Omakannan käytön ohjaaminen

Omakannan käytön ohjaaminen

Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi ohjata Omakannan käytössä, on hänen hyvä tietää mitä tietoja käyttäjä voi palvelusta katsella. Hyvällä ohjauksella yhteydenotot voivat vähentyä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu henkilökohtainen verkkopalvelu, josta käyttäjä voi katsella omia resepti- ja potilastietojaan tai sosiaalihuollon asiakirjojaan. Omakannassa voi myös asioida toisen aikuisen tai alaikäisen lapsen puolesta. 

Tarkemmin Omakannan käytöstä voi lukea kansalaisten osiosta.

Reseptitiedot Omakannassa

Potilaan reseptit ja lääkeostot näkyvät Omakannassa. Sieltä potilas voi myös tulostaa yhteenvedon resepteistään. Esimerkiksi ulkomaille matkustettaessa tällainen yhteenveto on hyödyllinen. 

Omakannasta voi myös lähettää reseptin uusimispyynnön terveydenhuoltoon. 

Potilastiedot Omakannassa

Potilas näkee terveydenhuollossa kirjatut tiedot Omakannassa. Sieltä potilas voi tarkastella lähes kaikkia avohoidossa tallennettuja potilastietojaan. Jos hän on osastohoidossa, Omakannasta näkee tallennettujen hoitotietojen yhteenvedon.

Ammattilainen voi tarvittaessa viivästyttää merkintöjen näkymisen Omakannassa hoidollisista syistä.  

Tiedot näkyvät Omakannassa niin kauan kuin niiden lakisääteinen säilytysaika edellyttää. Käyttäjä näkee palvelussa myös tiedot siitä, missä terveydenhuollon yksiköissä hänen potilastietojaan on käsitelty.

Jos Omakannassa potilaan tiedoissa ilmenee virheitä tai puutteita, korjataan ne siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa tiedot on kirjattu. Potilas ohjataan tällaisessa tilanteessa ottamaan yhteyttä esimerkiksi organisaation tietosuojavastaavaan.

Sosiaalihuollon tiedot Omakannassa

Asiakastietojen näyttäminen Omakannassa kansalaisille edellyttää lainsäädäntöön perustetta, jota odotetaan uudistuvaan lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. 

Toisen puolesta asiointi

Omakannassa voi asioida toisen aikuisen ja alaikäisen lapsen puolesta.

Toisen aikuisen puolesta asiointi

Täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi asioida toisen aikuisen puolesta Omakannassa, jos hänellä on siihen valtuus. Kansalainen voi antaa sähköisen valtuuden esimerkiksi lähiomaiselleen Suomi.fi-verkkopalvelussa. Terveydenhuollon asioiden hoito -valtuudella voi asioida Omakannan lisäksi myös muissa terveydenhuollon asiointikanavissa. 

Alaikäisen puolesta asiointi

Huoltajat ovat voineet nähdä alaikäisen lapsensa tiedot Omakannasta ilman ikärajaa loppuvuodesta 2020 lähtien. Asiointi yli 10-vuotiaan alaikäisen lapsen puolesta tulee mahdolliseksi sitä mukaa kuin terveydenhuollon organisaatiot tekevät muutokset omiin potilastietojärjestelmiinsä. Kun muutokset on tehty, terveydenhuollossa kirjataan, onko alaikäinen päätöskykyinen hoitamaan asiaansa ja antaako päätöskykyinen alaikäinen luvan luovuttaa palvelutapahtuman tiedot huoltajilleen. Kirjaus tehdään jokaisen käynnin tai muun palvelutapahtuman yhteydessä.

Suostumukset ja tahdonilmaisut Omakannassa

Potilaalle on kerrottava hänen terveystietojensa tallentamisesta Potilastiedon arkistoon. Hän voi myös lukea tiedon Omakannasta ja samalla kuitata tiedon saaduksi. 

Suostumukset

Omakannassa potilas voi antaa suostumuksensa omien terveystietojensa luovuttamiseen muiden terveydenhuollon palveluntarjoajien käyttöön Potilastiedon arkiston kautta. Tällöin tietoja voidaan hyödyntää hoitotilanteissa. Potilastiedon arkistosta luovutetaan vain sinne tallennettuja potilastietoja.

Myös sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennetuissa asiakastiedoissa toteutuvat asiakkaan suostumukset sekä tietojen luovutusta koskevat kiellot ja niiden hallinnointi.

Kiellot 

Potilas voi valita, ketkä hänen reseptitietojaan saavat katsoa. Omakannassa hän voi kieltää, etteivät toiset hoitavat henkilöt ja apteekit näe reseptitietoja. Tällaisessa tilanteessa potilas saa lääkkeet apteekista ainoastaan potilasohjetta tai reseptien yhteenvetoa näyttämällä.

Kielto ei päde PKV- ja huumausainereseptien kohdalla. Lääkäri näkee ne aina, kun hän kirjoittaa uutta PKV- tai huumausainereseptiä. 

Omakannassa voi tehdä myös Potilastiedon arkistoon tallennettuja terveystietoja koskevan luovutuskiellon. Myös tietyn käynnin tietojen, hoitojakson tietojen tai julkisen terveydenhuollon tietyn potilasrekisterin tietojen luovuttamisen voi kieltää.

Tietojen luovutuskiellot koskevat myös sairaanhoitopiirin yhteisrekisterissä olevia tietoja. Kun tietojen luovutuskielto on annettu, estää se tietojen luovutuksen myös yhteisrekisteriin kuuluvien organisaatioiden välillä. Yhteisrekisterissä kiellot koskevat kaikkia potilastietoja, ei vain Potilastiedon arkistoon tallennettuja.

Tahdonilmaisut

Omakannassa potilas voi tallentaa tahdonilmaisun omasta hoidostaan. Tahdonilmaisuja ovat hoitotahto ja elinluovutustahto. Ne tallentuvat Potilastiedon arkistoon, josta ne ovat terveydenhuollon käytettävissä. 

Tutustu Omakannan käytön peruskoulutuksiin

Ammattilaisten ohjeistaminen ja perehdyttäminen

Jotta sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät onnistuvat potilaan ohjauksessa, on heidän tunnettava niin kansalliset kuin oman organisaationsa käytännöt reseptien käsittelyssä ja tietojen tallentamisessa Potilastiedon arkistoon tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. 

Organisaation oman ohjeistuksen kirjoittamisessa sekä henkilökunnan perehdyttämisessä voi hyödyntää THL:n koulutusmateriaaleja

Lue lisää

Sivua päivitetty 12.05.2022