Kysely- ja välityspalvelu

Kysely- ja välityspalvelu

Kysely- ja välityspalvelun avulla myös terveydenhuollon ulkopuoliset organisaatiot voivat hyödyntää Potilastiedon arkistoon tallennettujen todistusten ja lausuntojen tietoja.

Kysely- ja välityspalvelu muodostaa osan palvelukokonaisuudesta, jossa terveydenhuollossa laaditut todistukset ja lausunnot tallennetaan Potilastiedon arkistoon. Silloin näiden tiedot on mahdollista toimittaa niille terveydenhuollon ulkopuolisille tahoille, jotka tarvitsevat tietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.

Monen toimijan kokonaisuus

Jotta terveydenhuollon ulkopuoliset toimijat voivat saada todistusten ja lausuntojen tietoja käyttöönsä , täytyy tietojärjestelmissä olla tietyt tekniset valmiudet. Valmiudet tulee olla sekä Kysely- ja välityspalveluun liittyvillä terveydenhuollon ulkopuolisilla organisaatioilla että todistuksia tallentavilla terveydenhuollon organisaatioilla. 

Terveydenhuollon organisaation käyttämässä potilastietojärjestelmässä tulee olla mahdollisuus tallentaa todistus tai lausunto tietyssä rakenteisessa muodossa Potilastiedon arkistoon. Lisäksi on oltava mahdollisuus todistuksen tai lausunnon välittämiseen, mikäli kyseessä on välitettävä todistus/lausunto.

Kysely- ja välityspalvelun hyödyt

Tietojen välittyminen sähköisesti ja automaattisesti tuo hyötyjä sekä asiakkaille että ammattilaisille. Tiedon siirto on turvallista, helppoa ja nopeaa. Todistuksia ei tarvitse enää tulostaa eikä postittaa, jolloin vältytään papereiden käsittelyltä, ja palveluprosessit ja käsittelyajat nopeutuvat.

Palvelun käyttäjät

Kysely- ja välityspalvelua käyttäviä asiakkaita ovat tällä hetkellä Kela sekä liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Todistustietojen välittäminen Kelalle tuli mahdolliseksi jo 2015. Traficom liittyi palvelun käyttäjäksi 2018.

Palvelun käyttö laajenee lähitulevaisuudessa, jolloin myös muiden viranomaistahojen on mahdollista päästä hyödyntämään todistusten ja lausuntojen tietoja sähköisesti Kanta-palvelujen avulla.

Kyselypalvelu

Kysely- ja välityspalvelun kyselytoiminnallisuutta hyödynnetään Traficomissa.

Se tarvitsee usein asioiden käsittelemiseksi asiakkaan lääkärinlausunnon tietoja. Kyselytoiminnallisuuden avulla Traficom saa lausunnon tiedot sähköisesti suoraan Kanta-palveluista, jolloin asiakkaan ei tarvitse toimittaa lausuntoa paperisena.

Lausuntojen hyödyntäminen Traficomissa

Traficomilla on käytössä sähköinen asiointipalvelu, jossa asiakas voi hoitaa useita ajolupiin liittyviä asioita.

Jos ajoluvan käsittely edellyttää lääkärinlausunnon tietoja, asiakas voi hoitaa asiansa sähköisesti, mikäli hyväksyy Traficomin sähköisessä palvelussa lääkärinlausunnon tiedot haettavaksi Kanta-palveluista. 

Asiointipalvelu voi hakea tiedot sähköisesti, jos terveydenhuollon organisaatio on tallentanut ajokykyä koskevan lausunnon (F122) Potilastiedon arkistoon.

Virasto voi saada tietoonsa vain määrätyt todistukset ja lausunnot. Muihin Potilastiedon arkiston tietoihin ei Traficomin kyselypalvelun kautta ole mahdollista päästä.

Todistustietojen kysely edellyttää asiakkaan antamaa tapauskohtaista suostumusta. Kanta-palveluihin tallennetut luovutuskiellot eivät vaikuta tietojen kyselyyn.

Jos lausunnon tietojen sähköinen haku ei ole mahdollista, asiakkaan tulee hoitaa asia muulla tavoin ja osoittaa ajoterveysvaatimusten täyttyminen perinteiseen tapaan terveydenhuollosta saadulla paperisella lääkärinlausunnolla.

Välityspalvelu

Välitystoiminnallisuuden avulla terveydenhuollon todistusten ja lausuntojen tietoja voidaan tällä hetkellä välittää Kelaan. 

Seuraavia todistuksia ja lausuntoja on tällä hetkellä mahdollista välittää Kelaan 

  • SV 6 Lääkärintodistus A sairauspäivärahaa varten
  • SV 7 Lääkärinlausunto B
  • SV 10 Lääkärintodistus D lapsen erityishoitorahaa varten
  • SV 97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta
  • SV 75 Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta
  • SV 67 Todistus matkakorvausta varten.

Toiminta asiakkaan suostumuksella

Todistuksen välittäminen edellyttää, että asiakas antaa kullakin kerralla välittämiseen erillisen suostumuksensa. Kanta-palveluihin tallennetut luovutuskiellot eivät vaikuta todistusten ja lausuntojen tietojen välittämiseen terveydenhuollon ulkopuoliselle taholle.

Sivua päivitetty 28.04.2020