Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto

Potilastiedon arkistoa käyttävä suun terveydenhuollon toimija voi hyödyntää kaikkia Potilastiedon arkistoon tallennettuja hoitotietoja. Potilas näkee arkistoon tallennetut suun hoitotietonsa OmaKannasta, mikä edistää potilaan sitoutumista hoitoon.

Suun terveydenhuolto keskittyy hampaiden ja suun terveydentilaan, mutta Potilastiedon arkistosta alan ammattihenkilö voi tarkistaa asiakkaan hoitohistorian myös yleisterveyden osalta. Tämä helpottaa potilaan tilanteen hahmottamista ja mahdollisten riskien tai hoitoon vaikuttavien tekijöiden, kuten lääkityksen huomiointia.

Kun suun terveydenhuollon potilaskertomusasiakirjat tallennetaan Potilastiedon arkistoon, muualla terveydenhuollossa voidaan vastaavasti hyödyntää suun terveydenhuollon hoitotietoja potilaan hoidon yhteydessä.

Potilas näkee hoitotietonsa OmaKannassa

Potilastiedon arkistoon tallennetut suun terveydenhuollon tiedot näkyvät potilaalle OmaKannassa, jolloin myös hänellä itsellään on tiedot terveydenhoidosta kokonaisuutena.

Tietojen helppo saatavuus edistää potilaan hoitoon sitoutumista ja hoito-ohjeiden noudattamista.

Terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää, mitä tietoja potilas voi OmaKanta-palvelussa katsella. Lisätietoja löytyy sivulta OmaKannan käytön ohjaaminen.

Yhtenäiset kirjaustavat mahdollistavat tiedon hyödyntämisen

Suun terveydenhuollon asiakirjat ovat keskeinen osa potilaskertomusta. Asiakirjat koostuvat 

 • otsikoin jäsennetystä vapaasta tekstistä 
 • valtakunnallisesti määritellyistä suun terveydenhuollon keskeisistä rakenteisista tiedoista. 

Keskeisiä rakenteisia tietoja ovat muun muassa 

 • hampaiden ja suun alueen statustiedot (nykytilatiedot)
 • tutkimukset
 • indeksit ja mittaukset, jotka liittyvät nykytilatietoihin
 • omahoitoon ja esitietoihin liittyvät tiedot ja toimenpidetiedot.

Suun terveydenhuollon tiedot tallennetaan potilastietojärjestelmistä Potilastiedon arkistoon yhtenevin rakentein, jolloin keskeisten hoitotietojen löytäminen ja hyödyntäminen eri terveydenhuollon organisaatioissa on helpompaa.

Suun terveydenhuollossa on jo aiemmin kirjattu sisältöjä rakenteisesti (esimerkiksi statustiedot). Potilastietojen yhteiskäyttö edellyttää kuitenkin suun terveydenhuollolta myös uusien toimintamallien ja kirjaamistapojen omaksumista. Uutta on esimerkiksi jatkuvan kertomuksen jäsentäminen näkymien ja kansallisesti yhdenmukaisten otsikoiden avulla.

Toimintamallien ja kirjaamisen materiaalit

Suun terveydenhuollon kansallisten toimintamallien ja rakenteisen kirjaamisen kansallisesta ohjauksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n sivuilta löytyy ohjemateriaaleja.

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määrittelyt dokumentissa kuvataan potilaskertomusmerkintöjen rakenteita ja tietosisältöjä sekä niiden toiminnallisuuksia suun terveydenhuollon tietoja käsittelevissä potilastietojärjestelmissä. Linkki dokumentin uusimpaan versioon löytyy suun terveydenhuollon määrittelyjen sivulta.

THL:n Koulutusmateriaalit-sivulla (thl.fi) on saatavilla hyödyllisiä ohjeita ja koulutustilaisuuksien esitysmateriaaleja. Sivulta löytyy mm. Suun terveydenhuollon toimintamallit ja toimenpideluokitus -koulutuksen esitysmateriaalit ja OmaKanta-ohjeita ammattilaisille.

Suun tietosisällöt Kantaan vaiheittain

Suun terveydenhuollon tietosisällöt tallennetaan Potilastiedon arkistoon vaiheittain tietosisällön laajuudesta johtuen.

Potilastiedon arkistoon ei siis heti tallenneta kaikkea suun terveydenhuollon potilastietoa, vaan on määritetty, millä tiedoilla arkistointi aloitetaan, ja mitkä tiedot arkistoidaan myöhemmin. Vaiheet on esitetty alla.

Vaihe 1: Potilaskertomus ja muut tietosisällöt

 • STH01, Hampaiston nykytila
 • STH02, Suuremmat kuin yhden hampaan proteettiset rakenteet
 • STH03, Purentastatus, näyttömuoto
 • STH04, Pehmyt- ja kovakudosten havainnot, näyttömuoto
 • STH06, Suun terveydenhuollon esitiedot ja omahoito: Harjauskertojen lukumäärä

Vaihe 2: Lisää rakenteisuutta, korjauksia ja uutta sisältöä

 • STH03, Purentastatus, rakenteinen toteutus
 • STH04, Pehmyt- ja kovakudosten havainnot, rakenteinen toteutusSTH05, Suun terveydenhuollon indeksit ja mittaukset
 • 1. vaiheen määrittelyjen tarkennuksia (ml. protetiikan uudet koodit)

Vaihe 3: Tietosisällön laajennuksia ja uusia tietosisältöjä (aikataulu tarkentuu lähiaikoina)

 • STH06, Suun terveydenhuollon esitiedot ja omahoito
 • STH07, Oikomishoito

Kun suun terveydenhuollon palveluntuottaja aloittaa Potilastiedon arkiston käytön, se voi arkistoida niitä tietosisältöjä, jotka sen käyttämässä potilastietojärjestelmässä on jo toteutettu. Suurimmalla osalla suun terveydenhuollon järjestelmistä voi jo arkistoida vaiheen 2 tietosisältöjä.

Oman potilastietojärjestelmän tilanteen voi varmistaa toimittajalta. Yhteistestausten tilanne -sivulla on nähtävissä toteutusten tilanne myös suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmien osalta. 

Potilastiedon arkiston toiminnallisuudet suun terveydenhuollossa

Kun suun terveydenhuollon palveluntuottaja on ottanut Potilastiedon arkiston käyttöön, se voi tämän jälkeen laajentaa käyttöä Potilastiedon arkiston muihin toiminnallisuuksiin.

Suun terveydenhuoltoa koskevat samat Potilastiedon arkiston toiminnallisuuksien käyttöönottovelvoitteet kuin muutakin terveydenhuoltoa.

Käyttöönotto toki edellyttää, että toiminnallisuus on käyttöönotettavissa omassa potilastietojärjestelmässä. Järjestelmän valmiuksien tilanteen voi tarkistaa Yhteistestausten tilanne -sivulta tai suoraan omalta järjestelmäntoimittajalta.

Potilastiedon arkiston toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi

Suun terveydenhuollossa on käytössä erityyppisiä ostopalveluja ja tulevaisuudessa ostopalvelujen käyttö myös todennäköisesti lisääntyy. Kanta-palvelujen ostopalveluvaltuutus helpottaa ja nopeuttaa ostopalvelussa tuotettujen hoitotietojen toimittamista järjestäjälle, kun tiedot voidaan valtuutuksen nojalla tallentaa suoraan järjestäjän potilasrekisteriin.

Suun terveydenhuollossa voidaan tallentaa Potilastiedon arkistoon myös todistuksia ja lausuntoja. Omalta toimittajalta voi tarkistaa, minkä kaikkien todistusten tallennus on järjestelmässä jo mahdollista, samoin kuin sen, mahdollistaako järjestelmä myös todistusten sähköisen välityksen suoraan Kelalle.

Potilastiedon arkistoon voidaan suun terveydenhuollosta viedä myös kuvantamisen asiakirjoja, esimerkiksi röntgentutkimusten tutkimuspyyntöjä ja lausuntoja. Varsinaisten kuva-aineistojen tallennus on mahdollista suun terveydenhuollossa kuitenkin vasta myöhemmin.

Lisätietoja

kanta@kanta.fi

Lue lisää

Sivua päivitetty 5.9.2023