Valmistelevat tehtävät

Valmistelevat tehtävät

Kanta-palvelujen käyttöönottoprojekti kannattaa aloittaa perehtymällä huolellisesti Kanta-palveluista koottuun materiaaliin.

Keskeiset tiedonlähteet ovat

Varmista asiakas- tai potilastietojärjestelmän Kanta-valmius

Kanta-palvelujen käyttäminen edellyttää sertifioitua ja Kanta-vaatimukset täyttävää potilas- tai asiakastietojärjestelmää. Järjestelmät ovat profiloituneet hieman eri tavoin, joten kannattaa selvittää, mikä sopii parhaiten oman toiminnan tarpeisiin.

Varmista yrityksen tietojen ajantasaisuus lupahallinnosta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat ja terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat (IAH) liitetään Kanta-palveluihin THL:n ylläpitämän koodistopalvelun rekisteritietojen avulla. Yrityksellä on oltava voimassa olevat asianmukaiset luvat tai ilmoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajana toimimiseen liittyessään Kanta-palvelujen käyttäjäksi. Yrityksen ajantasaiset lupatiedot tulee olla talletettu Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valveri-rekisteriin (yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteri).

Lisätietoa lupahallinnosta Valviran sivuilta http://www.valvira.fi/

Tarkista yrityksen tunnistetiedot THL:n koodistopalvelimelta

Terveydenhuollon palvelunantajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat (IAH) liitetään Kanta-palveluihin THL:n ylläpitämän koodistopalvelun rekisteritietojen avulla. Koodistopalvelu saa tiedot Valviran ja aluehallintovirastojen ylläpitämästä Valveri-rekisteristä ,  joka on yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteri. 

Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - SOTE-organisaatiorekisteriä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat -koodistoa käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen yksilöintiin, tallentamiseen ja luovuttamiseen Potilastiedon arkistosta ja reseptikeskuksesta. Molempia käytetään myös Kanta-palveluihin liittyneiden osapuolten tunnistamiseen ja hallinnointiin sekä uusimispyyntöjen välittämiseen terveydenhuollon ja apteekkien välillä.

Jos yrityksen tiedot eivät ole ajan tasalla koodistopalvelussa, ota yhteyttä lupahallintoon tietojen  päivittämiseksi ajan tasalle.    

Valitse liittymismalli ja selvitä mahdolliset mukana liittyjät

Terveydenhuollon yritykset voivat valita joko suoraliittymis- tai yhteisliittymismallin ottaessaan Kanta-palvelut käyttöön. Liittymismallit ovat samanlaiset sekä sähköisessä lääkemääräyksessä että Potilastiedon arkistossa. Sosiaalihuollon yksityisissä palveluissa valitaan toistaiseksi aina suoraliittyminen. 

Suoraliittyminen eli ns. perusmalli 

  • Yksityiset palveluntuottajat, joiden henkilöstö on työsuhteessa
  • Itsenäiset ammatinharjoittajat

Yhteisliittyminen
Pääliittyjän tiloissa toimivat terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat tai yritykset, jotka käyttävät pääliittyjän potilastietojärjestelmää, voivat liittyä Kanta-palvelujen käyttäjäksi pääliittyjän kautta.

  • Pääliittyjä tekee liittymishakemuksen
  • Pääliittyjä voi liittää mukanaan Potilastiedon arkiston käyttäjäksi samassa yritysketjussa, esimerkiksi franchising-ketjuissa tai konserneissa toimivia muita terveydenhuollon toimintayksiköitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka käyttävät pääliittyjän potilastietojärjestelmää.
  • Pääliittyjä tekee liittymishakemuksen

Yhteisliittyminen: Vastuut ja velvollisuudet sovitaan sopimuksessa

Pääliittyjän ja pääliittyjän kautta Kanta-palvelujen käyttäjiksi tulevien välillä tulee olla Kanta-sopimusmallin mukainen sopimus, jossa todetaan Kanta-palvelujen edellyttämien toimintamallien ja ohjeiden noudattaminen, sekä tähän liittyvät keskinäiset vastuut ja velvoitteet. Sopimukset eivät ole hakemuksen liitteitä eikä niitä palauteta Kelaan.

Pääliittyjän tulee valvoa mukana liittyvien Kanta-palvelujen käyttöä omavalvonnan vaatimusten mukaisesti. Pääliittyjä vastaa sen kautta liittyneiden terveydenhuollon palvelujen antajien toiminnasta kuten omastaan.

Pääliittyjä tarkistaa aina hyväksyessään toisen yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan käyttämään Kanta-palveluja potilastietojärjestelmänsä kautta, että

  • Toimijalla on voimassa asianmukaiset luvat tai ilmoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajana toimimiseen
  • Toimijan tiedot on talletettu Valviran Valveri-rekisteriin ja ne näkyvät ajantasaisina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) SOTE-organisaatiorekisterissä tai itsenäisten ammatinharjoittajien IAH-koodistossa.

Liittymisen tukimateriaalia

Päivitä omavalvontasuunnitelma Kanta-palvelujen käyttöä varten

Huolehdi, että käytössä on ajantasainen ja dokumentoitu omavalvontasuunnitelma ja päivitä se hyvissä ajoin ennen liittymistä, jotta voidaan osoittaa vaatimusten täyttyminen liittymisvaiheessa.

Tilaa varmennekortit ja kortinlukijaohjelmisto

Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen on edellytys tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa. Varmennekortin avulla sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivat henkilöt tunnistetaan luotettavasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteja ovat ammattikortti, henkilöstökortti, toimijakortti ja varakortti. 

Ammattikortti on sidottu ammattioikeuteen ja se voi olla kuvallinen tai kuvaton. Ammattikortti on maksuton, muut kortit ovat maksullisia. Väestörekisterikeskus (VRK) myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet.

 VRK:n Vartti-tilaus- ja hallinnointijärjestelmä on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttien ja -varmenteiden sekä varakorttien ja niiden tilapäisvarmenteiden rekisteröintiä, tilausta, tuottamista ja elinkaaren hallintaa varten. 

Uusien toimintatapojen hallinta 

Kanta-palveluja käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt noudattavat yhtenäisiä kansallisia toimintamalleja. Yhtenäiset toimintatavat ja teknisesti yhtenäinen tietojen tallentaminen Potilastiedon arkistoon tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon mahdollistavat tietojen hyödyntämisen potilaan/asiakkaan hoitoketjussa yli toimintayksikkörajojen.

Kansalliset toimintamallit

Ennen Kanta-palvelujen käyttöönottoa henkilöstön tulee perehtyä Kanta-palvelujen  kansallisiin toimintatapoihin.  Näitä ovat mm. yhtenäiset kirjaamisen käytännöt, omavalvontasuunnitelman mukainen toiminta arjen työssä, tietojen käytön ja luovutuksen periaatteet ja Kanta-palvelujen toimivuuden varmistaminen muutostilanteissa. 

Kirjaaminen

Arkistonhoitajan käyttöliittymä

Potilastiedon arkisto - ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -palvelun käyttöönottoon kuuluu myös Arkistonhoitajan käyttöliittymän käyttöönotto. Käyttöoikeus tähän on Kanta-arkistonhoitajaksi nimetyllä henkilöllä.

Arkistohoitajan käyttöliittymä on selainpohjainen käyttöliittymä Potilastiedon tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa oleviin rekisterinpitäjän tietoihin. Käyttöliittymällä asiakirjat nähdään juuri sellaisina kuin ne arkistossa ovat. Lisäksi arkistonhoitaja käyttöliittymällä voi tarkastella asiakirjojen kuvailu- ja versiotietoja sekä arkiston lisäämiä tietoja.

Lue lisää

Sivua päivitetty 28.11.2019