Sisältöjulkaisija

Asiakastyytyväisyyskysely 2020: käyttäjät haluavat osallistua kehittämiseen

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 18.02.2021 Kaikki tiedotteet

Kanta-palvelut selvitti syksyllä 2020 organisaatioasiakkaidensa tyytyväisyyttä mm. Kanta-palvelujen kehittämiseen, asiakasyhteistyöhön ja tekniseen toimivuuteen. Tämän lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa haluamaansa avointa palautetta.

Kyselyn kohderyhmänä olivat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot. 64 % vastaajista edusti yksityistä, ja 36 % julkista sektoria. Vastauksia saatiin 276 kpl.

Tyytyväisyys etenkin tietoturvaan ja -suojaan huippulukemissa

Yksityisen sektorin vastaajat olivat Kanta-palveluja kohtaan tyytyväisempiä kuin julkinen sektori. Yksityisistä 77 % oli melko tai erittäin tyytyväisiä toimintaan kokonaisuudessaan, kun taas julkisen sektorin vastaajista tyytyväisiä 49 %. Erityisesti pienet yksityiset toimijat olivat tyytyväisiä.

Tyytyväisimpiä Kanta-palvelujen käyttäjiä olivat tietohallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon johdon edustajat. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt olivat vähiten tyytyväisiä.

Kanta-palvelut koettiin hyödyllisiksi organisaatioissa – 66 % kaikista vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväisiä Kanta-palvelujen tuottamaan hyötyyn organisaatiolle.

Kaikkein tyytyväisimpiä vastaajat olivat Kanta-palvelujen tietosuojan ja tietoturvan toteutumiseen. Julkisen sektorin vastausten keskiarvo oli 4,2 (asteikolla 1–5), ja yksityisen sektorin vastaajat antoivat tietoturvalle ja -suojalle arvosanaksi 4,3. Tyytyväisyys tietoturvaa ja -suojaa kohtaan nousi edelleen vuodesta 2018.

Kantaan tallennettujen tietojen hyödyntämisessä haasteita

Avoimiin kysymyksiin annetuista vastauksista kehittämiskohteeksi nousi käytännön potilastyössä tarvittavan tiedon sujuva löytyminen.

Kanta-palvelujen vuoden 2021 painopisteet pyrkivät vastaamaan tähän haasteeseen: Keskeisten terveystietojen koosteet tehostavat oleellisen tiedon löytymistä. Kansallinen lääkityslista taas helpottaa ajantasaisen lääkityksen seuraamista.

Muista Kanta-palvelujen kehittämiskohteista Potilastiedon yhteenveto (Patient Summary) tarjoaa terveydenhuollolle paremman tilannekuvan asiakkaan terveydestä standardoidussa muodossa. Sen avulla on myös mahdollista saada tiedot muista rekisteristä ja alueilta.

Vastaajat haluavat olla mukana Kanta-palvelujen kehittämisessä

Kyselyn tulosten perusteella vastaajat haluaisivat osallistua tiiviimmin Kanta-palvelujen kehittämiseen. Kanta-palvelut on tiedostanut tarpeen ja verkostotyötä kehitetään jatkossa. Asiakkuusprosesseja, toimintatapoja ja palveluja kehitetään yhteistyössä eri osapuolien kanssa, tästä esimerkkinä mm. lääkityslistan ja määrittelyjen työpajat.

Lue lisää