Införande av Patientdataarkivet

Införande av Patientdataarkivet

Införandet av Patientdataarkivet är en process där man framskrider stegvis från förberedande uppgifter till ibruktagningsprovet. Användningen kan påbörjas efter ett framgångsrikt prov.

Patientdataarkivet är en tjänst där patientuppgifter inom hälso- och sjukvården sparas. Mer information om tjänsten:

Krav på patientdatasystemet

Före införandet ska en tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården hos sin systemleverantör försäkra sig om att det patientdatasystem som tjänstetillhandahållaren använder är kompatibelt med Kanta-systemet.

Processen för införande

Processen för införande gäller de tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som för första gången ansluter sig som användare till Patientdataarkivet.

De viktigaste stegen och uppgifterna i processen visas i presentationen:

Under processen för införande av Patientdataarkivet ska tjänstetillhandahållaren

  1. genomföra förberedelser
  2. läsa stödmaterialet för införandet
  3. vidta administrativa åtgärder i Kanta Extranätet
  4. genomföra ett ibruktagningsprov.

Om du står i beråd att utvidga användningen av Patientdataarkivet till nya funktioner eller datainnehåll, läs  anvisningarna om utvidgning av användningen.

Förberedelser

Införandet av Patientdataarkivet förutsätter flera förberedande åtgärder av tjänstetillhandahållaren. Tjänstetillhandahållaren ska bland annat se till att tillstånden och registeruppgifterna är i skick och att dataskydds- och informationssäkerhetskraven uppfylls.

Dessutom ska personalen få introduktion i de nationella verksamhetsmodellerna för Patientdataarkivet. I Kanta-webbskolan kan vårdpersonalen studera verksamhetsmodellerna i sin egen takt.

Stödet för införandet

Systemleverantörerna stöder tjänstetillhandahållarna inom hälso- och sjukvården i införandet av Patientdataarkivet. Kontakta din egen systemleverantör och fråga vilken typ av stöd de erbjuder.

Också FPA stöder tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården vid införandena genom att erbjuda utbildningsinspelningar och handledningstimmar. Om du behöver extra stöd från FPA kan du också anmäla dig till ett införande eller kontakta oss via e-post (kanta@kanta.fi).

Åtgärder på Kanta Extranätet

I slutet av processen för införande ska tjänstetillhandahållaren vidta administrativa åtgärder på Kanta Ekstranätet i anslutning till införandet.

På Extranätet fyller du i en ansökan om att bli användare av Patientdataarkivet där du

  • lämnar de administrativa och tekniska uppgifter som behövs när tjänsten ska användas
  • godkänner tjänstebeskrivningen för Patientdataarkivet
  • godkänner också de allmänna leveransvillkoren för Kanta-tjänsterna och undertecknar en förbindelse om kundrelation till Kanta-tjänsterna, om det är fråga om ditt första införande av en Kanta-tjänst.

Vidta de administrativa åtgärderna senast två veckor före det planerade ibruktagningsprovet. Observera att faktureringen av bruksavgifterna börjar det år då kundrelationen träder i kraft.

Ibruktagningsprov

Ibruktagningsprovet görs innan man börjar använda Patientdataarkivet. Med detta säkerställs att tillhandahållaren av tjänster och det informationssystem som används är färdiga för produktionsanvändning av Kanta-tjänsterna och att det är möjligt att arkivera handlingar.

Tillhandahållaren av tjänster kommer överens om ibruktagningsprovet och dess tidpunkt med sin systemleverantör. Behövliga personresurser måste reserveras för provet, till exempel den person som utför provet, applikations- och datatrafikstödet, den person som har uppgiften som Kanta-arkivarie. FPA deltar inte i provet och man behöver inte meddela FPA om provet eller dess tidpunkt.

Ibruktagningsprovet utförs enligt anvisningarna i form av ett testfall vid en planerad tidpunkt. Provet görs med ett certifierat system i Kanta-tjänsternas produktionsmiljö. I ibruktagningsprovet behövs en testpersonbeteckning som fås av systemleverantören.

Den som har uppgiften som Kanta-arkivarie försäkrar sig exempelvis med hjälp av Arkivariens användargränssnitt om att de handlingar som producerats vid provet har sparats korrekt i Patientdataarkivet och motsvarar de uppgifter som finns i det lokala patientdatasystemet.

Rapportera om ibruktagningsprovet till FPA

Tjänstetillhandahållaren skickar inom två vardagar efter provet en rapport till FPA om att ibruktagningsprovet genomförts med framgång.

Tjänstetillhandahållaren kan börja använda tjänsten efter ett framgångsrikt prov.

Sidan har uppdaterats 26.2.2024