Lääkkeen määrääminen

Lääkkeen määrääminen

Reseptillä voi määrätä mm. kaikkia Lääketietokannassa olevia valmisteita, hoitotarvikkeita ja apteekissa valmistettavia lääkkeitä. Resepti tallennetaan Reseptikeskukseen.

Kaikki lääkemääräykset tulee laatia sähköisinä. Paperilla määrätään kuitenkin 

 • Pro Auctore -lääkemääräykset
 • lääkkeelliset kaasut
 • potilas- tai laitoskohtaiset erityislupavalmisteet. 

Terveydenhuollossa potilaalle pitää kertoa reseptistä ja tehdä informoinnista merkintä potilastietojärjestelmään. Informointi annetaan joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisen palvelun välityksellä. Informointia ei tarvitse tehdä joka kerta, vaan yksi informointikerta riittää. Potilaalla on aina mahdollisuus saada informointi myös kirjallisena.   

Ennen lääkkeen määräämistä lääkärin kannattaa tarkistaa Reseptikeskuksesta potilaan voimassa olevat reseptit.  Tietojen katsominen edellyttää potilaan suullista suostumusta. Reseptikeskuksen tiedoista on nähtävissä myös reseptien toimitustiedot eli mitä valmistetta potilaalle on aikaisemmin apteekista toimitettu, milloin lääkettä on haettu viimeksi tai kuinka paljon aikaisemmasta reseptistä on vielä lääkettä noutamatta. 

Mitä voi määrätä

Reseptillä voi määrätä kaikkia Lääketietokannassa olevia valmisteita, kuten

 • myyntiluvallisia lääkevalmisteita (ml. huumausaineet ja PKV-lääkkeet)
 • määräaikaisia erityislupavalmisteita
 • korvattavia perusvoiteita
 • korvattavia kliinisiä ravintovalmisteita.

Reseptillä voi määrätä lääkettä myös

 • lääkeaineen nimellä (geneerinen määrääminen)
 • apteekissa valmistettavia lääkkeitä sekä
 • Lääketietokannan ulkopuolisia valmisteita. Tällaisia ovat esimerkiksi
  • hoitotarvikkeet
  • ei-korvattavat ravintolisät
  • ei-korvattavat perusvoiteet
  • sidetarpeet.

Lääkäri voi kirjoittaa reseptiin viestin apteekille. Lääkäri voi viestissä kirjoittaa lääkkeen toimittamiseen liittyvää tietoa, esimerkiksi lääkkeen saa toimittaa vasta tietyn päivämäärän jälkeen.

Resepti voidaan kirjoittaa nimellä ja syntymäajalla henkilölle, jolla ei ole henkilötunnusta. Tällainen resepti voidaan toimittaa apteekista ainoastaan potilasohjeella tai yhteenvedolla. 

Lääkäri voi kirjoittaa reseptin itselleen. Lääkkeenmääräämisoikeuden omaava sairaanhoitaja tai lääketieteen opiskelijat eivät voi kirjoittaa itselleen reseptiä.

Potilasohje

Resepti tallennetaan Reseptikeskukseen. Potilaalle annettava potilasohje tulostetaan samalla kertaa reseptien kirjoittamisen yhteydessä. 

Potilasohjetta ei tarvitse antaa, jos potilas ei ole lääkkeen määrääjän vastaanotolla lääkemääräystä laadittaessa. Potilasohjetta ei myöskään tarvitse antaa, jos sen antaminen ei ole teknisistä syistä mahdollista tai jos lääkemääräys on laadittu laitteella, jolla ei ole kiinteää sijaintia. 

Potilasohje on kuitenkin annettava aina silloin, jos lääkemääräys laaditaan nimellä ja syntymäajalla. Ilman potilasohjetta asiakas ei saa lääkettä apteekista.

Potilasohjeessa on mm. tiedot määrätyistä lääkkeistä sekä niiden annostusohjeet. Potilasohjeen voi tulostaa potilastietojärjestelmästä 12 tunnin ajan siitä, kun resepti on kirjoitettu. Sen voi tulostaa myös korjatuista ja uudistetuista resepteistä. Potilasohjeessa on viivakoodi, joka yksilöi reseptin ja nopeuttaa asiointia apteekissa.

Yhteenveto resepteistä 

Potilas voi pyytää yhteenvetotulosteen Reseptikeskuksessa olevista reseptitiedoistaan hoitopaikastaan tai apteekista. Yhteenvetoon voi tulostaa 

 • potilaan kaikki reseptit
 • tietyn ajanjakson aikana kirjoitetut reseptit tai 
 • kaikki ne reseptit, joissa on lääkettä saamatta.

Potilas voi tulostaa yhteenvedon resepteistään myös Omakannasta.

Jäljennös resepteistä ulkomaanmatkaa varten

Potilas voi pyytää ulkomaanmatkaa varten lääkkeen määrääjältä tai apteekista allekirjoitetun englanninkielisen yhteenvetotulosteen "Jäljennös resepteistä" Reseptikeskuksessa olevista reseptitiedoista. Sillä potilas voi tarvittaessa todistaa esim. tullissa, että hänellä on oikeus kuljettaa henkilökohtaisia lääkkeitä mukanaan. Jäljennös voidaan antaa vain toimitetuista resepteistä.

Sähköinen resepti ulkomailla

Sähköisellä reseptillä voi ostaa lääkkeitä myös niiden Euroopan maiden apteekeista, joissa on valmius toimittaa toisessa maassa määrättyjä sähköisiä reseptejä. Tällä hetkellä lääkkeitä voi ostaa Virosta ja Kroatiasta.

Ennen lääkkeen ostamista potilaan tulee käydä antamassa Omakanta-palvelussa suostumus siihen, että hänen reseptitietonsa voidaan luovuttaa toisen Euroopan maan apteekille.

Sähköisellä reseptillä ei voi ostaa ulkomailta

 • huumausaineita ja PKV-lääkkeitä
 • apteekissa valmistettavia lääkkeitä
 • itsehoitovalmisteita, jotka eivät ole lääkkeitä (esim. perusvoiteet, kliiniset ravintovalmisteet)
 • hoitotarvikkeita, ravintolisiä ja sidetarpeita
 • valmisteita, joita on määrätty tietylle ajalle (esim. lääkkeen kokonaismäärä on määrätty sanallisesti ”vuoden lääkemäärä”)
 • valmisteita, jotka voidaan toimittaa määräajoin uudelleen (esim. kuukauden välein. Reseptissä lukee tällöin iter semel, iter bis tai iter ter)
 • yhdistelmäpakkauksia eli pakkauksia, jotka sisältävät useita eri valmisteita
 • potilaskohtaisia erityislupavalmisteita
 • valmisteita, joihin liittyy lääkärinpalkkio ja joita ei ole vielä kertaakaan toimitettu Suomessa.

Ulkomailla tehdyt lääketoimitukset näkyvät reseptin tiedoissa samoin kuin Suomessa tehdyt toimitukset.  Jos toisen Euroopan maan apteekissa on toimitettu reseptistä poikkeavaa pakkauskoon yksikköä (esimerkiksi millilitraa ampullien sijasta), reseptiin jäljelle jäävä lääkemäärä nollautuu eikä lääkettä voi enää toimittaa. Resepti tulee tarvittaessa uudistaa.

Lääkemääräys ulkomailla tapahtuvaa lääkkeen ostoa varten

Lääkkeen määrääjä voi kirjoittaa reseptin nimeltään ”Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten”, jos lääkkeitä on tarve hankkia ulkomailla olon aikana muualta kuin Virosta tai Kroatiasta. Potilasohjeen sijasta lääkkeen määrääjä tulostaa tällöin englanninkielisen lääkemääräyksen. Lääkemääräyksellä ei voi ostaa lääkkeitä Suomesta. 

Ulkomailla tehdyt lääketoimitukset eivät tallennu reseptin tietoihin Reseptikeskukseen. 

Seuraavista lääkkeistä ei voi kirjoittaa Lääkemääräystä ulkomailla ostoa varten

 • huumausaineita sisältävät tai alkuperäisen lääkemääräyksen vaativat PKV-lääkkeet
 • apteekissa valmistettavat lääkkeet.

EU-maiden on tunnustettava toisissa jäsenmaissa annetut reseptit. Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta toisessa jäsenmaassa annettua reseptiä, jos se epäilee reseptin aitoutta tai asianmukaisuutta. Apteekki toimittaa lääkkeet oman maan lainsäädäntönsä mukaisesti.

Lue lisää

Sivua päivitetty 03.01.2020