Todistusten ja lausuntojen käyttöönotto

Todistusten ja lausuntojen käyttöönotto

Todistusten tai lausuntojen tallentamisen Kanta-palveluihin voi aloittaa, kun potilastietojärjestelmässä on siihen tekninen valmius. Kyseinen todistus tai lausunto tulee olla yhteistestattu ja käytössä pitää olla tekninen yhteys Kanta-palvelujen suuntaan.

Terveydenhuollon palvelunantajilla on velvollisuus tallentaa tietyt todistukset ja mielenterveyslaissa tarkoitetut asiakirjat Kanta-palveluihin.

Jotta terveydenhuollon organisaatio voi aloittaa todistuksen tai lausunnon tallentamisen Potilastiedon arkistoon, tulee organisaation käyttämän potilastietojärjestelmän olla teknisesti valmis kyseisen todistuksen tai lausunnon tallentamiseen tietyssä rakenteisessa muodossa. Jos on tarkoitus, että terveydenhuollon ulkopuolinen toimija (esim. Kela) voi vastaanottaa todistuksen tai lausunnon, on potilastietojärjestelmässä ja terveydenhuollon organisaatiossa oltava lisäksi valmius välityspalvelun käyttöön. 

Ennen kuin todistus tai lausunto voidaan tallentaa potilastietojärjestelmästä Potilastiedon arkistoon, se on yhteistestattava hyväksytysti Kanta-palvelujen koordinoimassa yhteistestauksesta. Yhteistestauksen suorittamisesta vastaa järjestelmän valmistaja tai toimittaja.

Lisätietoja ja ajantasaista tietoa yhteistestauksesta:

Toimenpiteet ennen arkistoinnin ja välityksen aloittamista

Ole yhteydessä järjestelmätoimittajaasi 

Kun terveydenhuollon organisaatiossa halutaan aloittaa todistuksen tai lausunnon tallentaminen Potilastiedon arkistoon tai välitys terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle (Kelaan), on organisaation oltava yhteydessä järjestelmätoimittajaansa. Todistuksen välittämisessä organisaation on otettava käyttöönsä myös välityspalvelu. Järjestelmätoimittajalta tulee tiedustella, onko potilastietojärjestelmässä valmiutta tietyn todistuksen tai lausunnon tallentamiseen tai välitystoiminnallisuuden käyttöönottoon.  

Kun potilastietojärjestelmässä on valmius tietyn todistuksen tai lausunnon tallentamiseen Potilastiedon arkistoon tai välitykseen terveydenhuollon ulkopuolelle, terveydenhuollon organisaatio voi aloittaa tallennuksen ja mahdollisesti välityksen järjestelmätoimittajan avustuksella.

Ennen tallentamista organisaation tulee tarkistaa järjestelmätoimittajalta, onko sillä todistusten tallentamista varten jo käytössä tekninen yhteys (liityntäpiste) Kanta-palvelujen suuntaan. Jos liityntäpistettä ei ole Kanta-palvelujen päässä lisätty asiakkaalle, kokeen tekeminen ei onnistu. 

Toimenpiteet Kelaan ja organisaatiossa

Mikäli terveydenhuollon organisaation käyttöön tulee todistusten tallentamista varten uusi liityntäpiste, lisäyksestä tulee ilmoittaa Kanta-palveluille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajan teknisten tietojen muutosilmoituksella.

Mikäli todistusten tallentaminen aloitetaan liityntäpisteellä, jota ei ennestään ole olemassa, liityntäpiste täytyy ensin perustaa.

Organisaatiossa on pidettävä huolta myös uusien toimintamallien jalkauttamisesta ja käyttäjien koulutuksesta. 

Käyttöönottokoe

Kun potilastietojärjestelmällä tallennetaan tietty todistus tai lausunto Potilastiedon arkistoon ensimmäistä kertaa ja/tai aloitetaan sen välitys terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle, Kanta-palvelut edellyttävät terveydenhuollon organisaatiolta käyttöönottokokeen tekemistä järjestelmäntoimittajan avustuksella. Käyttöönottokokeella varmistetaan, että tallennus Potilastiedon arkistoon varmasti onnistuu. 

Käyttöönottokoe on suotavaa myös silloin, kun samaa järjestelmää käyttävä organisaatio ottaa käyttöön samaa todistusta, lausuntoa tai sen välitystä koskevan tallentamisen. Terveydenhuollon organisaatio voi tarvittaessa tehdä käyttöönottokokeen myös useamman todistuksen osalta samalla kerralla.

Jos organisaatiossa suunnitellaan todistuksen tai lausunnon tallennuksen ja mahdollisesti välitystoiminnallisuuden käyttöönottoa, tulee organisaation olla yhteydessä järjestelmäntoimittajaansa. Jos käyttöönottoprojekti ajoittuu vuodelle 2021 tai sen jälkeiselle ajalle, niin silloin organisaation tulee ilmoittautua sopivalle käyttöönottojaksolle:

Mikäli sinulla on kysyttävää käyttöönottoon tai yhteistestaukseen liittyvissä kysymyksissä, ole yhteydessä asiakaspalveluumme:

Käyttöönottokokeen materiaali

Käyttöönottokoe tehdään alla olevan ohjeen ja testitapauksen mukaisesti. Dokumentin sisältämällä testitapauksella voidaan testata sekä todistusten arkistointi että niiden välitys.

Käyttöönottokokeessa tarvitaan testihenkilötunnuksia. Kun käyttöönottokoe tehdään ainoastaan Potilastiedon arkistoon tallentamisen osalta, saa organisaatio testihenkilötunnuksen järjestelmätoimittajalta. Kun käyttöönottokoe tehdään myös välityspalvelulle, löytyvät testihenkilötunnukset käyttöönottokokeen raporttipohjasta.

Käyttöönottokokeen raportointi

Organisaatio raportoi onnistuneesti tehdystä käyttöönottokokeesta Kanta-palveluille. Onnistuneesti tehty koe tarkoittaa, että organisaatio on todentanut todistuksen tallentumisen Potilastiedon arkistoon. Mikäli myös välitysominaisuus otetaan käyttöön, myös sen toimiminen on todennettava. 

Lue lisää

Sivua päivitetty 29.06.2020