Ostopalvelun valtuutus

Ostopalvelun valtuutus

Ostopalvelun valtuutus on Potilastiedon arkistoon kuuluva toiminnallisuus, jonka avulla ostopalvelun järjestäjä antaa tuottajalle oikeuden potilasrekisterissään olevien potilastietojen käyttöön ja sallii tuottajan tallentaa hoidossa syntyneet potilastiedot potilasrekisteriinsä. Ostopalveluvaltuutus kattaa myös palvelusetelillä järjestettävän palvelun tuottamisen.

 • Ostopalvelussa syntyvät potilasasiakirjat kuuluvat ostopalvelun järjestäjän potilasrekisteriin.
 • Potilasrekisteriin sisältyvät kaikki potilaasta tuotetut kertomustiedot, tutkimustulokset, lausunnot ja muut vastaavat asiakirjat.
 • Ostopalvelun tuottaja voi tallentaa potilasasiakirjoja omasta potilastietojärjestelmästään suoraan Potilastiedon arkistossa olevaan palvelun järjestäjän rekisteriin. Arkistointi edellyttää järjestäjän tekemää ostopalvelun valtuutusta.

Ostopalvelun järjestelyistä sovitaan sopimuksella 

Ostopalvelun järjestäjä on palvelunantaja, joka on vastuussa hoidon järjestämisestä. Mikäli järjestäjällä ei ole mahdollisuutta tuottaa palvelua itse, voidaan palvelu järjestää ostopalveluna ulkopuoliselta tuottajalta.

Ostopalvelun tuottaja on palvelunantaja, joka toteuttaa varsinaisen hoidollisen tai muun palvelun. Ostopalvelun järjestäjän ja tuottajan on laadittava sopimus ostopalvelun tuottamisesta ja sen järjestelyistä.

Ostopalvelun valtuutus laaditaan OSVA-lomakkeelle, jonka järjestäjä tallentaa Potilastiedon arkistoon. Valtuutuslomakkeen tiedot saadaan pääosin suoraan potilastieto- tai erillisjärjestelmästä.

Ostopalvelun järjestäjä määrittelee ostopalvelun valtuutuksella tuottajalle käyttöoikeudet Potilastiedon arkistossa olevaan järjestäjän potilasrekisteriin. Valtuutus kohdistuu ainoastaan järjestäjän potilasrekisteriin. Muiden organisaatioiden tuottama potilastieto haetaan Potilastiedon arkistosta Kannan luovutushaulla. 

 • Väestötasoinen ostopalvelun valtuutus kattaa laajaa väestöryhmää koskevan palvelun, jossa potilaita ei yksilöidä etukäteen.
 • Potilaskohtaista ostopalvelun valtuutusta käytetään yksilöidylle potilaalle järjestettävässä ostopalvelussa.
 • Ostopalvelun tuottajan tulee pitää ostopalvelussa syntyneet tiedot erillään muussa toiminnassa syntyneistä asiakirjoista. Tietoja varten on perustettava erillinen ostopalvelujen rekisteri, johon tallennetaan rekisterinpitäjä-kohtaisesti kunkin palvelun järjestäjän potilasrekisteriin kuuluvat potilasasiakirjat.
 • Palveluntuottajan omassa potilastietojärjestelmässä saa säilyttää ostopalvelutilanteissa syntyneitä tietoja laadunvalvontaa, tilastointia ja laskutusta varten. Kopiot tulee hävittää käyttötarkoituksen jälkeen.

Potilastiedon arkisto ei toistaiseksi tue ostopalveluiden ketjutusta, eli tilannetta, jossa ostopalvelun tuottaja hankkii palvelua alihankintana kolmannelta osapuolelta. Näissä tilanteissa palvelun järjestäjä antaa ostopalvelun valtuutuksen myös alihankkijalle.

Katso lisätietoja ostopalvelun valtuutuksen laatimisesta ja sisällöstä Kanta-palvelujen verkkokoulussa.


Edellytykset ostopalvelun valtuutukselle

Sekä järjestäjän että tuottajan tulee olla Potilastiedon arkiston käyttäjiä. Lisäksi molemmilla tulee olla käytössä sertifioitu tietojärjestelmä.

Ostopalveluiden järjestäjän tehtävänä on tallentaa Potilastiedon arkistoon tuottajakohtainen ostopalvelun valtuutus (väestötaso/potilaskohtainen), jonka avulla ostopalvelun tuottaja saa käyttöönsä palvelunjärjestäjän ennalta määrittelemät potilastiedot.

Potilastietoihin voi antaa käyttöoikeudet palvelutapahtumakohtaisesti tai tietylle aikavälille. Väestötasoisessa valtuutuksessa on tuottajalle annettava mahdollisuus kaikkeen järjestäjän potilasrekisterissä olevaan potilastietoon. Tuottaja tallentaa syntyneet potilastiedot suoraan järjestäjän rekisteriin.

Lisäksi potilaan ja ostopalvelun tuottajan välillä on oltava hoitosuhde. Potilastiedon arkisto tarkistaa automaattisesti hoitosuhteen ja valtuutuksen voimassaolon.


Vaatimukset tietojärjestelmille

Ostopalvelun valtuutus voidaan tuottaa potilastietojärjestelmällä tai esimerkiksi järjestäjän palvelusetelejä hallinnoivassa erillisjärjestelmässä. Erillisjärjestelmä käsittelee vain valtuutuksia, ei potilas- tai hoitoasiakirjoja.

 • Palvelunjärjestäjän potilastietojärjestelmän/erillisjärjestelmän tulee kyetä tuottamaan ostopalvelun valtuutus ja siihen liittyvät toiminnot.
 • Lisäksi tuottajan potilastietojärjestelmän on kyettävä toteuttamaan esimerkiksi hakutoiminnot sekä potilastietojen tallennus.  Tarvittaessa tuottajan tietojärjestelmän on kyettävä tallentamaan syntyneet potilastiedot järjestäjän luomaan palvelutapahtumaan.

Ostopalvelun valtuutusten käyttöönotto

Ostopalvelun valtuutuksen käyttöönotto alkaa siitä, että palvelun järjestäjän edustaja 

 • ottaa yhteyttä THL:ään, osoitteeseen kantapalvelut@thl.fi.
 • sopii oman projektin toimeenpanosta ja tehtävistä järjestelmätoimittajiensa kanssa.

Käyttöönotossa tarvittava materiaali

Lisätietoja ostopalvelun valtuutuksista ja niiden käyttöönotosta antaa THL: kantapalvelut@thl.fi tai Kanta-palvelujen asiakastuki: kanta@kanta.fi.

Lue lisää

Sivua päivitetty 18.09.2019