Yhteistestausprosessi

Yhteistestausprosessi

Yhteistestaus prosessina jakautuu kahteen osaan, esivalmisteluihin ja yhteistestaukseen. Yhteistestauksen aloittamiselle on tietyt edellytykset, jotka tietojärjestelmän tai sen toimittajan tulee täyttää.

Esivalmisteluihin kuuluu tietojärjestelmätoimittajan omatoimisen testauksen tekeminen sekä omassa testiympäristössä että asiakastestipalvelua vasten. Yhteistestauksessa suoritetaan Kanta-palvelujen valmistelevat testitapaukset.

Yhteistestauksen prosessi tietojärjestelmätoimittajille

Infograafissa on esitettynä yhteistestausprosessin eri vaiheet. Vaiheet on kerrottu myös sivun tekstissä.
Yhteistestausprosessin eri vaiheet. Klikkaa kuvasta pdf-tiedosto suuremmaksi.

​​Tietojärjestelmätoimittaja ilmoittautuu yhteistestaukseen jokaisen testattavan sisällön osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä toimittajan tulee raportoida ennalta määritellyt esitestitapaukset, jotka löytyvät ilmoittautumislomakkeelta tai lähetetään pyydettäessä Kelasta. Kun esitestitapaukset on suoritettu hyväksytysti, Kela järjestää toimittajan kanssa aloituspalaverin, jossa käydään läpi yhteistestaukseen liittyvät yksityiskohdat. Testattavasta sisällöstä riippuen yhteistestauksessa on yhdestä kolmeen testausvaihetta. Kun kaikki testausvaiheet on suoritettu hyväksytysti, kirjoittaa Kela tietojärjestelmälle yhteistestauslausunnon ja -raportin. Jos yhteistestattuun sisältöön tehdään myöhemmin muutoksia, tulee niistä ilmoittaa Kelaan muutosilmoituksella.

Omatietovarannon yhteistestausprosessi

Infograafissa on esitettynä hyvinvointisovellusten yhteistestausprosessin eri vaiheet. Vaiheet on kerrottu myös sivun tekstissä.
Hyvinvointisovellusten yhteistestausprosessin eri vaiheet. Klikkaa kuvasta pdf-tiedosto suuremmaksi.


​​​​​Hyvinvointisovellustoimittaja ilmoittautuu yhteistestaukseen jokaisen testattavan tietosisällön osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä toimittajan tulee toimittaa hakemus Omatietovarannon asiakastestipalveluun sekä täydennetty THL:n olennaiset vaatimukset -dokumentti. Ilmoittautumisen jälkeen Kela järjestää toimittajan kanssa aloituspalaverin, jossa käydään läpi yhteistestaukseen liittyvät yksityiskohdat. 

Omatietovarannon yhteistestauksissa suoritetaan sovellus-/järjestelmätoimittajan ja Kelan välinen testausvaihe. Kun yhteistestaus on suoritettu hyväksytysti, kirjoittaa Kela hyvinvointisovellukselle yhteistestauslausunnon ja -raportin. Jos yhteistestattuun sisältöön tehdään myöhemmin muutoksia, tulee niistä ilmoittaa Kelaan muutosilmoituksella.

Toimintaohjeet järjestelmän ensimmäiseen sertifiointiin tähtäävässä yhteistestauksessa

Jos tietojärjestelmä sertifioidaan ensimmäistä kertaa, tulee sen ottaa yhteyttä Kanta-palveluihin, kun yllä näkyvän prosessikuvan mukainen esivalmistelut-vaihe on käynnistynyt. Yhteydenotto tulee lähettää osoitteeseen kanta@kanta.fi. Yhteydenoton perusteella Kela järjestää tietojärjestelmätoimittajan kanssa yhteisen kokouksen, jossa käydään läpi järjestelmään liittyvät kehityssuunnitelmat sekä etenemisen aikataulu. 

Ennen yhteistestauksen aloitusta järjestelmätoimittajan tulee käydä yhdessä Kelan ja tarvittaessa myös muiden sertifiointiprosessiin osallistuvien viranomaisten kanssa läpi sertifioitava järjestelmä/järjestelmäkokonaisuus sekä mahdollisen yhteistestauksen aikataulu. Keskustelu aikataulusta tulee käydä Kanta-palvelujen yhteistestauksen kanssa ennen kuin järjestelmä ilmoitetaan yhteistestaukseen. Tarvittaessa keskusteluun osallistuu myös muita sertifiointiprosessin osallistuvia viranomaisia.  

Kun yhteinen suunnitelma yhteistestauksen edistämiselle on olemassa, voi järjestelmätoimittaja ilmoittaa järjestelmänsä yhteistestaukseen. Ilmoittautumisen liitteeksi tulee toimittaa THL:n järjestelmälomake, jossa kuvataan järjestelmän arkkitehtuuri sekä siihen toteutetut toiminnot ja tietosisällöt. Lisäksi järjestelmästä tulee toimittaa loogisen tason arkkitehtuurikuvaus. Ilmoittautujan on hyvä huomioida, että järjestelmälomake ohjaa Kanta-palvelujen yhteistestausta, mutta myös koko sertifiointiprosessia, sisältäen tietoturvallisuuden auditoinnin ja rekisteröinti-ilmoituksen Valviraan. 

Järjestelmätoimittajaa pyydetään huomioimaan, että sertifiointiprosessiin kokonaisuudessaan on hyvä varata reilusti aikaa. Testattavasta sisällöstä riippuen yhteistestauksessa on yhdestä kolmeen testausvaihetta. Kun järjestelmä on suorittanut hyväksytysti yhteistestauksen, Kela kirjoittaa järjestelmälle yhteistestauslausunnon ja -raportin hyväksytystä yhteistestauksesta. 

Yhteistestauksen jälkeen sertifioitavalle järjestelmälle tulee suorittaa tietoturvallisuuden arviointi, josta sille kirjoitetaan todistus tietoturvallisuuden arvioinnista. Käyttöönottoon järjestelmä voi edetä sen jälkeen, kun sertifiointiprosessi on valmistunut ja järjestelmä on ilmoitettu ja lisätty Valviran tietojärjestelmärekisteriin (valvira.fi)

Yhteistestaukseen ilmoittautuvan järjestelmätoimittajan on hyvä tutustua myös yhteistestaukseen liittyviin käsitteisiin ja määritelmiin.

Toimintaohjeet järjestelmän seuraavissa yhteistestauksessa

Tietojärjestelmän valmistajalla on ensisijainen vastuu huolehtia, että vaaditut muutokset tehdään järjestelmään aikataulussa. Vaatimus perustuu asiakastietolakiin, jonka 32 § (finlex.fi) velvoittaa, että ”tietojärjestelmäpalvelun tuottajan on seurattava tietojärjestelmien ja hyvinvointisovelluksen valmistajan hyvinvointisovellusten olennaisten vaatimusten muutoksia ja tehtävä muutosten edellyttämät korjaukset”. Järjestelmään voidaan lisäksi tehdä laajennuksia sen toimintoihin ja tietosisältöihin. 

Yhteistestauksia järjestetään julkaisuaikataulun mukaisista sisällöistä, jolloin yhteistestausten aikataulut noudattelevat julkaisuaikataulussa esitettyä aikataulua. Yhteistestaustarve voi aiheutua myös lakimuutoksista sekä tietojärjestelmätoimittajan tai Kelan tekemistä järjestelmämuutoksista. Aikatauluja esitellään myös esimerkiksi järjestelmätoimittajille suunnatuissa toimittajayhteistyökokouksissaLue lisää yhteistestausten sisällöistä. 

Järjestelmän seuraaviin yhteistestauksiin tulee ilmoittautua lähettämällä täydennetty yhteistestauksen ilmoittautumislomake, päivitetty THL:n järjestelmälomake sekä loogisen tason arkkitehtuurikuvaus Kelan yhteistestaukseen sähköpostilla osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi. Ilmoittautuminen pyydetään toimittamaan noin kaksi kuukautta ennen toivottua yhteistestauksen aloitusaikaa, ellei aikataulusta ole Kelan kanssa erikseen sovittu muuta.

Yhteistestauksen suorittaminen käytännössä

Kela määrittelee ne yhteistestauksen testitapaukset, jotka järjestelmätoimittajan tulee yhteistestauksessa suorittaa. Yhteistestauksen varsinaiset testitapaukset toimitetaan järjestelmätoimittajalle siinä vaiheessa, kun se on hyväksytysti suorittanut ilmoittautumisen yhteydessä vaadittavat esitestitapaukset. Esitestitapaukset ovat nähtävillä yhteistestauksen ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumislomakkeelta tulee aina täydentää myös Yleiset sekä Järjestelmän tiedot -välilehdet.

Yhteistestaus, esitestitapaukset mukaan lukien, dokumentoidaan Kelan Kumppanit-sivustolle järjestelmätoimittajalle tarkoitettuun työtilaan. Kela vie Kumppanit-työtilaan ne testitapaukset, jotka järjestelmällä tulee suorittaa. Testitapaukset ovat Excel-tiedostoja, joita järjestelmätoimittaja voi suorittaa omassa aikataulussaan. Kun järjestelmätoimittaja on suorittanut testitapaukset, tulee raportoidut Excel-tiedostot palauttaa Kumppanit-sivustolle ja pyydettäessä lähettää Kelalle ilmoitus sähköpostilla osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi. Tämän jälkeen Kela vie palautetut testitapaukset tarkistusjonolle. Testitapaukset tarkistetaan priorisointi- ja saapumisjärjestyksessä.

Mikäli testitapauksesta löytyy jotain huomioita ja havaintoja, Kelan yhteistestaus tekee niistä merkinnät työtilan Testauksen tilanne-  ja tarkistushavainnot-osioihin. Kela kertoo myös, jos järjestelmätoimittajan tulee suorittaa testitapaus havaintojen korjauksen jälkeen uudelleen. Uudelleentestattavat testitapaukset tulee palauttaa korjausten jälkeen Kumppanit-työtilaan uudelleentarkistusta varten. 

Yhteistestauksen tilanteet päivitetään Kanta-palvelukohtaisille Yhteistestausten tilanne -sivuille. 

Kun yhteistestattavalla järjestelmällä on suoritettu hyväksytysti kaikki sille kohdennetut testitapaukset, Kelan yhteistestaus kirjoittaa järjestelmälle yhteistestauslausunnon ja -raportin. 

Yhteistestauksen kesto

Jokaisella Kanta-palvelulla on omat yhteistestaussisältönsä, joiden tarkempi sisältö ja aikataulut suunnitellaan erikseen. Yhteistestauksen kestosta ei voida antaa tarkkaa aikatauluarviota, koska testausvaiheiden kokonaiskestot riippuvat muun muassa

 • tietojärjestelmän alkuvalmiudesta
 • testauksen osapuolten resursseista
 • havaittujen virheiden määrästä ja uudelleentestaustarpeesta
 • testattavasta tietosisällöstä.

Tapauskohtainen aikatauluarvio voidaan antaa yhteistestauksen alkaessa.

Yhteistestauksen aloittamisen edellytykset tietojärjestelmätoimittajille

Tietojärjestelmätoimittaja arvioi, milloin se on valmis yhteistestauksen aloittamiseen. Kanta-palvelujen vaatimus on, että tietojärjestelmän toimittaja on huolellisesti testannut Kantaan liitettävän tietojärjestelmän jo ennen yhteistestauksen aloittamista. Yhteistestauksessa todennetaan tuotannonkaltainen toiminta, joten järjestelmän tulee vastata tuotannon kaltaista toteutusta jo yhteistestauksen alkaessa. Pääjärjestelmään mahdollisesti liitettävät erillisjärjestelmät tulee olla integroituna, kun järjestelmä tulee yhteistestaukseen.

Yhteistestauksen aloittaminen edellyttää, että tietojärjestelmä

 • sisältää Kantaan liitettävän tietojärjestelmään vaatimusten mukaiset toiminnallisuudet
 • noudattaa kansallisten vaatimusten mukaisia avoimia rajapintoja ja standardeja
 • kykenee liittymään Kanta-palveluihin itsenäisesti tai toimittajariippumattoman integraatioratkaisun avulla. Integraatioratkaisu voi olla järjestetty organisaation sisäisesti tai alueellisesti.

Lisäksi edellytyksinä on, että tietojärjestelmätoimittaja on

 • testannut itsenäisesti Kanta-asiakastestipalvelun asiakastestiympäristössä kaikki määritellyt toiminnallisuudet ja samalla varmistanut, että määrittelyiden mukaiset vaatimukset täyttyvät tietojärjestelmässä
 • validoinut asiakirjoja validointipalvelussa
 • ilmoittanut Kelaan tarvittavat tiedot Kumppanit-työtilan käyttöä varten (Ilmoittaudu yhteistestaukseen)
 • raportoinut Kelaan ilmoittautumislomakkeella olevat esitestitapaukset ja Kela on hyväksynyt niiden tulokset
 • toimittanut THL:n järjestelmälomakkeen Kelaan
 • järjestelmäkokonaisuuksia testatessa toimittanut kokonaisuuden arkkitehtuurikuvan Kelaan
 • arvioinut tarvittavan testauksen laajuuden Kanta-palvelujen kanssa.
Sivua päivitetty 6.9.2023