Toisen puolesta asiointi

Toisen puolesta asiointi

Puolesta asiointi tarkoittaa asiointia toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Siihen oikeuttaa huoltajuus, valtuutus tai edunvalvontapäätös.

Huoltajan oikeus asioida kaikkien alaikäisten puolesta Omakannassa tuli mahdolliseksi vaiheittain 1.10.2020 alkaen. Myös täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi asioida toisen aikuisen puolesta Omakannassa. Asiointi perustuu sähköiseen valtuutukseen.

Alaikäisen puolesta asiointi

Asiointi yli 10-vuotiaan puolesta tulee mahdolliseksi sitä mukaa kuin terveydenhuollon organisaatiot tekevät muutokset omiin potilastietojärjestelmiinsä. Työt etenevät terveydenhuollon organisaatioiden omien päätösten mukaisesti. Uusi toiminnallisuus tulee vähitellen käyttöön koko Suomessa.

Kun muutokset on toteutettu organisaatiossa, terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoitotilanteessa alaikäisen päätöskyvyn ja tallentaa potilastietojärjestelmään päätöskykyisen alaikäisen tahdon tietojen luovuttamisesta huoltajille. 

Päätöskyvyn arviointi sekä mahdollinen tietojen luovuttamisen kielto koskevat aina yksittäistä käyntiä tai hoitojaksoa ja niihin liittyviä asiakirjoja. Tieto tulee kirjata rakenteisesti sekä käynnin että reseptin yhteyteen. 

Päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen voi kieltää seuraavien tietojen luovuttamisen huoltajille

  • käyntiin liittyvät tiedot
  • hoitojaksoon liittyvät tiedot
  • reseptiin liittyvät tiedot.

Asiointi alaikäisen puolesta Omakannassa

Kun huoltaja asioi Omakannassa alaikäisen lapsensa puolesta, hän kirjautuu palveluun omilla tunnuksillaan, valitsee Lapsen tiedot -linkin ja lapsen, jonka asioita haluaa hoitaa. Oikeus katsoa alaikäisen tietoja tarkistetaan väestötietojärjestelmästä. Alaikäisen lapsen puolesta asiointi valtakirjalla ei ole mahdollista.

Lisätietoja alaikäisen puolesta asioinnista ja siihen liittyvistä rajoituksista esim. huollonjakotilanteissa:

Alaikäisen puolesta asioinnin hyödyt

Alaikäisen tietojen näkyminen Omakannassa

  • tukee huoltajien osallistumista ja tiedonsaantioikeutta 
  • vahvistaa alaikäisen oikeutta luottamukselliseen hoitosuhteeseen
  • sujuvoittaa tiedonkulkua ja vähentää kirjepostia 
  • mahdollistaa tietojen tarkastelemisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Jotkin tiedot voivat jäädä näkymättömiin

Kaikki alaikäisen terveystiedot eivät välttämättä näy huoltajille Omakannassa. Tämä koskee erityisesti alaikäisiä, jotka

  • uuden toiminnallisuuden käyttöönoton jälkeen on arvioitu terveydenhuollossa kyvykkääksi päättämään omasta hoidostaan ja ovat kieltäneet tietojensa näkymisen Omakannassa huoltajilleen. 
  • ovat yli 10-vuotiaita ja asioivat terveydenhuollon yksikössä, jonka potilastietojärjestelmä ei vielä tue alaikäisen puolesta asioinnin toiminnallisuutta.

Sellaiset yli 10-vuotiaan lapsen tiedot, joihin ei ole kirjattu tietoa alaikäisen päätöskyvystä ja tahtoa tietojen luovuttamisesta, eivät tule näkyviin huoltajalle. 

Terveydenhuoltoa ei edellytetä kirjaamaan alaikäisen päätöskyvyn arviointia ja tietojen huoltajille luovuttamisen kannanottoa takautuvasti alaikäisen tietoihin.

Alaikäisen puolesta asiointi ja yhteishuoltajuus

Toistaiseksi alaikäisen puolesta asiointi ei ole mahdollista huoltajille, joilla on väestötietojärjestelmään kirjattu tieto lapsen huollon jakamisesta. Jatkossa väestötietojärjestelmään on mahdollista ilmoittaa kooditettua tietoa siitä, mitä lapsen huollosta on sovittu.

Suomi.fi-valtuudet ottaa huollonjakotiedot käyttöönsä vuoden 2021 aikana, jonka jälkeen myös Omakanta pystyy hyödyntämään kooditettua tietoa.Kooditus koskee vain uusia huollonjakosopimuksia. Vanhoja huollonjakosopimuksia kooditetaan Väestötietojärjestelmään vain erityisestä pyynnöstä.

Asiointi täysi-ikäisen puolesta 

Täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi asioida toisen aikuisen puolesta Omakannassa, jos hänellä on siihen valtuus. Asiointi perustuu sähköiseen valtuutukseen Suomi.fi-valtuuksilla (suomi.fi). Valtuuden antaminen vaatii vahvan tunnistamisen esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Omakantaa koskevaan valtuuden nimi on Terveydenhuollon asioiden hoito. Se oikeuttaa katselemaan, ilmoittamaan ja vastaanottamaan valtuuttajan terveydentilaan liittyviä tietoja sekä tekemään ajanvarauksia terveydenhuoltoon toisen puolesta niissä kanavissa, jotka valtuus kattaa.

Toistaiseksi edunvalvojat eivät voi asioida täysi-ikäisen päämiehen puolesta Omakannassa. Valtuutusta ei voi myöskään tehdä henkilö, jolla ei ole sähköisiä tunnistautumisvälineitä. Digi- ja väestötietovirasto selvittää parhaillaan, miten valtuus voidaan jatkossa tehdä näissä tapauksissa. Tavoitteena on, että toteutuksen aikataulu tarkentuu vuoden 2021 aikana.

Puolesta asiointi sosiaalihuollossa

Tulevaisuudessa myös sosiaalihuollon asiakastietoja aletaan näyttää Omakannassa. Tällöin huoltajuuteen ja sähköiseen valtuutukseen perustuva puolesta asiointi Omakannassa on mahdollista myös sosiaalihuollon asiakastietojen osalta.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 01.09.2021