Ostopalvelun valtuutus

Ostopalvelun valtuutus

Ostopalvelun valtuutus on Potilastiedon arkistoon kuuluva toiminnallisuus, jonka avulla ostopalvelun järjestäjä antaa tuottajalle oikeuden potilasrekisterissään olevien potilastietojen käyttöön ja sallii tuottajan tallentaa hoidossa syntyneet potilastiedot potilasrekisteriinsä.

Mikäli terveydenhuollon palvelunantajalla ei ole mahdollisuutta tuottaa jotain palvelua itse, se voi hankkia palvelun ostopalveluna toiselta palvelunantajalta. Palvelun tilaava palvelunantaja on tällöin ostopalvelun järjestäjä.

Terveydenhuollon palvelunantaja, jolta palvelu on ostettu, toimii ostopalvelun tuottajana ja toteuttaa järjestäjän tilaaman palvelun. Ostopalveluna tuotetut potilasasiakirjat, esim. kertomustiedot, tutkimustulokset ja lausunnot, kuuluvat kuitenkin ostopalvelun järjestäjän rekisteriin. 

Ostopalvelun valtuutuksella tuottajalle annetaan ennalta määritetyssä laajuudessa käyttöoikeudet järjestäjän potilasrekisteriin Potilastiedon arkistossa. Tuottaja pääsee katselemaan järjestäjän tallentamia potilastietoja sovitussa laajuudessa. Ostopalveluna tuottamansa potilastiedot tuottaja puolestaan tallentaa tavallisesti suoraan Potilastiedon arkistoon ostopalvelun järjestäjän rekisteriin.

Ostopalveluvaltuutus kattaa myös palvelusetelillä järjestettävän palvelun tuottamisen. 

Ostopalvelun tuottajan käyttö- ja arkistointioikeudet järjestäjän potilasrekisteriin määritetään ostopalvelun valtuutuksessa.

Ostopalvelun valtuutuksen sisältö

Ostopalvelun valtuutus on lomakerakenteinen asiakirja, jonka ostopalvelun järjestäjä tuottaa ennen ostopalvelun aloittamista siinä vaiheessa, kun ostopalvelun tuottaja on tiedossa. Valtuutusasiakirja tallennetaan Potilastiedon arkistoon ja sen tiedot saadaan potilastietojärjestelmästä tai erillisjärjestelmästä (palveluseteli). 

Valtuutus on aina tuottajakohtainen. Valtuutuksella määritetään palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan ohella tiedot myös mm. valtuutuksen voimassaolosta, laajuudesta ja tyypistä (potilaskohtainen/väestötasoinen). 

Väestötasoinen ostopalvelu koskee laajaa väestöryhmää, jossa potilaita ei yksilöidä etukäteen (esim. seulontatutkimukset). Potilaskohtainen ostopalvelu järjestetään yksilöidylle potilaalle (esim. toimenpide, leikkaus). 

Käyttöönoton valmistelut

Ostopalvelun valtuutus -toiminnallisuuden käyttöönotto edellyttää tiivistä yhteistyötä ja huolellisia valmisteluja ostopalvelun järjestäjän, ostopalvelun tuottajan, käytössä olevien tietojärjestelmien edustajien, THL:n ja Kelan välillä. 

Käyttöönotossa edetään vaiheittain: 

 1. Perehtyminen ja valmistelu 
 2. Aloituspalaveri 
 3. Tilannepalaverit 
 4. Käyttöönottokoe ja raportointi 
 5. Tuotantokäytön aloittaminen 

Ostopalvelun järjestäjä ja tuottaja sopivat keskenään palvelun tuottamisesta ja sen järjestelyistä. Osapuolten tulee myös mm. perehtyä Potilastiedon arkiston kansallisiin toimintamalleihin ostopalvelun osalta sekä selvittää, onko omissa järjestelmissä olemassa valmiudet toiminnallisuuden käyttöönottoon.

Alkuselvitysten jälkeen ostopalvelun järjestäjä ottaa yhteyttä THL:ään (kantapalvelut@thl.fi) ja sopii aloituspalaverista järjestäjän, THL:n ja Kelan kesken. Aloituspalaverissa käydään läpi mm. valmistelevat tehtävät, mukaan lukien käyttöönoton tekniset edellytykset (ks. check-lista alempaa), ja sovitaan aikatauluista.

Aloituspalaverin lisäksi pidetään yhteisiä tilannepalavereja järjestäjän, tuottajan, THL:n, Kelan ja järjestelmätoimittajien edustajien kesken, kunnes voidaan olla varmoja käyttöönottovalmiudesta.

Perehtymismateriaalia

Käyttöönoton tekniset edellytykset 

Seuraavat tekniset seikat on varmistettava ennen käyttöönottoa: 

 • Järjestäjä ja tuottaja ovat Potilastiedon arkiston käyttäjiä. 
 • Ostopalveluun liittyvät OID-yksilöintitunnisteet (järjestäjän, tuottajan ja liityntäpisteen OID-yksilöintitunnisteet ja näiden riippuvuudet) ovat tiedossa. 
 • Järjestäjällä ja tuottajalla on käytössään sertifioitu tietojärjestelmä. 
  • Järjestäjän potilastietojärjestelmän/erillisjärjestelmän tulee kyetä tuottamaan ostopalvelun valtuutus ja siihen liittyvät toiminnot. 
  • Tuottajan potilastietojärjestelmän tulee kyetä toteuttamaan esimerkiksi hakutoiminnot sekä potilastietojen tallennus järjestäjän rekisteriin. 
 • Tekninen Kanta-yhteys, jonka kautta ostopalvelutoiminnallisuutta käytetään, on toteutettu ja todettu toimivaksi. 

Uuden Kanta-liityntäpisteen perustaminen

Kanta-liityntäpiste voi olla joko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajan tai THL - Kanta-välittäjärekisteriin rekisteröityneen Kanta-välittäjän hallinnoima. Katso THL:n ohje Kanta-välittäjärekisteriin liittymisestä ja ohje OID-tunnuksista, solmuluokista ja Kanta-välittäjärekisteristä

Uutta liityntäpistettä hallinnoivan tahon täytyy huomioida liityntäpisteen toteutuksessa seuraavat asiat:

 • Liityntäpisteelle on asetettu vaatimukset mm. tietoliikenneyhteyksien osalta. Nämä vaatimukset on esitetty Tekniset liittymismallit -ohjeessa. Liityntäpisteen toteutuksessa tarvittavat Kanta-palvelujen tietoliikenneosoitteet on saatavissa sähköpostitse osoitteesta kanta@kanta.fi. 
 • Liityntäpisteelle muodostetaan yksilöivä OID-tunnus.
  • THL - Kanta-välittäjärekisteriin rekisteröityneen välittäjän toteuttaman liityntäpisteen OID-tunnus muodostetaan välittäjäorganisaation Kanta-välittäjärekisterin mukaisen OID-tunnuksen alle solmuun 13, jolloin liityntäpisteen OID on muotoa 1.2.246.537.6.918.18.xxx.13.n (missä xxx on Välittäjärekisterin mukainen organisaation tunnus ja n on liityntäpisteen yksilöivä numero, jonka välittäjä päättää itse).
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön toteuttaman liityntäpisteen OID-tunnus on muotoa 1.2.246.10.xxx.10.y.13.n (missä xxx on Sote-organisaatiorekisterin mukainen organisaation tunnus, y on yksikön yksilöivä numero ja n on liityntäpisteen yksilöivä numero, jonka organisaatio päättää itse). 
 • Liityntäpisteelle haetaan VRK:lta Sote-palvelinvarmenne. Haku tapahtuu VRK:n verkkoasioinnissa. Oikeanlainen varmenne valitaan alasvetovalikosta kohdassa Palveluvarmenne. Varmennehakemuksella ilmoitetaan liityntäpisteen yksilöivä OID-tunnus, joka viedään palvelinvarmenteen Subject-osion serialNumber-kenttään. Subject-osion commonName-kenttään tulee arvoksi liityntäpisteen ensisijaisen tietoliikenneyhteyden tietoliikenneosoite. Katso lisätietoja sote-palvelinvarmenteista VRK:n sivuilta.
 • Uuden liityntäpisteen tiedot ilmoitetaan Kelan Kanta-palveluihin lomakkeella Liityntäpistetietojen muutosilmoitus.

Käyttöönottokoe ja materiaali 

Kun valmistelut on tehty, yhteyksien toimivuus on varmistettu ja osapuolet ovat valmiita tuotantokäyttöön, ostopalvelun valtuutus -toiminnallisuuden tekninen toimivuus varmistetaan vielä käyttöönottokokeella, jossa käydään läpi ohjeenmukainen testitapaus. 

Tarve käyttöönottokokeelle arvioidaan tapauskohtaisesti aloituspalaverin yhteydessä. Koe tehdään ainakin silloin, kun organisaatio ottaa toiminnallisuuden käyttöön tietyllä järjestelmällä ensimmäisen kerran, ja muulloinkin, jos tiedossa on jotain poikkeavaa. 

Käyttöönottokokeeseen osallistuu kaksi organisaatiota, palvelunjärjestäjä ja palveluntuottaja sekä heidän järjestelmätoimittajansa. Kumpikin organisaatio tekee oman osuutensa kokeesta ja kumpikin taho raportoi Kelalle, kun koe on tehty onnistuneesti. 

Onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen organisaatiot voivat päättää tuotantokäytön aloittamisen ajankohdasta.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 27.11.2019