Införande av Recepttjänsten

Införande av Recepttjänsten

Processen med att införa Recepttjänsten sker i etapper. Stöd och handledning erbjuds vid införandet.

Följande tjänstetillhandahållare kan införa Recepttjänsten

  • verksamhetsenheter för social- och hälsovård
  • självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården
  • apotek.

 

Läkare och tandläkare använder tjänsten Kelain när de gör upp recept i privat bruk utan förtjänstsyfte. Det är inte nödvändigt att ansluta sig till Recepttjänsten för att göra upp recept i privat bruk.

Förberedelser

Införandet av Recepttjänsten kräver en hel del förberedelser från tjänstetillhandahållarens och systemleverantörens sida.

Sidan Förberedelser innehåller en sammanställning av material som är avsett för tjänstetillhandahållare som inför Kanta-tjänster.

Stöd vid införandet

FPA och THL stöder social- och hälsovårdsaktörerna och apoteken vid införandet av Recepttjänsten.

Som stöd vid införandet erbjuds gemensamma handledningstimmar för införandena och verksamhetsmodellutbildningar för de enskilda tjänsterna.

Stöd från systemleverantören

Den som inför Recepttjänsten behöver inte anmäla sig till en införandeperiod, om systemleverantören står för allt stöd vid införandet. Då ska tjänstetillhandahållaren studera materialet om införandet självständigt. De nationella stödmötena är öppna och vid behov kan man delta i dem utöver det stöd som systemleverantören erbjuder.

Åtgärder i Kanta Extranätet

När de nödvändiga förberedelserna för införandet är klara, utför tjänstetillhandahållaren de administrativa åtgärderna i Kanta-tjänsternas Extranät i anslutning till införandet. Det här görs cirka två veckor före det planerade införandet.

Det första införandet

Om det är fråga om tjänstetillhandahållarens första införande av en Kanta-tjänst, godkänner tjänstetillhandahållaren de allmänna leveransvillkoren för Kanta-tjänsterna och signerar elektroniskt förbindelsen angående kundrelationen till Kanta-tjänsterna. Dessutom anmäler tjänstetillhandahållaren införandet av Recepttjänsten genom att fylla i kundinformationen och godkänna tjänstebeskrivningen för Recepttjänsten.

Utvidgning av användningen

Om tjänstetillhandahållaren redan använder en Kanta-tjänst, anmäler han införandet av Recepttjänsten genom att fylla i kundinformationen i anslutning till Recepttjänsten och godkänna tjänstebeskrivningen för Recepttjänsten.

Mottagning av begäranden om receptförnyelse

I Extranätet markerar tjänstetillhandahållaren om han tar i bruk tjänsten Begäran om receptförnyelse. Det här innebär att ta emot begäran om receptförnyelse från apoteken och från personkunder som skickar dem från Mina Kanta-sidor. Observera att också andra än tjänstetillhandahållarens egna patienter kan begära receptförnyelse via apoteket och Mina Kanta-sidor.

Om tjänstetillhandahållaren tar i bruk tjänsten Begäran om receptförnyelse, ska han anmäla enheten som tar emot begäranden om receptförnyelse till THL:s Kodtjänst enligt nedanstående anvisning.

Tjänsten Begäran om receptförnyelse kan också tas i bruk senare genom att man anmäler om saken till Kanta-tjänsten och till THL:s Kodtjänst.

När ett nytt apotek grundas

Om det är fråga om att grunda ett nytt apotek, skickar den blivande apotekaren anslutningsblanketterna till Kanta-tjänsten cirka tre veckor innan det nya apoteket öppnas.

Att börja använda tjänsten för produktion

Tjänsten kan börja användas för produktion så fort tjänstetillhandahållaren har fått meddelande om att han godkänts för Recepttjänsten. Meddelandet skickas via e-post till den administrativa kontaktperson och den administrativa adress som kunden meddelat.

Kontroll av beredskapen för produktion

Tjänstetillhandahållaren kan om han så vill kontrollera beredskapen för produktion i samarbete med systemleverantören, innan användningen för produktion inleds. På så sätt säkerställer man att tjänstetillhandahållaren har teknisk beredskap för att börja använda Recepttjänsten.

Beredskapen för produktion kontrolleras med ett certifierat system i Kanta-tjänsternas produktionsmiljö. Den testpersonbeteckning som behövs vid kontroll av beredskapen för produktion beviljas av FPA och skickas till informationssystemleverantören, som sköter distributionen av dem till sina kunder. Testpersonbeteckningen får inte användas till något annat ändamål.

Förutsättningarna för kontroll av beredskapen för produktion är att:

  • kunden har godkänts som användare av Recepttjänsten och fått meddelande om saken via e-post
  • man har kommit överens om saken med systemleverantören
  • man har kommit överens om saken med de nödvändiga personalresurserna och samarbetspartnerna (läkaren eller tandläkaren som utför provet, applikations- och IT-supporten, apoteket).

Användningen för produktion kan inledas när tjänstetillhandahållarens ansvarsperson anser att det vid kontrollen av beredskapen för produktion inte har framkommit någonting som hindrar att det elektroniska receptet används för produktion. Kontrollen av beredskapen för produktion rapporteras inte till FPA.

Material för kontroll av beredskapen för produktion

När krävs ibruktagningsprov och rapportering till FPA

Ibruktagningsprov – som är mer omfattande än kontroll av beredskapen för produktion – och rapportering till FPA krävs bl.a. när en systemleverantör tar i bruk ett nytt certifierat receptförskrivningssystem för första gången, eller i något annat fall där FPA kräver det. Kontroll av beredskapen för produktion är tillräcklig t.ex. i situationer där tjänstetillhandahållaren övergår från ett certifierat system till ett annat.

Lue lisää