Omakannan käytön ohjaaminen

Omakannan käytön ohjaaminen

Ohjatakseen Omakannan käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on hyvä tuntea, mitä tietoja käyttäjä voi palvelusta katsella. Hyvällä ohjauksella voidaan vähentää yhteydenottoja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu henkilökohtainen internetpalvelu, josta käyttäjä voi katsella omia resepti- ja potilastietojaan tai sosiaalihuollon asiakirjojaan. Lapsen huoltajat voivat myös katsella alaikäisen lapsensa tietoja, jos terveydenhuollon ammattilainen on arvioinut, että lapsi ei ole kyvykäs päättämään itse omasta hoidostaan. 

Tarkemmin Omakannan käytöstä voi lukea kansalaisten osiosta.

Reseptitiedot Omakannassa

Potilaan reseptit ja lääkeostot näkyvät Omakannassa. Sieltä potilas voi myös tulostaa yhteenvedon resepteistään. Esimerkiksi ulkomaille matkustettaessa tällainen yhteenveto on hyödyllinen. 

Omakannasta voi myös lähettää reseptin uusimispyynnön terveydenhuoltoon.

Potilastiedot Omakannassa

Potilas näkee terveydenhuollossa kirjatut tiedot Omakannassa. Sieltä käyttäjä voi tarkastella lähes kaikkia avohoidossa tallennettuja potilastietojaan. Jos hän on osastohoidossa, Omakannasta näkee tallennettujen hoitotietojen yhteenvedon.

Ammattilainen voi tarvittaessa hoidollisista syistä viivästyttää merkintöjen näkymisen Omakannassa.  

Tiedot näkyvät Omakannassa niin kauan, kuin niiden lakisääteinen säilytysaika edellyttää. Käyttäjä näkee palvelussa myös tiedot siitä, missä terveydenhuollon yksiköissä hänen potilastietojaan on käsitelty.

Omakannassa näkyvissä tiedoissa mahdollisesti ilmenevät virheet ja puutteet korjataan siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa tiedot on kirjattu. Potilas ohjataan tällöin ottamaan yhteyttä esimerkiksi organisaation tietosuojavastaavaan.

Sosiaalihuollon tiedot Omakannassa

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettuja tietojen näyttämisen edellytykset toteutetaan vuodesta 2020 alkaen. Asiakastietojen näyttäminen Omakannassa kansalaisille edellyttää lainsäädäntöön perustetta, jota odotetaan uudistuvaan lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Lue lisää Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -sivulta.

Suostumukset ja tahdonilmaisut Omakannassa

Potilaalle on kerrottava hänen terveystietojensa tallentamisesta Potilastiedon arkistoon. Hän voi myös lukea tiedon Omakanta-palvelusta ja samalla kuitata tiedon saaduksi. 

Suostumukset

Omakannassa potilas voi antaa suostumuksensa omien terveystietojensa luovuttamiseen muiden terveydenhuollon palveluntarjoajien käyttöön Potilastiedon arkiston kautta. Tällöin tietoja voidaan hyödyntää hoitotilanteissa. Potilastiedon arkistosta luovutetaan vain sinne tallennettuja potilastietoja.

Myös sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettujen asiakastietojen kohdalla toteutuvat asiakkaan suostumukset sekä tietojen luovutusta koskevat kiellot ja niiden hallinnointi.

Kiellot 

Potilas voi valita, ketkä hänen reseptitietojaan saavat katsoa. Omakannassa hän voi kieltää, etteivät toiset hoitavat henkilöt ja apteekit näe reseptitietoja. Tällöin lääkkeet saa apteekista ainoastaan potilasohjetta tai reseptien yhteenvetoa näyttämällä.

Kielto ei päde PKV- ja huumausainereseptien kohdalla. Lääkäri näkee ne aina, kun hän kirjoittaa uutta PKV- tai huumausainereseptiä. 

Omakannassa voi tehdä myös Potilastiedon arkistoon tallennettuja terveystietoja koskevan luovutuskiellon. Myös tietyn käynnin tietojen tai hoitojakson tietojen tai julkisen terveydenhuollon tietyn potilasrekisterin tietojen luovuttamisen voi kieltää.

Tietojen luovutuskiellot koskevat myös sairaanhoitopiirin yhteisrekisterissä olevia tietoja. Kun tietojen luovutuskielto on annettu, estää se tietojen luovutuksen myös yhteisrekisteriin kuuluvien organisaatioiden välillä. Yhteisrekisterissä kiellot koskevat kaikkia potilastietoja, ei vain Potilastiedon arkistoon tallennettuja.

Tahdonilmaisut

Omakannassa voi myös tallentaa tahdonilmaisun omasta hoidostaan. Tahdonilmaisuja ovat hoitotahto ja elinluovutustahto. Ne tallentuvat Potilastiedon arkistoon, josta ne ovat terveydenhuollon käytettävissä. 

Ammattilaisten ohjeistaminen ja perehdyttäminen

Jotta sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät onnistuvat potilaan ohjauksessa, on heidän tunnettava niin kansalliset kuin oman organisaationsa käytännöt reseptien käsittelyssä ja tietojen tallentamisessa Potilastiedon arkistoon tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. 

Organisaation oman ohjeistuksen kirjoittamisessa sekä henkilökunnan perehdyttämisessä voi hyödyntää THL:n koulutusmateriaaleja (thl.fi).

Lue lisää

Sivua päivitetty 26.10.2020