Anvisningar om utvidgning av användningen

Anvisningar om utvidgning av användningen

Tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården samt apotek har möjlighet att utvidga användningen av Kanta-tjänsten med nya funktioner eller informationsinnehåll. Att utvidga användningen är en mindre omfattande process än att införa kärntjänster.

Vad betyder utvidgning av användningen?

Tjänstetillhandahållare inom social- eller hälsovården samt apotek kan utvidga användningen av en Kanta-tjänst de redan använder genom att  

  • börja arkivera nytt informationsinnehåll
  • ta i bruk tilläggstjänster eller funktioner.

En förutsättning för utvidgning av användningen är att tjänstetillhandahållaren eller apoteket redan har infört någon av de tre kärntjänsterna: Recepttjänsten, Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården.

Förberedelser för utvidgning av användningen

Tjänstetillhandahållaren eller apoteket planerar och förbereder utvidgningen i samarbete med systemleverantören. Tjänstetillhandahållaren eller apoteket måste se till att de nödvändiga åtgärderna beaktas och utförs.

Systemcertifiering och informationssäkerhetsplan

Det system med vilket en tjänstetillhandahållare eller apotek börjar använda en ny tilläggstjänst eller funktion eller ett nytt informationsinnehåll måste vara Kanta-certifierat. Dessutom måste den nya del som tas i bruk vara samtestad i systemet i fråga. Närmare information om systemkraven för olika funktioner finns på införandesidorna för respektive tjänst.

Tjänstetillhandahållaren eller apotek måste också se till att informationssäkerhetsplanen uppdateras till den del som förändringen kräver.

Anmälan om ändringar av uppgifter om kunden

Om utvidgningen av användningen medför ändringar i tjänstetillhandahållarens eller apotekets kontaktuppgifter eller tekniska uppgifter, ska tjänstetillhandahållaren eller apoteket meddela Kanta-tjänsterna om ändringen i god tid före införandet.

Stöd vid utvidgning av användningen och anmälan

Alla som utvidgar användningen av Klientdataarkivet för socialvården anmäler sig till ibruktagandet för att FPA ska kunna stöda och styra tillhandahållarna av socialvårdstjänster under ibruktagningsprocessen.

Anmälan är frivillig för dem som utvidgar användningen av Patientdataarkivet och Recepttjänsten.

Anmälan om ibruktagande kan göras vid en lämplig tidpunkt. Välj i samband med anmälan vilken tilläggstjänst eller funktion du vill ta i bruk.

Anmäl dig med denna blankett om du vill utvidga användningen av Kanta-tjänsten till tilläggstjänster eller funktioner:

Utbildningarna ger dig också stöd i användningen av Kanta-tjänsterna

De som utvidgar användningen kan delta i utbildningar om de enskilda tjänsterna och bekanta sig med utbildningsinspelningarna.

Utvidgning av användningen av Patientdataarkivet

En tjänstetillhandahållare som har infört Patientdataarkivet kan utvidga användningen av tjänsten med olika funktioner och tilläggstjänster. Läs anvisningarna om införande av olika funktioner:

Utvidgning av användningen av Klientdataarkivet för socialvården

I Klientdataarkivet för socialvården är det fråga om utvidgning av användningen när en tjänstetillhandahållare börjar spara handlingar som hör till en ny handlingskategori utöver den arkivering som redan görs.

I Klientdataarkivet för socialvården finns följande kategorier av handlingar:

  • gamla handlingar
  • handlingar enligt fas 1
  • handlingar enligt fas 2.

Läs anvisningarna om utvidgning av användningen på sidan Införande av Klientdataarkivet för socialvården.

Utvidgning av användningen av Recepttjänsten

En tjänstetillhandahållare eller apotek som har infört Recepttjänsten kan utvidga användningen av tjänsten med följande funktioner

Användningen utvidgas när systemen utvecklas

Tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården eller apotek kan utvidga användningen av Kanta-tjänster vart efter som systemen ger möjlighet att ta i bruk nytt informationsinnehåll och nya funktioner. Systemleverantören för respektive informationssystem kan ge uppdaterad information om läget i fråga om utvecklingen av en viss funktion.

I Kanta-tjänsternas publiceringstidtabell finns mer information om tidsplanen för utvecklingen.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 27.12.2023