Patientdataarkivet

Patientdataarkivet

Patientdataarkivet är en riksomfattande informationssystemtjänst där elektroniska patientuppgifter som uppkommit inom hälso- och sjukvården arkiveras. I arkivet är uppgifterna i säkert förvar och lätt tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonalen.

Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv samlar alla uppgifter som uppkommit vid kundens vård på ett och samma ställe. Patientuppgifter som sparats i arkivet  

  • förvaras på ett informationssäkert sätt
  • är lättillgängliga i uppdaterad form som stöd för hälso- och sjukvårdspersonalen
  • kan också lämnas ut till andra tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården när kunden har gett tillstånd till det
  • är i tekniskt enhetlig form, vilket ger möjlighet att läsa uppgifterna i olika system
  • kan ses av kunden via tjänsten Mina Kanta-sidor, så att kunden kan delta i sin vård bättre.

Kunduppgiftslagen förpliktar offentliga och privata tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster att ansluta sig som användare av Patientdataarkivet, om de använder ett elektroniskt patientdatasystem.

Funktioner i Patientdataarkivet

När en tjänstetillhandahållare har börjat använda Patientdataarkivet, kan han utvidga användningen till olika funktioner och tilläggstjänster.

Informationssäkerhet och utlämnande av uppgifter

Uppgifter som sparats i Patientdataarkivet förvaras på ett informationssäkert sätt den tid som föreskrivs i lag. All dataöverföring mellan hälso- och sjukvården och Patientdataarkivet sker i krypterad form.

Logguppgifter möjliggör övervakning

Hälso- och sjukvårdspersonal får läsa och använda patientuppgifter endast då uppgifterna behövs för att ge kunden vård. Hälso- och sjukvården administrerar vem som har rätt att behandla patientuppgifter i informationssystemen. Yrkesutbildade personer som behandlar uppgifter ska identifiera sig med yrkeskort för hälso- och sjukvården.

När någon läser uppgifter i Patientdataarkivet lämnar den alltid elektroniska spår. I logguppgifterna går det att se vem som har behandlat uppgifterna. Med hjälp av dem kan man övervaka att uppgifterna används i enlighet med lag.

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att uppgifterna är korrekta

Personuppgiftsansvarig för patientuppgifterna är den tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som har producerat uppgifterna och sparat dem i Patientdataarkivet. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att de patientuppgifter han producerat är korrekta och för att felaktiga uppgifter rättas.

Vid organisationsförändringar ska den personuppgiftsansvarige se till att uppgifterna om personuppgiftsansvarig för de arkiverade uppgifterna ändras så att de motsvarar den nya situationen.

I vissa fall är både tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården och FPA personuppgiftsansvariga. Gemensamt personuppgiftsansvar gäller utlämningsloggar som uppkommer inom hälso- och sjukvården samt Informationshanteringstjänsten och Viljeyttringstjänsten.

Utlämnande av uppgifter

Patientuppgifter som sparats i Patientdataarkivet är alltid tillgängliga för den personuppgiftsansvarige som sparat dem. Om patientuppgifter hämtas från en annan personuppgiftsansvarigs register inom hälso- och sjukvården är det fråga om utlämnande av uppgifter, och till det behövs kundens tillstånd för utlämnande.

Tillstånd för utlämnande och förbud sparas i Viljeyttringstjänsten, som införs automatiskt samtidigt med Patientdataarkivet.

Informationshanteringstjänsten

Den riksomfattande Informationshanteringstjänsten upprätthålls som en del av arkivtjänsten. Informationshanteringstjänsten sammanställer ur journalhandlingar de patientuppgifter som är centrala för att tillhandahålla hälso- och sjukvård och skapar sammanställningar av dem för tjänstetillhandahållare som genomför patientens vård.

I Informationshanteringstjänsten administreras också handlingar som ska upprätthållas, så som hälso- och vårdplaner.

Verksamhetsmodeller och registrering

Tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster som använder Kanta-tjänsterna följer enhetliga nationella verksamhetsmodeller. Hit hör bl.a. enhetliga dokumentationsrutiner, följande av en informationssäkerhetsplan i den dagliga verksamheten, principer för användning och utlämnande av uppgifter samt säkerställande av Kanta-tjänsternas funktion i förändringssituationer.

Enhetliga verksamhetssätt och tekniskt enhetlig lagring av uppgifter i Patientdataarkivet ger möjlighet att utnyttja uppgifterna i kundens vårdkedja över gränserna mellan olika verksamhetsenheter.

Aktuellt att införa Patientdataarkivet?

Studera materialet som rör införandet.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 21.12.2021