Införande av Recepttjänsten

Införande av Recepttjänsten

Processen med att införa Recepttjänsten sker i etapper. Stöd och handledning erbjuds vid införandet.

Med hjälp av recepttjänsten kan recept utfärdas och expedieras elektroniskt. Mer information om tjänsten:

Receptjänsten kan tas i bruk av

 • verksamhetsenheter för social- och hälsovård
 • tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården
 • apotekare
 • sjukhusapotek.

Om en läkare eller tandläkare utfärdar ett recept för privat bruk och utan förtjänstsyfte, gör hen det med hjälp av Kelain-tjänsten. Det är inte nödvändigt att ansluta sig till Recepttjänsten för att göra upp recept i privat bruk.

Krav på informationssystemet

Innan Recepttjänsten tas i bruk kontrollerar tjänsteleverantören med sin systemleverantör att det patient- eller apoteksdatasystem som används är kompatibelt med Kanta.

Införandeprocessen

Under processen för att ta i bruk Recepttjänsten ska tjänsteleverantören

 1. utföra förberedande uppgifter inför ibruktagandet
 2. bekanta sig med stödmaterialet för ibruktagandet
 3. utföra administrativa åtgärder i Kanta Extranet
 4. om så önskas utföra säkerställandet av produktionsanvändningen innan tjänsten börjar användas.

Förberedelser

Införandet av Recepttjänsten kräver en hel del förberedelser från tjänstetillhandahållarens och systemleverantörens sida. Tjänsteleverantören väljer till exempel en lämplig anslutningsmodell (direktanslutning eller gemensam anslutning).

Stöd vid införandet

Datasystemleverantörerna stöder tjänsteleverantörerna i ibruktagandet av Recepttjänsten. Kontakta din egen systemleverantör och fråga hurdant stöd de erbjuder.

Även FPA stöder tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster i ibruktagandet genom att erbjuda utbildningsinspelningar och handledningstimmar för ibruktagarna. Om du behöver extra stöd från FPA kan du kontakta oss per e-post (kanta@kanta.fi).

Åtgärder i Kanta Extranätet

Under processen för att ta i bruk Recepttjänsten ska tjänsteleverantören utföra de administrativa åtgärderna i Kanta Extranät som behövs för ibruktagandet:

 1. Fyll i ansökan som användare av Recepttjänsten, där du meddelar de administrativa och tekniska uppgifter som behövs för användningen av tjänsten.
 2. Godkänn servicebeskrivningen för Recepttjänsten.
 3. Om du tar i bruk Kanta-tjänsten för första gången godkänner du också de allmänna leveransvillkoren för Kanta-tjänsterna och undertecknar en förbindelse om kundrelation till Kanta-tjänsterna.

Utför de administrativa åtgärderna cirka tre veckor innan det planerade ibruktagandet.

Du kan börja använda tjänsten för produktion genast efter att du har fått ett meddelande om godkännande i Recepttjänsten. Vi skickar meddelandet per e-post till den administrativa kontaktperson och adress som du angett i Extranät.

Att ta emot begäran om receptförnyelse

I Kanta Extranet väljer du om du utöver Recepttjänsten även tar i bruk tjänsten för begäran om receptförnyelse. Det här innebär att ta emot begäran om receptförnyelse från apoteken och från personkunder som skickar dem från MittKanta. Observera att också andra än tjänstetillhandahållarens egna patienter kan begära receptförnyelse via apoteket och MittKanta.

Om du tar i bruk tjänsten för förnyelsebegäran ska du anmäla den enhet som tar emot förnyelsebegäran till THL:s Kodtjänst enligt anvisningarna nedan.

Tjänsten Begäran om receptförnyelse kan också tas i bruk senare genom att man anmäler om saken till Kanta-tjänsten och till THL:s Kodtjänst.

​​​​​​En ny apotekare eller grundandet av ett nytt apotek

Om du grundar ett nytt apotek eller som ny apotekare tar i besittning ett befintligt apotek ska du se anvisningarna på sidan Förändringssituationer på apoteken.

Kontroll av beredskapen för produktion

Tjänstetillhandahållaren kan om han så vill kontrollera beredskapen för produktion i samarbete med systemleverantören, innan användningen för produktion inleds. På så sätt säkerställer man att tjänstetillhandahållaren har teknisk beredskap för att börja använda Recepttjänsten.

Beredskapen för produktion kontrolleras med ett certifierat system i Kanta-tjänsternas produktionsmiljö. FPA skickar testpersonbeteckningen som behövs för att säkerställa produktionsberedskapen till datasystemleverantören, som delar ut den till sin kund. Testpersonbeteckningen får inte användas till något annat ändamål.

Det är möjligt att säkerställa produktionsberedskapen efter att

 • kunden har godkänts som användare av Recepttjänsten och fått meddelande om saken via e-post
 • man har kommit överens om saken med systemleverantören
 • man har kommit överens om saken med de nödvändiga personalresurserna och samarbetspartnerna (läkaren eller tandläkaren som utför provet, applikations- och IT-supporten, apoteket).

Användningen för produktion kan inledas när tjänstetillhandahållarens ansvarsperson anser att det vid kontrollen av beredskapen för produktion inte har framkommit någonting som hindrar att det elektroniska receptet används för produktion. Kontrollen av beredskapen för produktion rapporteras inte till FPA.

När krävs ibruktagningsprov och rapportering till FPA

Ibruktagningsprov – som är mer omfattande än kontroll av beredskapen för produktion – och rapportering till FPA krävs bl.a. när en systemleverantör tar i bruk ett nytt certifierat receptförskrivningssystem för första gången, eller i något annat fall där FPA kräver det. Kontroll av beredskapen för produktion är tillräcklig t.ex. i situationer där tjänstetillhandahållaren övergår från ett certifierat system till ett annat.