Sisältöjulkaisija

Uudistunut asiakastietolaki tuo muutoksia sosiaalihuollon asiakastiedonhallintaan – osallistu infotilaisuuteen 9.12.

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 29.11.2021 Kaikki tiedotteet

Asiakastietolaki velvoittaa sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Kanta-palveluihin ja parantaa tietojen käytettävyyttä. THL järjestää infotilaisuuden asiakastietolain täytäntöönpanoa ohjaavista määräyksistä 9.12.2021.

1.11.2021 voimaan astunut uusi asiakastietolaki (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä) tuo useita muutoksia sosiaalihuollon asiakastiedonhallintaan. Kenties suurin muutos on, että laki velvoittaa sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Kanta-palvelujen käyttäjiksi.

Liittymiselle on asetettu siirtymäajat. Julkisten sosiaalihuollon palvelunantajien ja niiden lukuun palvelua tuottavien yksityisten palvelunantajien on liityttävä Kanta-palveluihin viimeistään 1.9.2024. Yksityisen sosiaalihuollon palvelunantajien, jotka tuottavat sosiaalipalveluja vain asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella ja joilla on käytössään asiakastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä, on liityttävä viimeistään 1.1.2026.

Asiakastietolaki määrittelee myös, missä aikataulussa eri sosiaalihuollon palvelutehtävissä syntyneitä asiakasasiakirjoja aletaan arkistoida Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Palvelutehtävien arkistointivelvoitteen siirtymäajat eivät vaikuta palvelunantajien Kanta-liittymisvelvoitteeseen.

Osallistu infotilaisuuteen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestää asiakastietolain täytäntöönpanoa ohjaavia määräyksiä koskevan infotilaisuuden 9.12.2021. Infossa käsitellään myös esimerkiksi uuden asiakastietolain mukaista tietoturvasuunnitelmaa, joka sosiaalihuollon palvelunantajien on laadittava.

Kirjaamisen käytännöt yhtenäisiksi

Myös sosiaalihuollon asiakasasiakirjalakiin tuli muutoksia marraskuun alussa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valmistelee parhaillaan uuden asiakastietolain nojalla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevaa asetusta. Sosiaalihuollon osalta sen pohjana käytetään THL:n aikaisempaa määräystä sosiaalihuollon käyttöoikeuksista (1/2020).

Asiakasasiakirjalakiin on lisäksi tehty joitakin säädösmuutoksia, jotka koskevat kirjattavia asiakastietoja. Asiakasasiakirjalain mukaan asiakastiedot on kirjattava ja tallennettava määrämuotoisina asiakirjoina sen jälkeen, kun THL on antanut tarkemmat määräykset asiakirjojen rakenteista ja tietosisällöistä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tiedot käytettävissä yli organisaatiorajojen

Asiakastietolain myötä asiakastietoja voidaan luovuttaa eri sosiaalihuollon rekisterinpitäjien välillä 1.1.2023 alkaen. Näin asiakkaasta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennetut tiedot ovat hänen asioitaan hoitavien ammattilaisten käytettävissä yli organisaatiorajojen, kun asiakas on antanut siihen luovutusluvan. Aiemmin tiedot ovat olleet vain sen sosiaalihuollon palvelunantajan käytössä, jonka rekisteriin ne on kirjattu.

Tietojen luovuttaminen laajenee entisestään 1.1.2024, kun asiakas- ja potilastietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä alkaa.

Sosiaalihuollon tiedot tulossa Omakantaan

Asiakastietolaki mahdollistaa nyt myös sosiaalihuollon asiakastietojen näyttämisen kansalaiselle Omakannassa. Näin asiakkaalla on parempi näkymä omiin tietoihinsa ja hän pystyy osallistumaan paremmin asioidensa hoitamiseen. Vaatii kuitenkin toimia sekä palvelunantajilta että Kanta-palveluilta, ennen kuin tämä on käytännössä mahdollista.  

Omakantaan tulevat näkyviin ainoastaan ne asiakirjat, jotka on tallennettu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon 2. vaiheen mukaisesti. Sosiaalihuollon palvelunantajien täytyy siis ensin ottaa käyttöön arkiston 2. vaiheen toiminnallisuudet.

Lisäksi Kanta-palveluihin täytyy tehdä teknisiä muutoksia, ennen kuin sosiaalihuollon tietojen näyttäminen Omakannassa onnistuu. Tiedotamme asiasta tarkemmin, kun muutosten aikataulu on varmistunut.

Lisätietoja