Anvisningar om införandet

Anvisningar om införandet

Kanta-tjänsterna har tre kärntjänster, nämligen Patientdataarkivet, Klientdataarkivet för socialvården och Recepttjänsten. På den här sidan finns information om införandet av dem.

Kanta-tjänsterna har tre kärntjänster som tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården samt apoteken kan införa:

Om en tjänstetillhandahållare eller apotek redan använder någon av de här tre tjänsterna och dessutom planerar att ta i bruk en tilläggstjänst eller funktion, är det fråga om utvidgning av användningen.

Införandeprocessens längd och innehåll

De anvisningar om införandet som beskrivs på den här sidan gäller tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården som planerar att införa Kantas kärntjänster, samt sjukhusapotek. För öppna apotek är införandeprocessen annorlunda.

Införandet av varje enskild kärntjänst är en process, under vilken tjänstetillhandahållare eller vilket sjukhusapotek ser till att alla förberedande uppgifter utförs. Som avslutning på processen inför tjänstetillhandahållaren eller sjukhusapoteket tjänsten. Det är bra att reservera flera månader för införandeprocessen.

Införandeprocessens längd och innehåll beror i hög grad på

  • den införande tjänstetillhandahållarens eller sjukhusapotekets beredskap när processen inleds
  • vilken tjänst som håller på att tas i bruk
  • om tjänsten införs med ett informationssystem som redan är certifierat.

Införandeprocessen för respektive kärntjänst beskrivs närmare på tjänstens egen införandesida. Tjänsternas egna sidor finns på undersidor till denna sida.

Anmälan till införande

En tjänstetillhandahållare eller ett sjukhusapotek som har tänkt införa någon av Kanta-tjänsternas tre kärntjänster måste anmäla sig till införande. Tjänstetillhandahållarna och sjukhusapoteken kan anmäla sig till införande vid den tidpunkt som de anser lämplig.

Det är viktigt att anmäla sig för att FPA ska kunna tillhandahålla stöd och handledning på riksnivå under införandeprocessen.

Stöd vid införandet

Tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården samt sjukhusapotek får stöd vid införandet från utbildningsinspelningar och vid de stödmöten som ordnas regelbundet.

I inspelningshelheten Gör organisationerna redo för Kanta! går man igenom vilka förberedelser som behövs före införandet och ger anvisningar om hur organisationerna ska gå till väga. Tjänstetillhandahållarna och sjukhusapoteken kan bekanta sig med inspelningarna i egen takt.

Efter att tjänstetillhandahållarna och sjukhusapoteken bekantat sig med inspelningarna kan de delta i de handledningstimmar för införandet som hålls tre gånger per år. Under handledningstimmen går det att ställa frågor som rör införandena.

Tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården samt sjukhusapotek gör också klokt i att bekanta sig med andra utbildningstillfällena och inspelningarna från dem. I utbildningarna om verksamhetsmodeller och verksamhetssätt berättar man bland annat om de operativa förändringar som införandet kräver i organisationen samt ger anvisningar om exempelvis dokumentationen av klient- och patientuppgifter.

Ansökan om att bli användare av Kanta-tjänsten

En tjänstetillhandahållare som inför någon av de tre kärntjänsterna ska alltid

  • göra ansökan på Kanta Extranätet om att bli användare av tjänsten
  • godkänna tjänstebeskrivningen för tjänsten i fråga.

Tjänstetillhandahållaren eller apoteket blir kund i Kanta-tjänsterna när den för första gången inför någon av de tre kärntjänsterna. I slutskedet av införandeprocessen för den första tjänsten ingår tjänstetillhandahållaren eller apoteket en förbindelse angående kundrelationen till Kanta-tjänsterna och godkänner de allmänna leveransvillkoren.

Tjänstetillhandahållaren och apoteket ingår förbindelsen angående kundrelationen till Kanta-tjänsterna bara en gång. Förbindelsen behöver inte lämnas in på nytt när tjänstetillhandahållaren eller apoteket till exempel utvidgar användningen av en tjänst eller inför en annan kärntjänst.

När kan man börja använda Kanta-tjänsten?

Tjänstetillhandahållaren eller apoteket kan börja använda tjänsten så fort alla nödvändiga förberedelser och uppgifter vid införandet har utförts. Rekommendationen är att tjänstetillhandahållaren eller sjukhusapoteket börjar använda tjänsten inom ett år från anmälan till införande.

I praktiken varierar tidpunkten då arkiveringen börjar, eftersom tjänstetillhandahållarens utgångsläge avgör hur lång tid som behövs för förberedelserna.

Till exempel kan en tjänstetillhandahållare som inför Patientdataarkivet ha beredskap att börja använda tjänsten redan ganska snart efter anmälan. Däremot kan till exempel införandet av Klientdataarkivet för socialvården vara ett långvarigt projekt med alla de förberedelser som krävs, och då kan tjänstetillhandahållaren börja använda tjänsten först när det gått nästan ett år sedan anmälan gjordes.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 31.10.2022