Klientdataarkivet för socialvården

Klientdataarkivet för socialvården

Klientdataarkivet för socialvården är en tjänst som ger möjlighet till aktiv användning och informationssäker förvaring av elektroniska klientuppgifter inom socialvården.

Klientuppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna

  • förvaras på ett informationssäkert sätt
  • är lättillgängliga för yrkesutbildade personer inom socialvården
  • kan lämnas ut också till andra tjänstetillhandahållare inom socialvården än den som arkiverat uppgifterna, om klienten har gett tillstånd för detta
  • lagras i enhetlig form, vilket möjliggör till exempel kvalitetsbedömning av tjänsten
  • kan ses av klienten via tjänsten MittKanta, varvid klienten bättre kan delta i skötseln av sina ärenden.

I Klientdataarkivet för socialvården kan endast klientuppgifter inom socialvården sparas. Det är ännu inte möjligt att lagra patientuppgifter som uppkommit inom socialvården i Kanta-tjänsterna.

Funktioner i Klientdataarkivet för socialvården

Funktionerna i Klientdataarkivet för socialvården utvecklas i etapper. Genom att införa funktionerna enligt den senaste fasen får tjänstetillhandahållaren bäst nytta av arkivet.

Funktioner som är förenliga med anslutningsskyldigheten enligt kunduppgiftslagen

Med hjälp av de nya funktionerna i Klientdataarkivet för socialvården uppfyller tjänstetillhandahållare inom socialvården kraven i kunduppgiftslagen. Funktioner enligt anslutningsskyldigheten är

Tjänstetillhandahållare inom socialvården kan införa de nya egenskaperna etappvis från och med 2023 efter hand som de ändringar som behövs har gjorts i klientdatasystemen. Offentliga aktörer och privata aktörer som verkar för deras räkning ska införa funktionerna i enlighet med anslutningsskyldigheten senast den 1 september 2024.

Funktionerna enligt fas 2 av arkivet förbättrar uppgifternas tillgänglighet

Funktionerna enligt fas 2 av Klientdataarkivet för socialvården är

Tjänstetillhandahållare inom socialvården har kunnat införa funktioner enligt fas 2 sedan 2020, om deras klientdatasystem stöder de egenskaperna.

Kunduppgiftslagen ålägger aktörer inom socialvården att ansluta sig till Kanta

Kunduppgiftslagen som trädde i kraft 2021 utvidgar användningen av Kanta-tjänsterna inom socialvården. Offentliga och privata tjänstetillhandahållare inom socialvården inför Kanta-tjänsterna inom ramen för de övergångstider som anges i lagen. Övergångstiden löper antingen till september 2024 eller till januari 2026.

Uppgifter från socialvården till MittKanta

I fortsättningen ser klienten i MittKanta de uppgifter om honom eller henne som har lagrats i Klientdataarkivet för socialvården.

I MittKanta kan klienten

  • enkelt följa behandlingen av sina ärenden
  • ta del av socialvårdshandlingar som har upprättats om honom eller henne och som klienten med stöd av lagstiftningen har rätt att se
  • granska uppgifterna om när ett klientförhållande har inletts och om den egna kontaktpersonen

I 2023 blir det möjligt att visa klientuppgifter inom socialvården i MittKanta. I praktiken börjar uppgifterna visas stegvis efter hand som tjänstetillhandahållarna inom socialvården har gjort de ändringar som behövs i sina klientdatasystem. I MittKanta är det endast möjligt att visa handlingar som har lagrats i arkivet enligt fas 2 eller en senare fas.

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för uppgifterna i arkivet

Uppgifter som sparats i Klientdataarkivet för socialvården tillhör den personuppgiftsansvarige i vars register de sparas. Klientuppgifter som uppkommer inom socialservice ska sparas direkt i vederbörande register i Klientdataarkivet för socialvården. Varje personuppgiftsansvarig ansvarar själv för innehållet i sitt register och för att innehållet är korrekt.

När en offentlig serviceanordnare är personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för klientuppgifter inom den offentliga socialvården är den behöriga myndighet som ansvarar för ordnandet av servicen. Den offentliga serviceanordnaren är personuppgiftsansvarig också då klienten anlitar privat socialvård till exempel med servicesedel.

När en privat tjänstetillhandahållare är personuppgiftsansvarig

En privat tjänstetillhandahållare kan fungera som personuppgiftsansvarig endast när det är fråga om socialservice som genomförs privat och som grundar sig på ett avtal mellan tjänstetillhandahållaren och klienten och som klienten själv betalar.

Alla privata tjänstetillhandahållare måste ha gällande behöriga tillstånd eller anmälningar om att de är verksamma som tjänstetillhandahållare inom socialvården.

Informationssäkerhet och utlämnande av uppgifter

Klientuppgifter inom socialvården får läsas och användas endast då uppgifterna behövs för att sköta en klients ärende. När någon läser uppgifter i Klientdataarkivet för socialvården lämnar den alltid elektroniska spår. Med hjälp av logguppgifter kan man övervaka att uppgifterna används i enlighet med lag.  

​​​​​​Utlämnande av uppgifter inom socialvården

Uppgifter som sparats i Klientdataarkivet för socialvården är alltid tillgängliga för den personuppgiftsansvarige som sparat uppgifterna. Om klientuppgifter söks i en annan personuppgiftsansvarigs register inom socialvården är det fråga om utlämnande av uppgifter, vilket kräver klientens tillstånd för utlämnande.

Kunduppgiftslagen gör det möjligt att lämna ut uppgifter mellan personuppgiftsansvariga inom socialvården från och med den 1 januari 2023.

Gemensamma verksamhetssätt och dokumentation

Tillhandahållare av social- och hälsotjänster som använder Kanta-tjänsterna följer enhetliga nationella verksamhetsmodeller och verksamhetssätt. Hit hör bl.a. enhetliga dokumentationsrutiner, följande av en plan för egenkontroll i den dagliga verksamheten, principer för användning och utlämning av uppgifter samt säkerställande av Kanta-tjänsternas funktion i förändringssituationer.

Aktuellt att införa Klientdataarkivet för socialvården?

Studera materialet som rör införandet.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 6.9.2023