Införande av Patientdataarkivet

Införande av Patientdataarkivet

Införandet av Patientdataarkivet är en process där man framskrider stegvis från förberedande uppgifter till ibruktagningsprovet. Användningen kan påbörjas efter ett framgångsrikt prov.

De finns skäl att reservera flera månader för Patientdataarkivets införandeprocess. Dess längd beror väsentligt på tjänstetillhandahållarens utgångssituation. Processen framskrider snabbare om tjänstetillhandahållaren redan använder ett Kanta-kompatibelt patientdatasystem, dvs. ett system med vilket Patientdataarkivet kan införas.

De centrala faserna och uppgifterna under införandeprocessen presenteras samlat i en separat fil Införandet av Patientdataarkivet som process (pdf).

En privat tjänstetillhandahållares anslutningsplikt

Om en privat tillhandahållare av tjänster inom hälso- och sjukvården använder ett elektroniskt patientdatasystem, ska den ansluta sig som användare av Patientdataarkivet. Förberedelser för införandet ska påbörjas så fort som möjligt.

Vid planeringen av införandet bör man vara i kontakt med systemleverantören. Leverantören vet vilka Kanta-färdigheter som det av tjänstetillhandahållaren använda patientdatasystemet har och kan hjälpa till exempel i bedömning av tidtabellen för införandet.

Stödet för införandet

Systemleverantörerna stöder tjänstetillhandahållarna inom hälso- och sjukvården i införandet av Patientdataarkivet enligt sin egen praxis. Man kan fråga närmare om stödet hos sin egen leverantör.

Nationellt stöd för införandet av Patientdataarkivet tillhandahålls av FPA och THL.

Nationellt och centraliserat stöd för införandet och anmälning

Införandet av Kanta-tjänsterna görs och stöds i ramarna för de fastställda införandeperioderna.

Detta innebär bland annat att när en tjänstetillhandahållare inom hälsovården har fattat beslut om införandet av Patientdataarkivet ska tjänstetillhandahållaren anmäla sig till införandeperioden.

Under perioden går tjänstetillhandahållaren framåt i införandeprocessen, dvs. sköter om genomgången av alla förberedande uppgifter och slutligen skickandet av anslutningsansökan och genomförandet av ibruktagningsprovet. Avsikten är att användningen av tjänsten ska inledas senast vid utgången av den perioden.

FPA ordnar centraliserat stöd för tjänstetillhandahållarna. Stöd erbjuds de tjänstetillhandahållare som anmält sig till införandeperioden.

Tjänstetillhandahållaren hänvisas att ta del av bl.a. videoupptagningarna genom vilka man går igenom de saker som ska beaktas vid införandet. FPA ordnar även årligen tre handledningstimmar som man kan delta i, om man vill ha förtydliganden i de saker som berättas genom upptagningarna.

Användningen av tjänsten kan inledas först när tjänstetillhandahållaren har behövlig kompetens och alla förberedande uppgifter har skötts. 

Förberedande uppgifter

Införandet av Patientdataarkivet förutsätter flera förberedande åtgärder av tillhandahållaren av tjänster.

Tillhandahållaren av tjänster ska bl.a. se till att

  • den håller på att införa Patientdataarkivet med ett Kanta-kompatibelt system
  • tjänstetillhandahålarens tillstånd och registreringsuppgifter är i skick
  • dataskyddet och kraven på informationssäkerhet har genomförts
  • personalen är insatt i de nationella verksamhetsmodellerna för Patientdataarkivet.

 

Åtgärder i Kanta Extranet

När man har tagit hand om de förberedande uppgifter som införandet förutsätter utför tjänstetillhandahållaren de administrativa åtgärderna i anslutning till införandet på Kanta-tjänsternas Extranet. Dessa måste utföras senast två veckor före det planerade ibruktagningsprovet.

På Extranet meddelar tjänstetillhandahållaren om införandet av Patientdataarkivet genom att fylla i de begärda kunduppgifterna och genom att godkänna servicebeskrivningen för Patientdataarkivet.

Om det är frågan om tjänstetillhandahållarens första införande av Kanta-tjänster, ska tjänstetillhandahållaren också godkänna Kanta-tjänsternas allmänna leveransvillkor och underteckna en förbindelse om att bli kund hos Kanta-tjänsterna.

Ibruktagningsprov

Ibruktagningsprovet görs innan man påbörjar användningen av Patientdataarkivet. Med detta säkerställs att tillhandahållaren av tjänster och det använda informationssystemet är färdiga för Kanta-tjänsternas produktionsanvändning och att arkivering av handlingar lyckas.

Tillhandahållaren av tjänster kommer överens om ibruktagningsprovet och dess tidpunkt med sin systemleverantör. Behövliga personresurser måste reserveras för provet, till exempel personen som utför provet, applikations- och datatrafikstödet, personen som har rollen som Kanta-arkivarie.

FPA deltar inte i provet och man behöver inte meddela FPA om det eller dess tidpunkt.

Ibruktagningsprovet utförs genom att göra ett testfall enligt anvisningarna vid en planerad tidpunkt. Provet görs med ett certifierat system i Kanta-tjänsternas produktionsmiljö. I ibruktagningsprovet behövs en testpersonbeteckning som fås av systemleverantören.

Om ett framgångsrikt ibruktagningsprov rapporteras till FPA

Tillhandahållaren av tjänster rapporterar till FPA om ett framgångsrikt ibruktagningsprov inom två vardagar efter utförandet av ibruktagningsprovet.

Ett framgångsrikt prov innebär att tillhandahållaren av tjänster har säkerställt att de handlingar som producerats i provet har lagrats ändamålsenligt i Patientdataarkivet och motsvarar uppgifterna i det lokala systemet.

Arkiveringen av handlingar kan säkerställas till exempel i Arkivariens användargränssnitt. Detta kan göras av en person som utsetts till arkivarie i Kanta-tjänsternas Extranet. Om kontrollen görs en anteckning i rapporten.

Användningen av tjänsten kan påbörjas efter ett framgångsrikt prov.

Mer information

kanta@kanta.fi

Sidan har uppdaterats 09.08.2022