Patientdataarkivet

Patientdataarkivet

Patientdataarkivet är ett datasystem för aktiv användning inom hälso- och sjukvården och som används i patientdatasystemet. Arkivet gör det möjligt att centraliserat arkivera elektroniska patientuppgifter och att långtidsförvara uppgifterna.

Arkivet har en central roll i förmedlingen av uppgifter mellan tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster. Medborgarna ser de uppgifter som registrerats inom hälso- och sjukvården via Mina Kanta-sidor. Patientuppgifterna lagras i tekniskt samstämmig form, vilket gör det möjligt att föra över data mellan systemen och underlättar åtkomsten till uppgifter vid de verksamhetsenheter som deltar i vården av patienten.

Informationshanteringstjänst

Som en del av arkiveringstjänsten erbjuds en riksomfattande tjänst för hantering av patientuppgifter. I informationshanteringstjänsten antecknas patientens samtycke till att uppgifter lämnas ut samt eventuella förbud mot utlämnande av uppgifter samt återkallande av samtycke och förbud mot utlämnande av uppgifter. I tjänsten lagras dessutom en uppgift om att patienten informerats om de riksomfattande informationssystemtjänsterna (Kanta-tjänsterna).

I informationshanteringstjänsten lagras uppgifter som är av betydelse för vården av patienten, såsom vårdtestamente eller patientens inställning till organdonation för vård av en annan person. Genom tjänsten får verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården dessutom åtkomst till de centrala hälsouppgifter om patienten.

Registeransvarig

Den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård som fört in uppgifter i det riksomfattande Patientdataarkivet är registeransvarig för de uppgifter som enheten producerat. FPA är registeransvarig för dokument som gäller samtyckeshantering samt viljeyttringar. Vid organisationsförändringar ska den registeransvariga se till att uppgifterna om vem som är registeransvarig för arkiverade uppgifter ändras i överensstämmelse med den nya situationen.

Utlämnande av uppgifter ur det elektroniska patientdataarkivet kräver patientens samtycke

Patientuppgifter som lagrats i det elektroniska patientdataarkivet kan användas av den registeransvariga som sparat uppgifterna. Önskar man ta del av patientuppgifter i en annan registeransvarigs register är det fråga om utlämnande av uppgifter, för vilket man behöver patientens samtycke. Samtycket gäller tills vidare och omfattar alla de patientuppgifter som redan finns i systemet och uppgifter som senare förs in. Patienten kan dock begränsa omfattningen av samtycket genom särskilda förbud. Begränsningen kan gälla uppgifter som hänför sig till en viss servicesituation eller serviceproducent.

Innan samtycket ges ska hälso- och sjukvårdsenheten informera patienten om de riksomfattande informationssystemtjänsterna, vilka uppgifter som lagras i arkiveringstjänsten, hur de kan användas samt om möjligheten att begränsa utlämnandet av uppgifterna.

Med hjälp av patientdataarkivets logg- och kontrolltjänster säkerställs att patientuppgifterna används med iakttagande av sekretess och lag. Över alla patientuppgifter som används och utlämnas registreras logguppgifter som gör det möjligt att kontrollera uppgifterna efteråt.

Verifiering med elektronisk signatur

All överföring av data mellan hälso- och sjukvården och det elektroniska patientdataarkivet sker i krypterad form.

Behörigheterna och rättigheterna att behandla patientuppgifter när det gäller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som använder patientdatasystem administreras på lokalnivå inom hälso- och sjukvårdsorganisationerna. Systemanvändarna identifieras och de loggar in i systemen med personliga certifikatkort för yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården. De uppgifter som skickas till arkivet verifieras datatekniskt.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 03.01.2020