Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt

Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt

Tältä sivulta löytyvät toiminnalliset, tietosisältö- ja rajapintamäärittelyt, joita hyödynnetään tarkemmissa Potilastiedon arkiston sovellusaluekohtaisissa määrittelyissä. Sivu on saatavilla vain suomeksi.

Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt toimivat tarkempien määrittelyjen pohjatietoina. Tarkemmat sovellusaluekohtaiset määrittelyt löytyvät sovellusaluekohtaisilta sivuilta.

Potilastiedon arkiston sovellusalueiden määrittelyjen lisäksi Potilastiedon arkiston yhteisenä määrittelytaustana toimivat Kanta-palvelujen Yhteiset määrittelyt.

Tämä sivu on vain suomeksi, koska Potilastiedon arkiston määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Taulukko: sovellusalueiden yhteiset määrittelyt
Tieto Määrittely Kuvaus
Toiminnallisuus

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille ja
liite 1 Merkintöjen rakenne ja kuvailutiedote

Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä

Liite 3 Lähetteen ja hoitopalautteen arkistointipisteet

Liite 5 Vaatimukset potilastietojärjestelmien käyttölokeille

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille dokumentti kuvaa vaatimukset terveydenhuollon tietojärjestelmille.

Toiminnallisuus Poistuneet määrittelyt Vanhentunut Käyttötapaukset - Potilastietojärjestelmät määrittely löytyy Poistuneista määrittelyistä
Toiminnallisuus Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -dokumentin yleinen osuus kuvaa tiedonhallintapalvelun ja  siihen  liittyvien tietojärjestelmäpalveluiden toteuttamiseen ja sen  toiminnallisuuteen  liittyviä  yleisiä  periaatteita ja rajauksia.  Dokumentin tarkemmissa tietosisältökohtaisissa osuuksissa käydään läpi keskeisten terveystietojen tietosisällöt ja toiminnalliset vaatimukset.
Toiminnallisuus Potilastiedon arkisto: rajapintakäyttötapaukset arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä Potilastiedon arkisto: rajapintakäyttötapaukset arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä -dokumentissa kuvataan potilastietoa käsittelevän järjestelmän ja Potilastiedon arkiston väliset rajapintakäyttötapaukset tietojen arkistointiin Potilastiedon arkistoon sekä tietojen hakemiseen Potilastiedon arkistosta.
Rajapinta Potilastiedon arkiston Medical Records-sanomat Potilastiedon arkiston HL7 V3 Medical Records-sanomat dokumentissa kuvataan, kuinka terveyden- ja sairaanhoidon tiedot siirretään Potilastiedon arkistoon ja kuinka niiden käyttäminen ja luovutus (haut) tapahtuvat.
Rajapinta Potilastiedon arkiston CDA R2 Header Potilastiedon arkiston HL7 CDA R2 Header -dokumentti määrittelee Potilastiedon arkistoon tallennettavien CDA R2 asiakirjojen kuvailu- eli metatietojen teknisen rakenteen. Huom. tämä dokumentti kuvaa kuvailutiedot yleisellä tasolla, asiakirjakohtaiset määrittelyt tietojen pakollisuuksineen löytyvät Potilastiedon arkiston asiakirjojen kuvailutiedot dokumentaatiosta.
Rajapinta

Potilastiedon arkiston asiakirjojen kuvailutiedot

Potilastiedon arkiston asiakirjojen kuvailutiedot -dokumentti määrittelee Potilastiedon arkistoon tallennettavien CDA R2 asiakirjojen kuvailutietojen pakollisuudet asiakirjakohtaisesti.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet dokumentissa kuvataan CDA R2 asiakirjan tekninen rakenne, Suomessa käytettävä kertomuksen CDA R2 rakenne sekä yleiset rakenteet lomakkeille. Dokumentissa on kuvattu myös tarkempia tietosisältöjä, niihin viitataan tältä sivulta tarkemmista keskeisten terveystietojen tietosisältö kohdista.

Rajapinta Potilastiedon arkiston esimerkkiasiakirjat ja -sanomat Potilastiedon arkiston CDA R2 asiakirjoista ja Medical Records sanomista on muodostettu XML-muotoiset esimerkit ja ne ovat ladattavissa yhtenä zip-pakettina.

Lisätietoja:

Sivua päivitetty 14.11.2023