
Yksityinen terveydenhuolto 1.1.–30.6.2019
1.7.–31.12.2019
30.09.2019
29.02.2020

Kelaimen maksu

Lääkärin kirjoittaessa lääkemääräyksen ammattioikeutensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta Kelain-palvelun käytöstä ei peritä maksua. Kelain-palvelua saa käyttää vain ilman ansaintatarkoitusta tapahtuvaan satunnaiseen sähköisten lääkemääräysten kirjoittamiseen.

Oikaisuvaatimusohje

Jos apteekki, yksityinen terveydenhuollon palvelujen antaja, sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tai sen jäsenkunta katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, laskun saaja voi vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimusviranomainen on Kela.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä (laskun päivämäärä).

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • Oikaisua hakeva palvelujen antaja, yhteyshenkilö ja yhteystiedot
 • Lasku, johon vaaditaan muutosta
 • Muutos, joka laskuun vaaditaan tehtäväksi
 • Muutosvaatimuksen perusteet
 • Oikaisuvaatimuksessa täytyy olla organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan edustajan omakätinen allekirjoitus

Oikaisuvaatimus on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella: 

kanta@kanta.fi

tai

Kela, Kanta-palvelut
PL 450, 00056 Kela

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää sähköisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on lähetettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Lue lisää

Sivua päivitetty 08.11.2019

Asiakkuus-osion alasivut