Anvisningar om införandet

Anvisningar om införandet

Gemensamma anvisningar för dem som tar i bruk Patientdatalagret, Socialvårdens klientdatalager och Recepttjänsten.

Ändringar i namnen på Kanta-tjänsterna

Namnen på följande Kanta-tjänster har ändrats i maj 2024

  • Patientdataarkivet -> Patientdatalagret
  • Klientdataarkivet för socialvården -> Socialvårdens klientdatalager
  • Arkivet över bildmaterial -> Datalagret för bildmaterial

Vi uppdaterar ändringarna på kanta.fi i etapper.

Kanta-tjänsterna har tre kärntjänster som tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården samt apoteken kan införa:

Om en tjänstetillhandahållare eller apotek redan använder någon av de här tre tjänsterna och dessutom planerar att ta i bruk en tilläggstjänst eller funktion, är det fråga om utvidgning av användningen.

Införandeprocessens längd och innehåll

De anvisningar om införandet som beskrivs på den här sidan gäller tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården samt apotek som planerar att införa Kantas kärntjänster.

Införandet av varje enskild kärntjänst är en process, under vilken tjänstetillhandahållare eller vilket apotek ser till att alla förberedande uppgifter utförs. Som avslutning på processen inför tjänstetillhandahållaren eller apoteket tjänsten. Det är bra att reservera flera månader för införandeprocessen.

Införandeprocessens längd och innehåll beror i hög grad på

  • den införande tjänstetillhandahållarens eller apotekets beredskap när processen inleds
  • vilken tjänst som håller på att tas i bruk.

Införandeprocessen för respektive kärntjänst beskrivs närmare på tjänstens egen införandesida. Tjänsternas egna sidor finns på undersidor till denna sida.

Stöd för ibruktagandet och anmälan

FPA stöder dem som tar i bruk Kanta-tjänsterna på olika sätt när de börjar använda tjänsterna.

Alla som tar i bruk Socialvårdens klientdatalager och utvidgar användningen anmäler sig till ibruktagandet för att FPA ska kunna stöda och styra tillhandahållarna av socialvårdstjänster under ibruktagningsprocessen.

Anmälan är frivillig för dem som tar i bruk Patientdatalagret och Recepttjänsten och för dem som utvidgar användningen.

Anmälan om ibruktagande kan göras vid en lämplig tidpunkt. Välj i samband med anmälan vilken tjänst du vill ta i bruk.

Anmäl dig med denna blankett om du håller på att ta i bruk Recepttjänsten, Socialvårdens klientdatalager eller Patientdatalagret:

Bekanta dig med utbildningsinspelningarna och kom till handledningstimmarna

Tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården samt apotek får stöd vid införandet från utbildningsinspelningar och handledningstimmar som ordnas regelbundet.

I inspelningshelheten Gör organisationerna redo för Kanta! går man igenom vilka förberedelser som behövs före införandet och ger anvisningar om hur organisationerna ska gå till väga. Användarna kan bekanta sig med inspelningarna enligt sin egen tidtabell.

FPA ordnar korta handledningstimmar där tillhandahållarna av tjänster kan ställa frågor om ibruktagandet.

Utbildningarna ger dig också stöd i användningen av Kanta-tjänsterna

Dessutom lönar det sig för tillhandahållarna av social- och hälsovårdstjänster samt apoteken att bekanta sig med andra utbildningar och inspelningar om Kanta-tjänsterna. I utbildningarna om verksamhetsmodeller och verksamhetssätt berättar vi bland annat om de funktionella förändringar i organisationen som ibruktagandet förutsätter samt om våra anvisningar för registrering av klient- och patientuppgifter.

Ansökan om att bli användare av Kanta-tjänsten

En tjänstetillhandahållare som inför någon av de tre kärntjänsterna ska alltid

  • göra ansökan på Kanta Extranätet om att bli användare av tjänsten
  • godkänna tjänstebeskrivningen för tjänsten i fråga.

Tjänstetillhandahållaren eller apoteket blir kund i Kanta-tjänsterna när den för första gången inför någon av de tre kärntjänsterna. I slutskedet av införandeprocessen för den första tjänsten ingår tjänstetillhandahållaren eller apoteket en förbindelse angående kundrelationen till Kanta-tjänsterna och godkänner de allmänna leveransvillkoren.

Tjänstetillhandahållaren och apoteket ingår förbindelsen angående kundrelationen till Kanta-tjänsterna bara en gång. Förbindelsen behöver inte lämnas in på nytt när tjänstetillhandahållaren eller apoteket till exempel utvidgar användningen av en tjänst eller inför en annan kärntjänst. Året för godkännandet som kund bestämmer den tidpunkt då faktureringen av bruksavgifterna inleds.

När kan man börja använda Kanta-tjänsten?

Tjänstetillhandahållaren eller apoteket kan börja använda tjänsten så fort alla nödvändiga förberedelser och uppgifter vid införandet har utförts. Rekommendationen är att tjänstetillhandahållaren eller sjukhusapoteket börjar använda tjänsten inom ett år från anmälan till införande.

I praktiken varierar tidpunkten då arkiveringen börjar, eftersom tjänstetillhandahållarens utgångsläge avgör hur lång tid som behövs för förberedelserna.

Till exempel kan en tjänsteleverantör som tar i bruk Patientdatalagret ha beredskap att börja använda tjänsten mycket snabbt. Å andra sidan kan till exempel ibruktagandet av Socialvårdens klientdatalager inklusive alla förberedelser vara ett längre projekt, varvid en tillhandahållare av tjänster kan börja använda tjänsten först nästan ett år efter anmälan om ibruktagande.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 13.6.2024